Voorwoord

Voor u ligt de vierde opvolgingsrapportering van het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente en het OCMW van Sint-Katelijne-Waver.

Het meerjarenplan bestaat uit vijf beleidsdoelstellingen:
1. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!
2. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!
3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!
4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!
5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!

Onder deze vijf beleidsdoelstellingen werden 32 actieplannen gemaakt, en daaronder 82 acties. Daarnaast hebben we de categorie NIDOV, de ‘niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen’. Bij de opmaak van het meerjarenplan werden 30 van de 82 acties als ‘prioritair ’bepaald.

De vijf ankerwoorden uit het bestuursakkoord vormen de rode draad doorheen het meerjarenplan: sociaal, duurzaam, participatief, kindvriendelijk en klantvriendelijk.

Sinds de opmaak van het meerjarenplan werden er naar aanleiding van de coronacrisis en van de Oekraïnecrisis twee acties toegevoegd, die ook als prioritair werd aangeduid, onder beleidsdoelstelling 5. Zo komen we dus tot 34 actieplannen met daaronder 84 acties.

32 van deze 84 acties zijn dus zogenaamde ‘prioritaire acties’, acties die de raad dermate belangrijk vindt dat er expliciet over gerapporteerd moet worden in de beleidsrapporten. Betekent dit dat enkel deze acties belangrijk zijn? Absoluut niet, maar het zijn deze prioritaire acties waarover in het meerjarenplan, de semesterrapportering en de jaarrekening uitdrukkelijk aan de raden gerapporteerd wordt. Voor deze prioritaire acties hebben we ook zo goed als mogelijk indicatoren geformuleerd, zodat de voortgang hiervan kan gemonitord worden.

Per prioritaire actie vindt u:

• een omschrijving van de actie;
• een inhoudelijke rapportering;
• waar mogelijk indicatoren (indien gekend en relevant tot en met 30 juni 2023) om de voortgang of de evolutie te monitoren;
• de financiële rapportering.

Verder vindt u in deze halfjaarlijkse opvolgingsrapportering volgende zaken:

• een financiële rapportering;
• het actuele organogram en de personeelsbezetting op 1 juli 2023.

Onze administratie heeft zich ingespannen om de inhoudelijke rapportering verder te optimaliseren en uniformiseren. Op deze manier proberen we tegemoet te komen aan de aanbeveling van Audit Vlaanderen om de acties, actieplannen en doelstellingen meer SMART te formuleren. Een herformulering van de acties, actieplannen en doelstellingen zelf voorzien we niet meer in dit meerjarenplan, in tegenstelling tot wat oorspronkelijk in het verbeteractieplan in het kader van organisatiebeheersing voorzien was (VA 11.1. - Huidig MJP meer SMART formuleren). De coronacrisis en de vluchtelingencrisis ten gevolge van de oorlog in Oekraïne verg(d)en te veel energie van de administratie om dit nu op te nemen. Intussen is de legislatuur over halfweg, waardoor we een herformulering niet zo zinvol meer vinden. 
We menen echter dat we de doelstelling van de aanbeveling, namelijk een nog betere opvolgbaarheid van het meerjarenplan voor de raadsleden en bij uitbreiding de inwoners, in dit meerjarenplan voldoende bereiken door de drie standaardindicatoren “kwaliteit”, “tijd” en “geld” te hervormen en verrijken tot “stand van zaken”, “tijdpad en mijlpalen” en “wat kost het?”. De langere omschrijving van elke actie wordt omgevormd tot “ons plan”. U leest meer over deze nieuwe aanpak op de volgende pagina’s.

Ook bij de raadsleden zelf merken we geen uitdrukkelijke behoefte om het meerjarenplan te gaan herformuleren. In juni 2021 werd tweemaal een bevraging uitgestuurd naar alle raadsleden om af te toetsen of de  beleidsrapportering voldoet aan de informatiebehoeften. 7 van de 27 raadsleden beantwoordden de bevraging. Daaruit blijkt dat het opgestelde rapport zowel qua informatiegehalte als qua leesbaarheid duidelijk aan de noden en wensen voldoet.
De meerderheid van de respondenten gaf toen aan achter het ontsluiten van de beleidsrapportering via een interactieve webtoepassing te staan. In uitvoering hiervan worden sinds juni 2022 alle beleidsrapporten ontsloten via https://sint-katelijne-waver.begrotingsapp.be/ Eén respondent vroeg om de pdf-versie te behouden. Ook hiervoor werd gezorgd.

Wij hopen dat u in deze opvolgingsrapportering de nodige informatie vindt om de uitvoering van het meerjarenplan tijdens de eerste jaarhelft van 2023 te kunnen monitoren en wensen u veel leesplezier!

Gunter Desmet, algemeen directeur
Britt Van den Broeck, financieel directeur
Jan Van Bogaert, directeur dienstverlening en organisatie
Ann Van Looy, directeur samenleving en welzijn
Michel Jacobs, directeur grondgebiedszaken