Financiële rapportering

Schema J1: Doelstellingenrekening

Terug naar navigatie - Schema J1
Doelstellingenrekening per 30/06/2023
30-6-2023 Meerjarenplan
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!
Exploitatie uitgaven 2.315.272 3.572.210
ontvangsten 144.719 547.685
saldo -2.170.553 -3.024.525
Investeringen uitgaven 1.729 30.000
ontvangsten 0 0
saldo -1.729 -30.000
Financiering uitgaven 0 0
ontvangsten 0 117.167
saldo 0 117.167
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!
Exploitatie uitgaven 2.107.047 4.387.078
ontvangsten 265.329 303.982
saldo -1.841.718 -4.083.096
Investeringen uitgaven 491.693 3.765.193
ontvangsten 21.000 274.966
saldo -470.693 -3.490.227
Financiering uitgaven 0 0
ontvangsten 0 140.055
saldo 0 140.055
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!
Exploitatie uitgaven 878.063 2.260.132
ontvangsten 1.816.179 2.586.944
saldo 938.117 326.812
Investeringen uitgaven 220.157 5.055.822
ontvangsten 0 149.000
saldo -220.157 -4.906.822
Financiering uitgaven 0 80.000
ontvangsten 0 8.993
saldo 0 -71.007
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!
Exploitatie uitgaven 890.244 2.326.146
ontvangsten 404.122 804.684
saldo -486.121 -1.521.462
Investeringen uitgaven 346.150 4.028.335
ontvangsten 20.818 1.067.587
saldo -325.332 -2.960.748
Financiering uitgaven 0 148.122
ontvangsten 0 526.394
saldo 0 378.272
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!
Exploitatie uitgaven 328.713 690.253
ontvangsten 5.727.912 22.195.385
saldo 5.399.199 21.505.132
Investeringen uitgaven 70.895 777.425
ontvangsten 0 3.120.953
saldo -70.895 2.343.527
Financiering uitgaven 0 865.287
ontvangsten 0 3.120.000
saldo 0 2.254.713
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen
Exploitatie uitgaven 13.717.992 29.818.934
ontvangsten 11.272.530 18.945.454
saldo -2.445.463 -10.873.481
Investeringen uitgaven 81.583 1.067.654
ontvangsten 39.739 73.275
saldo -41.844 -994.379
Financiering uitgaven 26.430 590.382
ontvangsten 62.755 62.756
saldo 62.755 62.756
Totalen
Exploitatie uitgaven 20.237.332 43.054.753
ontvangsten 19.630.792 45.384.134
saldo -606.540 2.329.381
Investeringen uitgaven 1.212.206 14.724.428
ontvangsten 81.557 4.685.781
saldo -1.130.649 -10.038.648
Financiering uitgaven 26.430 1.683.791
ontvangsten 62.755 3.975.365
saldo 36.325 2.291.574

Schema T2: Overzicht ontvangsten en uitgaven economische aard

Terug naar navigatie - Schema T2
Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
I. Exploitatie-uitgaven 30-6-2023 Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven 20.185.775 42.847.435
1. Goederen en diensten 3.522.388 10.563.671
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 11.544.455 23.472.666
a. Politiek personeel 368.323 720.855
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 3.528.886 6.795.900
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 3.990.808 8.847.221
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur -152 73.096
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 3.235.661 6.215.642
f. Andere personeelskosten 275.486 569.893
g. Pensioenen 145.443 250.059
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 750.261 1.052.307
4. Toegestane werkingssubsidies 4.364.380 7.699.416
5. Andere operationele uitgaven 4.291 59.375
B. Financiële uitgaven 51.557 207.318
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 51.371 204.718
2. Andere financiële uitgaven 186 2.600
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0
II. Exploitatieontvangsten 30-6-2023 Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten 19.523.502 44.727.578
1. Ontvangsten uit de werking 2.018.020 4.780.868
2. Fiscale ontvangsten en boetes 5.872.960 22.873.216
a. Aanvullende belastingen 5.011.161 19.730.596
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 102.768 8.442.859
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 4.659.713 10.821.579
- Andere aanvullende belastingen 248.680 466.158
b. Andere belastingen en boetes 861.799 3.142.620
3. Werkingssubsidies 11.444.480 16.689.920
a. Algemene werkingssubsidies 5.513.708 6.634.712
b. Specifieke werkingssubsidies 5.930.772 10.055.208
4. Recuperatie individuele hulpverlening 122.692 172.465
5. Andere operationele ontvangsten 65.350 211.110
B. Financiële ontvangsten 107.290 656.556
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0
III. Exploitatiesaldo -606.540 2.329.381
I. Investeringsuitgaven 30-6-2023 Meerjarenplan
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 1.061.637 12.279.409
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 978.744 11.115.215
a. Terreinen en gebouwen 136.060 3.177.570
b. Wegen en andere infrastructuur 765.621 6.442.607
c. Roerende goederen 77.062 968.643
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 526.394
e. Erfgoed 0 0
2. Andere materiële vaste activa 82.893 1.164.194
a. Onroerende goederen 82.893 1.164.194
b. Roerende goederen 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 33.607 491.988
D. Toegestane investeringssubsidies 116.963 1.953.031
II. Investeringsontvangsten 30-6-2023 Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 49.766
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 49.766
3. OCMW-verenigingen 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 19.068 3.198.873
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 19.068 77.920
2. Andere materiële vaste activa 0 3.120.953
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 62.489 1.437.142
III. Investeringssaldo -1.130.649 -10.038.648
Saldo exploitatie en investeringen -1.737.189 -7.709.267
I. Financieringsuitgaven 30-6-2023 Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden 26.430 1.603.791
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 26.430 1.603.791
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 0 0
B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 80.000
1. Toegestane leningen 0 80.000
2. Toegestaan betalingsuitstel 0 0
D. Vooruitbetalingen 0 0
E. Kapitaalsverminderingen 0 0
II. Financieringsontvangsten 30-6-2023 Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden 0 3.636.394
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 0 3.110.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 0 526.394
B. Aangaan van niet-financiële schulden 0 0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 62.755 338.971
1. Terugvordering van toegestane leningen 62.755 338.971
a. Periodieke terugvorderingen 62.755 198.916
b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 140.055
2. Vereffening van betalingsuitstel 0 0
D. Vereffening van vooruitbetalingen 0 0
E. Kapitaalsvermeerderingen 0 0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa 0 0
III. Financieringssaldo 36.325 2.291.574
Budgettair resultaat van het boekjaar -1.700.864 -5.417.693

Thesaurietoestand

Terug naar navigatie - Thesaurietoestand

De thesaurietoestand wordt weergegeven aan de hand van de stand van de financiële rekeningen. De beschikbare liquide middelen zijn gedurende de eerste helft van het jaar verminderd van ruim 8,5 mio euro tot ruim 6,2 mio euro op de verschillende bank- en beleggingsrekeningen. Deze afname van de liquide middelen hangt samen met een aantal factoren: de belangrijkste reden voor de daling is dat de eerste jaarhelft  de gemeente weinig (aanvullende) belastingen ontvangt terwijl haar uitgaven permanent blijven doorlopen.

Terug naar navigatie - Thesaurietoestand tabel
Thesaurietoestand 1-1-2023 31-3-2023 30-6-2023
Zichtrekeningen 2.427.438 1.507.683 1.880.490
Gemeente 2.022.226 1.421.913 1.480.567
Belfius 1.302.006 890.490 1.350.758
Belfius ex AGB 454.620 5.064 8.179
ING 68.992 251.303 42.795
ING Bancontact 196.608 275.055 78.836
OCMW 405.212 85.770 399.923
Belfius 356.026 52.988 352.722
Belfius terugbetalingen 38.494 24.678 44.670
Belfius rekening Agentschap 10.692 8.105 2.531
Beleggingsrekeningen 6.099.344 6.199.418 4.300.103
Gemeente 5.595.359 5.495.434 3.596.119
Treasury + 599.756 499.831 600.515
Treasury + special 4.995.604 4.995.604 2.995.604
OCMW 503.984 703.984 703.984
Belfius Treasury+ 0 200.000 200.000
Belfius Treasury+ special 503.984 503.984 503.984
Provisierekeningen 43.794 43.478 40.660
Gemeente 28.565 28.577 25.927
Igemo 8.000 8.000 8.000
Octopus 2.370 2.421 1.680
Dijkstein 2.253 2.158 1.300
Gloc 2.480 2.150 2.291
Wijkwerkcheques Gemeente 4.522 3.107 3.010
Wijkwerkcheques Octopus 22 760 693
Wijkwerkcheques Gloc 1.050 901 901
Wijkwerkcheques Dijkstein 231 0 0
Huis van het kind 2.685 4.129 3.337
Contractbeheer 2.500 2.450 2.430
Samenleving en Vrije Tijd 2.450 2.500 2.286
OCMW 15.229 14.901 14.732
Prepaid kaarten 10.531 9.901 9.781
Dringende steun Sociale Dienst 2.214 2.500 2.500
Online betalingen 2.485 2.500 2.452
Kas 7.689 9.111 6.716
Gemeente 5.395 7.947 3.170
Kas financiën 5.395 7.947 3.170
OCMW 2.293 1.164 3.545
Kas financiën 2.293 1.164 3.545
Totaal 8.578.264 7.759.690 6.227.968

Liquiditeitsprognose

Terug naar navigatie - Liquiditeitsprognose

De liquiditeitsprognose gebruiken we om in te schatten wanneer we nieuwe leningen moeten aangaan. De opname van leningen gebeurt immers enkel in functie van de beschikbare liquiditeiten. We brengen zelf in kaart welke grote ontvangsten en uitgaven er zijn op bepaalde data. Langs de uitgavenzijde denken we hierbij bijvoorbeeld aan RSZPPO-bijdragen, bijdragen bedrijfsvoorheffing, betaling lonen, wekelijkse betalingen leveranciersfacturen (hiervoor rekenen we een bedrag van 2 à 300.000 euro), maandelijkse betalingen aan politiezone Bodukap, driemaandelijkse betalingen aan brandweerzone en Zorgbedrijf Rivierenland. Langs de ontvangstenzijde houden we rekening met onder meer de voorschotten van de aanvullende belastingen die op regelmatige tijdstippen doorgestort worden. Het zwaartepunt van deze ontvangsten ligt voornamelijk in het tweede semester. Ook het tijdstip van uitsturen van de eigen belastingen heeft een impact op het tijdstip dat het grootste deel van deze belasting ontvangen zal worden. Daarom plannen we eerste de grotere kohieren (bedrijfbelasting en belasting onbebouwde percelen) en pas op het einde van het jaar de kleinere kohieren (verkoopautomaten, ambulante handel, ...) Een aantal kohieren sturen we ook uit per kwartaal zoals o.a. reclamedrukwerk en tijdelijke aanplakborden (werfdoeken).

In 2022 werd nieuwe software gekocht voor de opmaak van belastingkohieren waardoor een aantal grotere kohieren met vertraging werden uitgestuurd. Doordat het programma nog steeds in ontwikkeling is, hebben wij ook in 2023 extra tijd moeten investeren om de belastingen via deze software in te kohieren. Er zal dus ook in 2023 een kleine vertraging zitten op de invordering van kohierbelastingen. 

Sinds de invoering van BBC2020 is het ook mogelijk om middelen tussen OCMW en gemeente over te hevelen, deze moeten in een later stadium niet terug getransfereerd worden. Er zijn aparte boekingen voorzien die de overheveling van deze middelen registreert, zodat dit ook duidelijk in de algemene boekhouding en in de rapportering naar toezicht wordt opgenomen. In 2022 werd ook voor een eerste keer een tussenkomst geboekt van de gemeente in het tekort van het OCMW, zoals wettelijk bepaald in BBC2020. De jaren voordien had het OCMW nog steeds een positief saldo door de verkoop van patrimonium aan het Zorgbedrijf Rivierenland.

De voorraad liquide middelen wordt dus van kortbij opgevolgd en indien nodig bijgestuurd, zodat er ook tijdig kan gestart worden met het uitschrijven van een bestek voor de opname van leningen

Beheerscontrole

Terug naar navigatie - Beheerscontrole

Voor de beheerscontrole verwijzen we graag naar de evaluatie van de prioritaire acties (deel 1 van dit rapport).

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 werd een duidelijke keuze gemaakt om de reeds bestaande projectwerking en de opvolging van de prioritaire acties te integreren. Elke prioritaire actie werd mee opgenomen in onze reeds bestaande projectportfolio. Hierdoor werd voor elk van deze acties een projectleider en sponsor aangeduid én dienden ze op een structurele wijze geëvalueerd en opgevolgd te worden. Deze structurele opvolging verloopt ondertussen  via een nieuwe toepassing, Pepperflow. In deze toepassing worden alle (investerings)projecten en acties opgevolgd,  ook de niet-prioritaire. In Pepperflow kan op een eenvoudige en transparante manier weergegeven worden wat de status is van het project of de actie uit het meerjarenplan en wat de budgettaire impact ervan is, en niet enkel op het rapporteringsmoment van de beleidsevaluatie.

De evaluatie van de verschillende acties en projecten verloopt op basis van drie standaardindicatoren ‘stand van zaken’, ‘tijdpad en mijlpalen’ en ‘wat kost het’. Voor elk van deze standaardindicatoren heeft de projectleider of actieverantwoordelijke de mogelijkheid om te kiezen uit drie statussen ‘groen’, ‘oranje’, ‘rood’. Samen met een inhoudelijke toelichting zorgt dit voor uitgebreide evaluatiemogelijkheden.

Voor de rapportage over de status van de verschillende acties en projecten werd een duidelijke periodiciteit vastgelegd. Zo werd bepaald dat over de acties uit het meerjarenplan, zowel de prioritaire als niet-prioritaire acties, tweemaal per jaar zal gerapporteerd worden. Deze rapporten zullen intern worden voorgelegd aan het M-team en P-team. Naast deze interne rapportering zullen de rapporten over de prioritaire acties ook worden voorgelegd aan de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.

Voor de projecten maken we ook een opsplitsing tussen prioritaire en niet-prioritaire projecten. Voor de prioritaire projecten dient er op kwartaalbasis te worden gerapporteerd, voor de niet-prioritaire tweemaal per jaar. De kwartaalrapportage over de prioritaire projecten zal enkel intern worden voorgelegd aan het M-team en P-team.

Evolutie van de budgetten

Terug naar navigatie - Evolutie van de budgetten

Algemeen

Naast een realisatiegraad ten opzichte van de laatste versie van het meerjarenplan (goedgekeurd in de gemeenteraad van december 2022), vergelijken we de cijfers van de kosten en opbrengsten per 30/06 met het voorgaande jaar. We geven ook de belangrijkste wijzigingen weer tussen deze twee cijfers.

We trachten om een zo correct mogelijk beeld te schetsen van de situatie per 30 juni. Volledig correct zal dit echter nooit zijn, aangezien het boekhoudsysteem een tussentijdse afsluiting niet voorziet, en we niet altijd op 30/6 volledig bij zijn met alle boekingen m.b.t. de eerste jaarhelft.

EXPLOITATIE PER 30/06/2023 - EVOLUTIE
2022 2023 Vergelijking
I. Exploitatie-uitgaven 30-6-2022 MJP Realisatie 2021 30-6-2023 MJP Realisatie 2023 Realisatie 2023 vs. 2022
A. Operationele uitgaven 16.236.292 38.502.128 42,17% 20.185.775 42.847.435 47,11% 4,94%
1. Goederen en diensten 2.967.047 9.333.525 31,79% 3.522.388 10.563.671 33,34% 1,56%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 9.984.279 21.462.072 46,52% 11.544.455 23.472.666 49,18% 2,66%
a. Politiek personeel 316.106 649.133 48,70% 368.323 720.855 51,10% 2,40%
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 3.187.145 5.788.013 55,06% 3.528.886 6.795.900 51,93% -3,14%
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 3.186.036 7.804.132 40,82% 3.990.808 8.847.221 45,11% 4,28%
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 3.212 93.614 3,43% -152 73.096 -0,21% -3,64%
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 2.956.405 5.633.021 52,48% 3.235.661 6.215.642 52,06% -0,43%
f. Andere personeelskosten 202.674 569.259 35,60% 275.486 569.893 48,34% 12,74%
g. Pensioenen 132.700 924.900 14,35% 145.443 250.059 58,16% 43,82%
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 549.173 1.075.178 51,08% 750.261 1.052.307 71,30% 20,22%
4. Toegestane werkingssubsidies 2.730.348 6.580.977 41,49% 4.364.380 7.699.416 56,68% 15,20%
5. Andere operationele uitgaven 5.445 50.375 10,81% 4.291 59.375 7,23% -3,58%
B. Financiële uitgaven 54.064 236.765 22,83% 51.557 207.318 24,87% 2,03%
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 53.929 234.205 23,03% 51.371 204.718 25,09% 2,07%
2. Andere financiële uitgaven 136 2.560 5,30% 186 2.600 7,15% 1,85%
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0 0 0 0,00%
II. Exploitatieontvangsten 30-6-2022 MJP Realisatie 2021 30-6-2023 MJP Realisatie 2023 Realisatie 2023 vs. 2022
A. Operationele ontvangsten 12.422.595 39.084.409 31,78% 19.523.502 44.727.578 43,65% 11,87%
1. Ontvangsten uit de werking 1.198.265 4.180.661 28,66% 2.018.020 4.780.868 42,21% 13,55%
2. Fiscale ontvangsten en boetes 773.116 19.008.911 4,07% 5.872.960 22.873.216 25,68% 21,61%
a. Aanvullende belastingen 276.849 16.053.583 1,72% 5.011.161 19.730.596 25,40% 23,67%
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 72.994 7.649.751 0,95% 102.768 8.442.859 1,22% 0,26%
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 24.057 7.964.678 0,30% 4.659.713 10.821.579 43,06% 42,76%
- Andere aanvullende belastingen 179.798 439.154 40,94% 248.680 466.158 53,35% 12,40%
b. Andere belastingen en boetes 496.268 2.955.328 16,79% 861.799 3.142.620 27,42% 10,63%
3. Werkingssubsidies 10.293.369 15.543.442 66,22% 11.444.480 16.689.920 68,57% 2,35%
a. Algemene werkingssubsidies 5.055.247 6.106.148 82,79% 5.513.708 6.634.712 83,10% 0,31%
b. Specifieke werkingssubsidies 5.238.122 9.437.294 55,50% 5.930.772 10.055.208 58,98% 3,48%
4. Recuperatie individuele hulpverlening 79.765 169.965 46,93% 122.692 172.465 71,14% 24,21%
5. Andere operationele ontvangsten 78.079 181.430 43,04% 65.350 211.110 30,96% -12,08%
B. Financiële ontvangsten 117.036 671.097 17,44% 107.290 656.556 16,34% -1,10%
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 0 0,00%
1. Samenstelling van de exploitatieuitgaven 2023 - Vergelijking toestand 30/06
Exploitatie-uitgaven 30-6-2022 MJP Realisatie 2022 30-6-2023 MJP Realisatie 2023 Realisatie 2023 vs. 2022 % Realisatie 2023 vs. 2022 Absoluut
Goederen en diensten 2.967.047 9.333.525 31,79% 3.522.388 10.563.671 33,34% 1,56% 555.341
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 9.984.279 21.462.072 46,52% 11.544.455 23.472.666 49,18% 2,66% 1.560.176
Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 549.173 1.075.178 51,08% 750.261 1.052.307 71,30% 20,22% 201.088
Toegestane werkingssubsidies 2.730.348 6.580.977 41,49% 4.364.380 7.699.416 56,68% 15,20% 1.634.032
Andere operationele uitgaven 5.445 50.375 10,81% 4.291 59.375 7,23% -3,58% -1.154
Financiële uitgaven 54.064 236.765 22,83% 51.557 207.318 24,87% 2,03% -2.508
2. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2023 - Vergelijking toestand 30/06
Exploitatie-ontvangsten 30-6-2022 MJP Realisatie 2022 30-6-2023 MJP Realisatie 2023 Realisatie 2023 vs. 2022 % Realisatie 2023 vs. 2022 Absoluut
Ontvangsten uit de werking 1.198.265 4.180.661 28,66% 2.018.020 4.780.868 42,21% 13,55% 819.754
Fiscale ontvangsten en boeten 773.116 19.008.911 4,07% 5.872.960 22.873.216 25,68% 21,61% 5.099.844
- Aanvullende belastingen 276.849 16.053.583 1,72% 5.011.161 19.730.596 25,40% 23,67% 4.734.313
- Andere belastingen 496.268 2.955.328 16,79% 861.799 3.142.620 27,42% 10,63% 365.531
Werkingssubsidies 10.293.369 15.543.442 66,22% 11.444.480 16.689.920 68,57% 2,35% 1.151.111
Recuperatie individuele hulpverlening OCMW 79.765 169.965 46,93% 122.692 172.465 71,14% 24,21% 42.927
Andere operationele ontvangsten 78.079 181.430 43,04% 65.350 211.110 30,96% -12,08% -12.729
Financiële ontvangsten 117.036 671.097 17,44% 107.290 656.556 16,34% -1,10% -9.746

Exploitatiekosten

Goederen en diensten

De kosten van goederen en diensten zijn volgens bovenstaande tabel gestegen met ruim 550.000 euro, gebaseerd op de schema's T2 uit beide opvolgingsrapporten.

Verklaring van de verschillen:

 • Sterke stijging per individuele raming (> 25.000 euro) in vergelijking met de cijfers van 2022 (totale stijging van 567.446 euro)
  • Efficiënte en betaalbare ophaling en verwerking afval i.s.m. Ivarem: stijging met 220.771 euro
  • Uitgave inzake personenbelasting: stijging met 46.357 euro
  • Kosten i.k.v. de schoolrekening school Gloc: stijging met 36.615 euro
  • Verderzetten samenwerking GASAM: stijging met 31.778 euro, door de opstart van GAS5 in september 2022 
  • ICT voor de gemeente (algemeen): stijging met 31.257 euro
  • #SKW Connect: stijging met 30.104 euro
  • Erelonen voor vergoedingen aan advocaten: stijging met 29.720 euro
  • Technisch materiaal en prestaties school Octopus: stijging met 29.672 euro
  • Exploitatie recyclagepark door Ivarem: stijging met 28.735 euro
  • Eid, reispassen en rijbewijzen: stijging met 28.646 euro
 • Sterke stijging per kostensoort (verspreid over diverse ramingen): stijging met 704.865 euro
  • Algemene kosten voor technische werking: stijging met 370.102 euro
  • Vergoedingen voor prestaties: stijging met 107.799 euro
  • IT en communicatielijnen: stijging met 89.846 euro
  • Kosten i.k.v. schoolrekening: stijging met 89.846 euro
  • Prestaties personeel: stijging met 39.907 euro
  • Erelonen advocaten, notarissen, deurwaarders, artsen, e.a.: stijging met 39.513 euro
 • Sterke daling (> 25.000 euro) in vergelijking met de cijfers van 2022 (totale daling van 162.289 euro)
  • Elektriciteit voor de openbare verlichting: daling met 64.174 euro
  • Interventiebestek bestaande weg- en fietsinfrastructuur: daling met 36.304 euro
  • Onderhoud en benodigdheden groen: maaien bermen, vegen van de wegen: daling met 32.706 euro
 • Sterke daling per kostensoort (verspreid over diverse ramingen): daling met 158.164 euro)
  • Gas: daling met 36.951 euro
  • Benodigdheden en prestaties voor wegen en waterlopen: daling met 45.753 euro
  • Elektriciteit: daling met 75.460 euro
 • Wijzigingen ten gevolge van nieuwe projecten of acties:
  • Fietsleasing voor personeel: factuur voor fietslease: 26.810 euro in gemeente en 13.012 in OCMW
  • Kippenactie: 4.579 euro (in het verleden door de milieuraad)

De meeste stijgingen zijn te verklaren door jaarlijkse prijsstijgingen en indexaties. De indexatie werd bij de raming van de kredieten niet steeds individueel opgenomen, maar er werd wel een buffer aangelegd bij de laatste aanpassing meerjarenplan om deze indexeringen op te vangen. We merken ook dat het tijdstip van factureren ook een impact heeft op de cijfers. Ivarem o.a. heeft zijn werkwijze aangepast, het personeelsfeest werd vlugger afgerekend t.o.v. vorig jaar, bij de personenbelasting wordt de boekingsfiche nu gevolgd (in plaats van boeking op het einde van het jaar). De impact van corona valt nu volledig weg, wat resulteert in hogere kosten bij de scholen en eid, reispassen en rijbewijzen. De kosten van GASAM stijgen doordat deze samenhangen met de opbrengsten. Sinds september 2022 werd GAS5 ingevoerd in de gemeente.

Dalingen zijn enerzijds het gevolg van uitgestelde facturatie door de leverancier en anderzijds door de minder sterke stijging van de energieprijzen dan verwacht.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

De stijging in deze rubriek bedraagt ruim 1,5 mio euro. 

In 2022 waren er maar liefst 5 indexsprongen, nl. in februari, april, juni, september en december. Als we de kostprijs 1e semester 2022 (exclusief onderwijzend personeel) met 10% indexeren, dan komen we op een stijging van om en bij de één miljoen euro. De rest van de stijging is te verklaren door de stijging van het aantal leerwerknemers (+106.538 euro) en de stijging in de presentiegelden raadsleden (+26.855 euro, eveneens geïndexeerd). Bovendien waren er begin 2022 een aantal jobs die moeilijk ingevuld geraakten en die nu wel ingevuld zijn.

We zitten momenteel net niet aan de helft van het beschikbare krediet.  Dit is te verklaren doordat de indexeringen voorzien voor 2023 op het moment van opmaak van de laatste aanpassing meerjarenplan uiteindelijk niet zouden overschreden worden in 2023.

Individuele hulpverlening door het OCMW

Hier zien we een aanzienlijke stijging t.o.v.  2022, in absolute cijfers een stijging van 201.088 euro. Dit is voornamelijk te verklaren doordat de impact van de Oekraïnecrisis in 2022 pas in het tweede kwartaal voelbaar was. In 2023 voor de hele periode. Dit cijfer hangt uiteraard samen met het aantal dossiers dat in aanmerking komt voor steun.

Toegestane werkingssubsidies

We zien een zeer grote stijging in de toegestane werkingssubsidies van ruim 1,6 mio euro, uitbetaald in de eerste jaarhelft. De toegestane subsidies op zich zijn niet zo sterk gestegen, de verklaring is eerder te vinden in het moment van uitbetaling. Aangezien de banken de debetintresten hebben afgeschaft, vragen partners nu niet meer (in tegenstelling tot vorig jaar) om onze betaling aan hen uit te stellen, zodat ze geen intresten moesten betalen. We betalen dus nu opnieuw op regelmatige basis de subsidies uit.

We noteren hieronder de belangrijkste stijgers > 25.000 euro:

 • Politiezone Bodukap: +1.034.025 euro
 • Zorgbedrijf Rivierenland: +486.597 euro

Andere operationele kosten - Financiële kosten

Deze kosten liggen in dezelfde lijn als vorig jaar.

De financiële kosten worden voornamelijk in het tweede semester verwerkt.

Exploitatieontvangsten

Ontvangsten uit de werking

De ontvangsten uit de werking zijn aanzienlijk gestegen (+819.754), bijna verdubbeld. De grootste stijging zien we in de doorrekening van de personeelskosten aan het Zorgbedrijf Rivierenland van het gedetacheerd personeel. Het gaat hier om een snellere doorrekening van de gemaakte personeelskosten.

Sinds begin 2023 worden de verkopen van Ivarem aan de verkooppunten geboekt als ontvangst uit de werken op de algemene rekening "goederen bestemd voor verkoop". In principe is dit niet correct, aangezien het tarief van de vuilzakken voorzien is als een contantbelasting. Dit wordt boekhoudkundig nog nagekeken en eventueel gecorrigeerd in het tweede semester. 

We sommen hier de grootste stijgers op (> 25.000 euro):

 • Terugvordering prestaties personeel zorgbedrijf: personeel woonzorgcentrum +284.033 euro
 • Verkoop huisvuilzakken: +232.800 euro
 • Inkomsten verhuring Sporthal Bruultjeshoek: +50.792 euro
 • Verhuringen Borgerstein: +33.340 euro

De kleinere stijgingen zijn te verklaren door de indexaties op verhuringen, heropstart na corona van BKO en scholen.

Fiscale ontvangsten en boeten

De fiscale ontvangsten zijn met ruim 5 mio euro gestegen. Deze stijging is bijna volledig te verklaren door een foutieve boeking van de personenbelasting tijdens de eerste helft van 2022. De geboekte personenbelasting voor 2023 ligt ruim 4,6 mio hoger dan die in 2022. Vorig jaar werd slechts één deel van de stortingen geboekt, anderzijds zal er bij de personenbelasting een inhaalbeweging zijn. In dit jaar zullen wij in totaal 14 maanden ontvangsten krijgen.

Een tweede belangrijke wijziging is de invoering van GAS5 in september 2022, waardoor we hier vorig jaar geen ontvangsten konden registreren. Het eerste semester van dit jaar bedroeg de opbrengst 251.890 euro.

De aanschaf van de nieuwe software voor belastingen zorgde ervoor dat de belastingen vorig jaar vertraagd werden uitgestuurd. In 2023 proberen we terug het normale inkohieringsritme te hanteren. De belasting op masten en pylonen werd reeds uitgestuurd t.b.v. 192.940 euro.

Andere sterke stijgers zijn:

 • De aanvullende belasting op leegstand / verwaarlozing bedrijfsgebouwen / verkrotting woningen: +54.680 euro
 • De aanvullende belasting opcentiemen onroerende voorheffing: +29.774 euro
 • Belasting op afgifte van administratieve stukken (zie ook stijgende uitgave): +27.047 euro

De belangrijkste dalers zijn:

 • Bouwbelasting: -45.740 euro
 • Belasting op aanvragen omgevingsvergunningen: -52.699 euro

De bouwbelasting hangt vaak samen met de realisatie van een groot gebouw en is dus niet jaarlijks hetzelfde. De belasting op aanvragen omgevingsvergunningen wordt met vertraging doorgerekend door de implementatie van het Vastgoedinformatieplatform.

Werkingssubsidies

De werkingssubsidies kennen zowel sterke stijgers als sterke dalers.

Bij de algemene werkingssubsidies noteren we:

 • Gesco-regularisatiepremie: +256.924 voor de gemeente en +14.574 voor het OCMW
 • Gemeentefonds: +167.212 voor de gemeente en +5.211 voor het OCMW

Bij de specifieke werkingssubsidies noteren we:

 • Pro-forma krediet onderwijs (zie ook stijging personeelskost): +279.256 euro
 • Subsidies dossier sociale dienst: + 361.766 euro
 • Subsidie school Gloc, Octopus en Dijkstein: 126.466 euro
 • Subsidies intekening lokaal energie en klimaatpact: +31.366 euro
 • POD-Remi subsidie: +25.193 euro

Bij de dalers noteren we flexibele kinderopvang (-48.718 euro) en het wegvallen van éénmalige projectsubsidies Slimme digitale post (-38.834 euro) en Samen digitaal (-160.000 euro).

Recuperatie individuele steunverlening - Andere operationele ontvangsten - Financiële ontvangsten

De recuperatie individuele steunverlening hangt deels samen met toegekende steun. We zien daar een stijging van ruim 40.000 euro.

De andere operationele ontvangsten en financiële ontvangsten liggen lager dan vorig jaar, met respectievelijk een daling van 12.729 euro en 9.746 euro. Voor de operationele ontvangsten is dit voornamelijk te verklaren door een grote tussenkomst in 2022 van de verzekeringsmaatschappij bij arbeidsongevallen.  Voor de financiële ontvangsten zien we een daling van het dividend van elektriciteit en gas, maar dit wordt enigszins gecompenseerd door hogere ontvangsten voor nalatigheidsintresten.

 

Investeringen

De laatste aanpassing meerjarenplan, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in december 2022 en na overdracht van de investeringen van 2022 naar 2023, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau van 27 februari 2023 komen we op een investeringsplan van ruim 14,7 mio euro voor 2023. Daartegenover staan investeringsontvangsten t.b.v. 4,6 mio euro.

In totaal werd er tijdens het eerste semester 1,2 mio euro geboekt, we geven een overzicht van de belangrijkste kosten (>50.000 euro):

 • Heraanleg Molenstraat: 324.346 euro
 • Buitengewoon onderhoud van bestaande weg- en fietsinfrastructuur en parkings: 131.847 euro
 • Heraanleg Bredeheide, Heidijk en Kempenarestraat - deel Kempenarestraat: 131.441 euro
 • Heraanleg Waverstraat: 107.006 euro
 • Subsidiereglement voor aanleg en onderhoud kunstgrasvelden voor sportverenigingen: 62.500 euro
 • Opportuniteiten voor eventuele grondaankopen: 59.527 euro

In totaal noteerden we ontvangsten ten bedrage van 81.557 euro, het betreft 4 subsidies van om en bij de 20.000 euro: investeringssubsidie DBFM Octopus, tussenkomst in aanleg omgeving Wilsonstraat - Bosbeekweg (door aannemer appartementencomplex Bosbeekweg), tussenkomst van Pidpa-Hidrorio en Fluvius in de heraanleg van de Molenstraat en tot slot de subsidie voor de renovatiewerken van de Vossevelden.

Financiering

Tot slot nog de kredieten m.b.t. de financiering. De uitgaven werden geraamd op 1,6 mio euro, de ontvangsten op net geen 4 mio euro.

Deze kredieten worden steeds met een aanpassing meerjarenplan bijgestuurd, aangezien de overdracht van het resultaat een impact heeft op de aan te gane leningen voor de volgende jaren. In tegenstelling tot andere jaren is er geen aanpassing meerjarenplan geweest in 2023, waardoor de lening nog steeds op het niveau van december 2022 staat ingeschreven op 3.110.000 euro, zonder rekening te houden met het positieve resultaat van de rekening 2022. Bovendien zorgen enkele zaken voor een gunstige impact op het huidige meerjarenplan (o.a. stagnering van de energieprijzen en latere indexering van de lonen), waardoor we er van uit gaan dat we de voorziene lening in 2023 niet gaan moeten opnemen.

De financieringsuitgaven van de bestaande leningen liggen meestal in de lijn van de verwachtingen, gezien we ons baseren op de afbetalingsplannen aangeleverd door de bank.

Momenteel registreerden we enkel al de uitgaven i.k.v. het DBFM Project Octopus (worden gefactureerd per kwartaal). Er werd een ontvangst gerealiseerd van Pidpa Hidrorio t.b.v. 62.755 euro.

 

Kredietverschuivingen

Terug naar navigatie - Kredietverschuivingen

In tegenstelling tot de toepassing van de regelgeving van het gemeentedecreet/OCMW decreet is er in het decreet lokaal bestuur geen kredietbeperking meer gekoppeld aan totalen of saldi van beleidsdomeinen, beleidsdoelstellingen, investeringsrubrieken of andere inhoudelijke elementen in het meerjarenplan.

De kredietbeperkingen die momenteel in voege zijn ingevolge van het decreet lokaal bestuur situeren zich op het niveau van:

 • De entiteit (GEM of OCMW)
 • Het totaal van de exploitatie-uitgaven
 • Het totaal van de investeringsuitgaven
 • Het totaal van de financieringsuitgaven voor toegestane leningen en betalingsuitstel
 • Het totaal van de ontvangsten uit leningen en leasings

Deze kredietbeperkingen zijn ook duidelijk zichtbaar in het schema M3 uit de beleidsrapporten.

Concreet zijn er dus geen kredietverschuivingen mogelijk tussen de gemeente en het OCMW en ook niet tussen verschillende boekjaren. Voor dergelijke aanpassingen is een aanpassing van het meerjarenplan nodig.

Hierdoor onderscheiden we volgende categorieën van wijzigingen van het meerjarenplan:

 1. Overdracht investeringen
  Dit is bevoegdheid college van burgemeester en schepenen / vast bureau en deze beslissing moet genomen worden uiterlijk eind februari, volgend op het jaar waarop de kredieten voorzien waren. De overdracht van de investeringskredieten van 2022 werd goedgekeurd door deze organen in zitting van 27 februari 2023.
  Deze overdrachten zullen in deze rapportering niet besproken worden. Een afschrift van de beslissing kan eventueel opgevraagd worden.
  Er werd in deze beslissing ook 100.000 euro extra overgedragen om tegemoet te komen aan nieuwe vragen die niet opgenomen waren in de huidige aanpassing meerjarenplanning (AMJP 2022_06).
 2. Aanpassing meerjarenplan
  Dit is enkel bevoegdheid van de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn. We streven ernaar om dergelijke aanpassing te beperken tot één keer per jaar, op het moment dat de kredieten van het volgend jaar worden vastgesteld. In het verleden konden we dit niet realiseren door de corona-crisis en de Oekraïne-crisis. In 2023 zou dit wel moeten lukken. Dit gaat voornamelijk over:
  1. Verhoging van krediet
  2. Verlaging van krediet
  3. Verschuiving in de tijd
 3. Verschuivingen 
  Verschuivingen worden doorgevoerd op vraag van de budgethouder, eventueel in overleg met andere budgethouders. Dit gaat altijd over een budgetneutrale handeling.
  Bij de laatste aanpassing meerjarenplan (december 2022 - MJP2022_06) werden er twee buffers aangelegd in de gemeente om tegemoet te komen aan de sterke prijsstijgingen die niet altijd individueel voorzien waren per raming. Verschuivingen van deze buffers kunnen enkel mits goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen.
  Door aangepaste economische situatie (latere indexering van de lonen en snellere stagnering van de energieprijzen) konden we in de eerste jaarhelft nog een bijkomende buffer voor exploitatie aanleggen, zowel voor OCMW als voor de gemeente, waar nieuwe voorstellen mee konden gerealiseerd worden. Aangezien dit gaat over nieuwe initiatieven, zal hiervan steeds een kennisgeving gebeuren aan de gemeenteraad / raad van maatschappelijk welzijn. Aangezien er geen aanpassing is in het totaal van de uitgaven, blijft deze bevoegdheid wel voor het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau.
 4. In tegenstelling tot het verleden bestaat een verhoging van uitgave enerzijds en ontvangst anderzijds niet meer (de vroegere interne kredietaanpassing). Dergelijke zaken dienen opgenomen te worden via aanpassing meerjarenplan.

We beperken ons overzicht tot de verschuivingen. 

Verschuivingen geregistreerd in 2023

Sinds de invoering van BBC 2020 werken we meer op het niveau van meerjarenplan dan op het niveau van het jaarlijks budget. De verschuivingen worden geregistreerd op datum van aanvraag, ongeacht of ze betrekking hebben op het huidige boekjaar of een van de volgende boekjaren van het meerjarenplan.

We leggen de focus op verschuivingen m.b.t. beleidsdoelstellingen met een beleidsmatige impact. Technische aanpassingen in functie van aanpassing ARK, dienst, beleidsveld, e.d. worden niet besproken. Individuele verklaringen > 10.000 euro geven we hieronder weer. 

Bij beleidsdoelstelling 2 zijn de belangrijkste aanpassingen die we optekenen:

 • Een verschuiving van verschillende overgedragen restkredieten voor de nieuwe raming Infrastructuurwerken voor het verhogen van de verkeersveiligheid (+100.000 euro). Dit werd zoals hierboven vermeld beslist bij de overdracht van de kredieten. O.a. het restkrediet op Parking Albertstraat (-25.000 euro) werd na overdracht verschoven naar de raming hierboven. 
 • Er werd verschoven naar Promoten deelmobiliteit (+15.000 euro) van een actie onder BD4.

Bij beleidsdoelstelling 4:

 • Het overgedragen saldo van van noodinterventie waterlopen (-44.000 euro) werd overgedragen naar BD 2 voor de nieuwe raming Infrastructuurwerken voor het verhogen van de verkeersveiligheid.
 • Van de raming voor Efficiënte en betaalbare ophaling en verwerking afval i.s.m. Ivarem (-104.507,03 euro) kon verschoven worden,  naar aanleiding van een afrekening die  ontvangen werd voor het werkingsjaar 2022. Een deel hiervan werd verschoven naar het promoten deelmobiliteit onder BD2, het restsaldo werd gebruikt voor de aanleg van de nieuwe buffer voor onvoorziene of nieuwe beslissingen onder BD6.

Bij beleidsdoelstelling 5:

 • Voor de Sociale premies (personeel) (+10.000 euro) diende verschoven te worden, door de stijgende loonkost die de basis vormt voor de berekening van de afscheidspremie, alsook het groot aantal aangevraagde premies ten gevolge van pensioneringen, van de nieuwe buffer voor onvoorziene uitgaven.

Verschuivingen zijn steeds budgetneutraal, in sommige gevallen werd krediet verschoven van/naar ramingen die niet beleidsmatig zijn (maar vallen onder Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen). De voorziene buffers werden ook opgenomen onder NIDOV. Verschuivingen die geregistreerd werden van/naar de buffers werden steeds voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen of aan het vast bureau en kunnen opgevraagd worden.

De meeste verschuivingen die hier geregistreerd werden, zijn in kader van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen om een nieuwe buffer aan te leggen voor nieuw beleid. Deze beslissing zal ook ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd worden in september.

Ook de buffers die reeds werd goedgekeurd door de gemeenteraad bij de goedkeuring AMJP 2022_06 voor indexeringen staan onder deze NIDOV.

Hieronder geven we een samenvatting van de cijfers. 

Kredietverschuivingen
2023 2024 2025
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!
GEM 0 0 0
OCMW -2.600 0 0
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!
GEM 90.650 0 0
OCMW 0 0 0
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!
GEM -2.732 9.784 9.784
OCMW 0 0 0
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!
GEM -151.958 10.416 0
OCMW 0 0 0
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!
GEM 23.334 0 0
OCMW 0 0 0
Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen
GEM 40.706 -20.200 -9.784
OCMW 2.600 0 0
Totalen
GEM 0 0 0
OCMW 0 0 0

Grondslagen en assumpties opmaak meerjarenplan

Terug naar navigatie - Grondslagen en assumpties

Zaken die zich hebben voorgedaan in de eerste helft van 2023 die leiden tot wijzigingen in de grondslagen en assumpties zullen, samen met de zaken die zich na deze periode nog voordoen en die leiden tot wijzigingen in de grondslagen en assumpties, worden verwerkt in de zevende aanpassing van MJP 2020-2025 (07/2023) in het najaar van 2023.

Financiële risico’s

Terug naar navigatie - Financiële risico's

Zaken die zich hebben voorgedaan in de eerste helft van 2023 die leiden tot wijzigingen in de financiële risico's zullen, samen met de zaken die zich na deze periode nog voordoen en die leiden tot wijzigingen in de financiële risico's, worden verwerkt in de zevende aanpassing van MJP 2020-2025 (07/2023) in het najaar van 2023.

Voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen met budgettaire en financiële impact > 10.000 euro

Terug naar navigatie - Visum

Er werd in het eerste semester van 2023 geen enkel visum geweigerd.

 • gemeente: 45 verleende visums waarvan:
  • 12 voor personeelszaken
  • 5 onder voorbehoud van o.a. aanpassing meerjarenplan of verschuiving van kredieten
 • OCMW: 3 verleende visums waarvan:
  • 1 voor personeelszaken
 • besluiten algemeen directeur: 3 verleende visums waarvan:
  • 3 voor personeelszaken

Daarnaast wordt er ook conform het organisatiebeheerssysteem voor bepaalde dossiers (o.a. met een onvoorziene of hoger dan voorziene budgettaire impact) een financieel advies verleend door de dienst financiën. In het eerste semester van 2023 werden er geen ongunstige financiële adviezen verleend.

 • gemeente: 62 gunstige financiële adviezen, waarvan
  • 14 onder voorbehoud van o.a. aanpassing meerjarenplan of verschuiving van kredieten
 • OCMW: 2 gunstige financiële adviezen, waarvan geen onder voorbehoud
 • besluiten algemeen directeur: 6 gunstige financiële adviezen waarvan geen onder voorbehoud.

Agendapunten die eerst ter bespreking komen op het managementteam, worden bij de financiële dienst ook vaker bevraagd voor advies. In het eerste semester werd er voor 10 dossiers advies gevraagd, waarvan 5 onder voorwaarden werden geadviseerd, de andere 5 waren gunstig.

De volledige lijsten van de visums en adviezen kunnen opgevraagd worden bij de financiële dienst.

Debiteurenbeheer

Terug naar navigatie - Debiteurenbeheer

Algemeen

Als verbetertraject zijn we deze legislatuur bezig met het optimaliseren van de werkwijze voor invorderingen bij de gemeente en het OCMW. We streven naar een efficiënte invordering rekening houdend met een verschillend cliënteel OCMW en gemeente.

Facturatie en opbrengsten 1ste semester 2023

Hieronder geven we een overzicht van de opbrengsten van het eerste semester 2023 per entiteit.

Dit geeft het totaal aantal geregistreerde opbrengsten weer, naast de uitgestuurde facturen en aanslagbiljetten bevat dit dus ook alle andere geregistreerde opbrengsten zoals bvb. subsidies, ontvangsten geregistreerd in de kassatoepassing (welke globaal geregistreerd worden als ontvangst).

Periode / Entiteit Aantal Bedrag
Kwartaal 1 5.223 13.571.110,39
Gemeente 4.909 10.896.166,32
OCMW 314 2.682.944,07
Kwartaal 2 8.189 11.514.989,85
Gemeente 7.885 8.328.607,88
OCMW 304 3.186.381,97
Totaal 13.412 25.094.100,24

We zien dus t.o.v. vorig jaar een verdubbeling van het aantal facturen. In het eerste semester 2022 werden 6.700 facturen uitgestuurd. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat sinds september 2022 GAS5 werd ingevoerd. De opbrengsten van deze gemeentelijke administratieve sanctie wordt in de boekhouding verwerkt. Vaak worden nadien nieuwe bestuurders doorgegeven, waardoor er ook nog een creditnota en een nieuwe factuur volgt. De totale opbrengsten stegen met 2,7 mio euro t.o.v. vorig jaar.

Totaal openstaande vorderingen

Hieronder presenteren we een overzicht van het totaal aan openstaande schulden van zowel de gemeente als het OCMW. De gegevens per 30/06 werden echter niet op dat moment niet bewaard en kunnen op een later moment niet bevraagd worden. De ontvangsten werden verder verwerkt tot 14/08. 

We sorteren de gegevens op 3 manieren:

1. Totaal openstaande vorderingen per entiteit

Openstaande per entiteit Saldo openstaand bedrag
Gemeente 2.106.656,58
OCMW 596.865,03
Totaal 2.703.521,61

 

2. Totaal openstaande vorderingen per soort opbrengst

Openstaande per soort opbrengst Saldo openstaand bedrag
Andere terugvorderingen 274.679,14
Belastingen 449.348,49
GAS 31.487,09
Gemeentefonds 1.645.885,44
Huur, huurgelden en waarborgen 142.511,19
Invorderingskosten 16.328,37
Retributie 48.042,12
Steun 95.239,77
Totaal 2.703.521,61

3. Totaal openstaande vorderingen volgens opvolgingscode

Openstaande volgens opvolgingscode Saldo openstaand bedrag
Gemeentefonds (wordt niet mee opgenomen in onderstaande grafiek) 1.645.885,44
Nog geen actie ondernomen / Nog niet vervallen 468.119,91
Aangetekende aanmaning 108.442,27
Afbetalingsplan 96.290,46
Deurwaarder 82.894,16
Eerste aanmaning 67.170,55
Uitvoerbaar te verklaren belastingen / retributies 57.936,08
Gerechterlijke vervolging 56.009,69
Overige  
Faillissement 33.392,63
Collectieve schuldbemiddeling 33.141,82
Onwaarde 30.442,13
Bezwaar 12.060,00
Solvabiliteitscheck 6.954,05
Afvoering van ambtswege 3.417,66
Verweer GASAM 807,00
Hangende zaken 531,50
Notaris 46,26
Totaal

2.703.521,61

We hebben bovenstaande gegevens, m.u.v. het gemeentefonds overgenomen in onderstaande grafiek. Sinds 2022 zijn de boekhoudkundige regels m.b.t. de boeking van het gemeentefonds gewijzigd. De geraamde opbrengst moet in het begin van het jaar geboekt worden, met maandelijkse afboeking van de gestorte bedragen. Deze vordering brengt geen invorderingsrisico met zich mee, daarom laten we deze ook buiten beschouwing in onderstaande grafiek.

Om de invordering van de facturen / belastingen te bekomen, worden volgende processen uitgevoerd.

 • Versturen factuur / aanslagbiljet (bij belastingen)
 • Na vervaldatum: eerste herinneringsbrief zonder kosten
 • Na vervaldatum eerste herinneringsbrief: tweede herinneringsbrief met toepassing van het retributietarief van 15 euro per zending, deze brieven worden aangetekend verstuurd.
 • Bij niet betaling: deurwaarder inschakelen
  • De deurwaarder doet eerst een solvabiliteitscheck vooraleer er kosten gemaakt worden. Indien een klant insolvabel is, zal de deurwaarder dit attesteren, waardoor de vorderingen in onwaarde kunnen gebracht worden.
  • Indien de klanten solvabel zijn, gaan we over tot verdere uitvoering:
   • Voor retributies: eerst nog uitvoerbaarverklaring door het college.
   • Voor belastingen kennis geven aan het college dat de dossiers worden doorgestuurd naar de deurwaarder. 

Daarnaast zijn er ook een aantal mogelijkheden, waarbij wij de vorderingen nog steeds in onze boekhouding hebben, maar de invordering vertraging oploopt, dit is vaak het geval bij:

 • Faillissementen: er wordt beslag gelegd op het hele vermogen ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers, voor wat betreft belastingen zijn wij bevoorrecht, maar na financiële instellingen.
 • Collectieve schuldenregeling: is een gerechtelijke procedure om structurele schuldproblemen aan te pakken. Een schuldbemiddelaar beheert het inkomen van de betrokkene in zijn/ haar plaats en helpt op die manier de schulden af te betalen. Na de collectieve schuldenregeling kan de betrokken persoon terug schuldenvrij door het leven.
 • Budgetbegeleiding: hierbij is het doel dat de persoon leert hoe hij / zij zijn / haar inkomsten en uitgaven kan beheren, meestal is dit in samenwerking met een maatschappelijk werker van het OCMW. In tegenstelling tot collectieve schuldenregeling beheren ze zelf hun eigen budget.
 • Afbetalingsplan: betrokkene vraagt om de schuld te mogen aflossen in onderling afgesproken termijnen. 

Tot slot zijn er een aantal momenten waarbij wij de verder invordering van een dossier (tijdelijk) opschorten.

 • Notaris: indien een notaris een akte regelt voor een inwoner van de gemeente, doet hij navraag of de betrokkene nog openstaande schulden heeft, deze worden dan verrekend bij het verlijden van de akte. Deze code is slechts één maand van toepassing, daarna wordt de verdere vervolging terug opgestart.
 • Bezwaar: de belastingplichtige betwist de aanslag, zolang er geen uitspraak is van het college wordt het factuur niet aangemaand.
 • Geen ontheffing na bewaar: de personen die een bezwaar aangetekend hebben tegen een beslissing krijgen deze beslissing toegestuurd en krijgen nog een laatste betaaltermijn waaraan moet voldaan worden, daarna zal de invorderingsprocedure opnieuw opgestart / verdergezet worden.
 • Gerechtelijke vervolging: indien een betrokkene niet akkoord gaat met de uitspraak van een bezwaar, kan hij hiervoor een rechtszaak aanspannen, hierdoor wordt de invordering ook opgeschort tot er een uitspraak is.
 • Hangende zaken: na een tweede aanmaningen ontvangen we geregeld enkel de hoofdsom zonder administratieve kosten voor aangetekende zending. Ze worden via minnelijke weg verzocht om deze kosten nog te betalen, maar de som is onvoldoende voor verdere gedwongen vervolging, tenzij dit meermaals voorvalt.
 • Minnelijk verzoek / administratieve vergissing: na inkohiering werd nieuwe informatie aangeleverd waaruit blijkt dat deze vordering niet betaald dient te worden. In de boekhouding kan deze enkel geannuleerd worden nadat hiervan een beslissing is genomen door het college van burgemeester en schepenen, omdat zij ook de initiële vordering hebben vastgesteld.
 • Uitvoerbaar te verklaren belastingen en retributies: vooraleer we hier stappen mogen zetten in het invorderingsproces, dienen deze vorderingen eerst uitvoerbaar verklaard te worden door het college van burgemeester en schepenen. Bij de belastingen gaat het enkel over contantbelastingen.
 • Verweer GASAM: de facturen van GASAM worden deels opgevolgd door stad Mechelen, indien er verweer werd ingediend stoppen wij voorlopig de verdere aanmaningen.
 • Afvoering van ambtswege: indien diegene waaraan gefactureerd werd ambtshalve werd afgevoerd, dan kunnen wij uiteraard niet verder gaan met invordering. Deze dossiers blijven nog een tijd openstaan, indien de vordering een jaar oud is en er nog geen nieuw adres bekend is, worden deze dossiers opgenomen op de onwaardestaat om oninvorderbaar te boeken.
 • Onwaarde: indien we documenten ontvangen ter staving van de oninvorderbaarheid, dan markeren we deze opbrengst met code Onwaarde. Deze opbrengsten worden dan bij de eerstvolgende goedkeuring van de financieel directeur als oninvorderbaar afgeboekt. We streven ernaar om dit halfjaarlijks uit te voeren.

Onwaarden

De financieel directeur is bevoegd om schulden oninvorderbaar te verklaren indien er voldoende bewijzen zijn dat de openstaande niet gevorderd kunnen worden. In het eerste semester 2023 werd er uitzonderlijk geen onwaardestaat opgemaakt. De vorderingen die gemarkeerd staan voor onwaarde, zullen dus mee in het tweede kwartaal verwerkt worden.

Crediteurenbeheer

Terug naar navigatie - Crediteurenbeheer

Bestelprocedure

Eind 2021 werd het nieuwe organisatiebeheersysteem goedgekeurd voor de uitgavenprocedure. Deze nieuwe procedure werd toegepast sinds 2022.

Volgende scenario's zijn mogelijk (alle vernoemde bedragen zijn exclusief btw):

 • Aankoop met beperkte waarde (tot 1.000 euro): bij voorkeur 3 prijsvragen maar gemotiveerde afwijking mogelijk
 • Aankoop vanaf 1.000 euro tot 10.000 euro: deze gebeurt door de aankopende dienst, zij vragen 3 prijzen en gunnen aan de economisch meest voordelige leverancier.
 • Aankoop vanaf 10.000 euro: deze gebeurt door de dienst contractbeheer in samenspraak met de aankopende dienst, de beslissing van een dergelijke aankoop is bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen / vast bureau.

Volgens de aankoopprocedure moeten er bestelbons gemaakt worden bij het aangaan van een verbintenis. In de eerste twee gevallen gebeurt de registratie door de aankopende dienst, in het laatste geval door de financiële dienst.

Indien er een verbintenis aangegaan wordt voor meerdere jaren, dan worden hier via bestelbon de kredieten gereserveerd in de verschillende jaren. Vaak is dergelijke verbintenis ook een beslissing van college van burgemeester en schepenen / vast bureau.

Tot slot zijn er bestelbons die automatisch gegenereerd worden bij het goedkeuren van een factuur, we denken hierbij bijvoorbeeld aan kosten die automatisch gefactureerd worden zoals o.a. nutsvoorzieningen, abonnementen, telefonie, loonverwerking,... Deze categorie is het moeilijkste om te interpreteren. Enerzijds bestaat er ook een opsplitsing per bedrag maar bij de loonboeking bijvoorbeeld wordt er automatisch een proces gekozen. Tijdens de loop van het eerste kwartaal 2022 werd nog een bijkomende soort ingesteld nl. "subsidie", deze werd niet consequent toegepast omdat niet alle diensten beschikken over deze soort. De werkgroep dient dit onderdeel nog te evalueren en indien nodig bij te sturen. De dienst openbare werken heeft ervoor gekozen om hun werken uit te splitsen volgens gunning, prijsherzieningen en verrekeningen. Dit gebeurt niet door andere diensten. De opsplitsing gebeurt voornamelijk voor de nieuwe dossiers. Een evaluatie en bijsturing van de processen zal nodig zijn.

We geven hieronder een overzicht van de bestelbons per soort en per entiteit, het totale bedrag is enkel het bedrag van 2023 indien het gaat over meerjarenbons.

Entiteit Aantal bestelbons Totaal bedrag
Gemeente 6.301 19.027.941,48

Meerjarenbons

 • 1.000 euro tot 10.000 euro
 • > 10.000 euro

71

5
66

985.908,67

8.219,44
977.689,23

Aangevraagde bestelbons

 • tot 1.000 euro
 • 1.000 euro tot 10.000 euro
 • > 10.000 euro

977

748
201
28

2.971.455,11

192.620,52
560.249,44
2.218.585,15

Automatisch gegeneerde bestelbons

 • gewone bestelbons
 • subsidies
 • prijsherzieningen
 • verrekeningen

5.253

5.124
113
14
2

15.070.577,70

14.561.849,49
355.246,24
63.648,49
89.833,48

OCMW

3.573 5.112.013,74

Aangevraagde bestelbons

 • tot 1.000 euro
 • 1.000 euro tot 10.000 euro
 • > 10.000 euro

32

29
2
1

16.966,12

7.401,23
3.056,49
6.508,40

Automatisch gegeneerde bestelbons

 • gewone bestelbons

3.539

3.539

5.095.047,62

5.095.047,62

Totaal

9.874 24.139.955,22

In het vierde kwartaal 2023 of het eerste kwartaal 2024 zal dit deel uit de boekhouding getrokken worden door onze softwareleverancier en zal er een nieuwe tool CS Bestellingen gemaakt worden. Het is belangrijk dat vooraleer te starten met deze nieuwe software we duidelijk in kaart brengen wat we willen we weten (en rapporteren) en hoe we dit zo volledig mogelijk kunnen programmeren. De bedoeling is uiteraard om de opvolging en rapportering hierrond te verbeteren. 

Kosten en inkomende facturen

Betalingen kunnen gebeuren ofwel door middel van een factuur, ofwel door middel van de registratie van een kost.

OCMW en gemeente zijn twee entiteiten die beide methodes toepassen, maar we merken wel een enorm verschil in de beide entiteiten.

In de gemeente worden de meeste prestaties en leveringen gefactureerd en betaald op basis van een leveranciersfactuur. In het OCMW is dit slechts een klein aandeel.

In het OCMW zijn de begunstigden van betalingen vaak cliënten van het OCMW. De registratie gebeurt in aparte software en worden via een bestand ingebracht als kost in de boekhouding. Aangezien kosten ook aan de juiste periode dienen toegewezen te worden, gaat het vaak over een vrij groot aantal kosten, telkens met een beperkt bedrag. Er zijn dus geen aanvraagdocumenten of stavingsdocumenten in de boekhoudtoepassing voor deze kosten. In de gemeente is dit eerder uitzonderlijk, o.a. de loonkosten worden zo geregistreerd.

Entiteit Aantal facturen Bedrag facturen Aantal kosten (andere dan facturen) Bedrag kosten
Gemeente 4.112 5.301.403,48 851 15.598.647,24
OCMW 224 404.416,23 2.608 6.278.942,54
Totaal 4.336 5.705.819,71 3.459 21.877.589,78

Totaal openstaande kosten

Zowel voor het OCMW als voor de gemeente werken wij met het principe dat facturen betaald worden als ze goedgekeurd werden door de betrokken dienst, nadat deze ter goedkeuring worden voorgelegd aan het vast bureau of het college van burgemeester en schepenen.

De openstaande kosten zijn dus zeer beperkt. Het betreft enkel een aantal kosten die tot op heden niet betaald werden i.k.v. de rechtzaak HVAC-installatie zwembaden en de afrekening Hageweg (door niet vervullen van de voorwaarden).