Toelichting

Toelichting bij de financiële toestand (M2)

Het schema M2 geeft een zeer beknopt overzicht weer van de financiële toestand van onze gemeente in 2020-2025. 

Het beschikbaar budgettair resultaat (gemeente + OCMW) is het totaal van de liquide middelen nadat alle schulden zijn betaald en alle vorderingen zijn ontvangen op het einde van het jaar. Dit bedrag dient verplicht jaarlijks positief te zijn, en is dat ook nog steeds zo bij deze zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. In 2022 bedraagt het beschikbaar budgettair resultaat 2.144.245 euro, en evolueert naar 102.314 euro in 2025. 

De autofinancieringsmarge (gemeente + OCMW) wordt berekend door de netto periodieke leningsuitgaven af te trekken van het exploitatieresultaat exclusief de kosten van de schulden. Deze moet enkel positief zijn op het einde van de planningsperiode, in dit geval op het einde van 2025, en is dat ook nog zo bij deze zesde aanpassing van meerjarenplan 2020-2025. In 2022 bedraagt de autofinancieringsmarge 756.692 euro, en evolueert naar 326.614 euro in 2025. De autofinancieringsmarge is opnieuw gestegen  t.o.v. de vorige aanpassing. Dit is voornamelijk te verklaren door de stijgende exploitatie-ontvangsten, omwille van de herramingen in de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen onroerende voorheffing, ondanks het feit van de stijgende werkingskosten zoals de nutsvoorzieningen, en de lonen. De kosten van de schulden nemen ook iets af en worden verder doorgeschoven naar 2023 en 2024. In deze jaren zit immers ook de piek wat investeringen betreft met in 2023 en in  2024 een raming van respectievelijk 10,9 mio en 15,9 mio euro aan investeringen.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge (gemeente + OCMW) houdt rekening met jaarlijkse aflossingen, ook bij alternatieve financieringsvormen, zodat zichtbaar wordt of de leninglasten al dan niet worden doorgeschoven naar een periode ná de planningsperiode. Als de autofinancieringsmarge kleiner is dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge is er geen probleem. In het geval de autofinancieringsmarge (veel) groter is dan de gecorrigeerde, zou dit er op kunnen wijzen dat een bestuur de leningslasten doorschuift naar een volgende legislatuur of generatie en is er mogelijk sprake van een fictief structureel evenwicht. In alle jaren (behalve 2025) van dit aangepast meerjarenplan is de autofinancieringsmarge kleiner dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge en is er dus geen probleem. Aangezien de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge rekening houdt met gecorrigeerde aflossingen aan 8% van de totale openstaande schuld, en ons bestuur in dit meerjarenplan bijna alle oude leningen aflost, de laatste jaren geen nieuwe leningen meer heeft aangegaan, en nu wel heel wat nieuwe leningen zal aangaan (met het grootste aandeel in 2024) waarbij in het begin (vanaf 2025) vooral intresten worden afgelost en de intrestvoeten opnieuw aan het stijgen zijn, is dit een logische verklaring. Er werden geen bulletleningen of andere gelijkaardige constructies gebruikt bij het inschrijven van de nieuwe leningen.

Schema T1 : Overzicht ontvangsten en uitgaven functionele aard

Terug naar navigatie - Schema T1
T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 2020-2025
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Algemene financiering
Exploitatie
Uitgave 523.795 452.696 413.248 422.214 504.701 1.003.470
Ontvangst 25.269.458 24.912.614 25.926.388 29.618.215 29.646.918 30.602.657
Saldo 24.745.663 24.459.918 25.513.140 29.196.001 29.142.217 29.599.187
Investering
Uitgave 226.057 127.608 981.531 473.896 212.500 113.500
Ontvangst 113 14.289 168.595 3.087.820 0 1.150.000
Saldo -225.944 -113.319 -812.936 2.613.924 -212.500 1.036.500
Financiering
Uitgave 2.049.826 1.507.622 1.549.596 1.603.791 1.466.341 2.007.500
Ontvangst 1.046.098 203.203 526.394 3.636.394 14.491.394 3.301.394
Saldo -1.003.729 -1.304.420 -1.023.202 2.032.603 13.025.053 1.293.894
Algemeen bestuur en ondersteunende diensten
Exploitatie
Uitgave 5.769.913 5.768.381 6.625.145 7.973.027 8.238.750 8.404.231
Ontvangst 276.135 267.187 504.887 452.776 439.019 519.605
Saldo -5.493.778 -5.501.194 -6.120.258 -7.520.251 -7.799.731 -7.884.626
Investering
Uitgave 167.458 402.463 366.612 282.600 407.691 86.500
Ontvangst 0 0 17.018 0 0 0
Saldo -167.458 -402.463 -349.594 -282.600 -407.691 -86.500
Financiering
Uitgave 0 0 0 0 0 0
Ontvangst 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Burger, samenleving en sociaal beleid
Exploitatie
Uitgave 15.259.509 16.203.871 18.188.641 19.797.923 19.888.156 19.684.903
Ontvangst 10.561.431 10.972.343 12.665.667 13.140.113 13.284.857 13.118.697
Saldo -4.698.078 -5.231.528 -5.522.973 -6.657.810 -6.603.299 -6.566.207
Investering
Uitgave 301.643 327.130 870.945 874.885 548.839 464.700
Ontvangst 121.049 227.238 102.075 37.952 174.354 37.952
Saldo -180.594 -99.892 -768.870 -836.933 -374.485 -426.748
Financiering
Uitgave 0 0 0 0 0 0
Ontvangst 110.408 112.617 114.869 117.167 119.510 121.900
Saldo 110.408 112.617 114.869 117.167 119.510 121.900
Jeugd, sport, cultuur en vrije tijd
Exploitatie
Uitgave 2.171.625 2.582.900 3.101.909 3.342.256 3.234.168 3.244.487
Ontvangst 103.126 297.774 455.766 435.712 437.560 443.918
Saldo -2.068.498 -2.285.126 -2.646.143 -2.906.544 -2.796.608 -2.800.569
Investering
Uitgave 570.729 864.239 706.229 3.543.363 9.459.363 192.061
Ontvangst 0 0 0 149.000 0 0
Saldo -570.729 -864.239 -706.229 -3.394.363 -9.459.363 -192.061
Financiering
Uitgave 20.000 100.000 0 80.000 80.000 0
Ontvangst 16.267 22.501 17.739 18.993 26.998 35.002
Saldo -3.733 -77.499 17.739 -61.007 -53.002 35.002
Grondgebiedzaken
Exploitatie
Uitgave 5.640.037 5.621.589 7.005.215 7.510.020 7.423.624 7.763.439
Ontvangst 1.090.298 1.050.427 818.740 792.800 769.181 765.065
Saldo -4.549.739 -4.571.162 -6.186.475 -6.717.220 -6.654.443 -6.998.374
Investering
Uitgave 2.783.810 1.578.175 6.680.791 5.656.493 5.134.560 4.999.025
Ontvangst 394.181 106.382 1.041.545 1.141.512 372.966 1.193.758
Saldo -2.389.629 -1.471.794 -5.639.246 -4.514.980 -4.761.594 -3.805.267
Financiering
Uitgave 0 0 0 0 0 0
Ontvangst 62.755 62.755 498.276 62.756 62.756 62.756
Saldo 62.755 62.755 498.276 62.756 62.756 62.756
Veiligheid
Exploitatie
Uitgave 3.041.778 3.067.636 3.731.603 4.009.312 4.057.108 4.217.425
Ontvangst 677.863 695.460 767.284 944.518 944.518 944.518
Saldo -2.363.915 -2.372.176 -2.964.319 -3.064.794 -3.112.590 -3.272.907
Investering
Uitgave 114.993 114.720 115.555 108.650 114.720 114.720
Ontvangst 0 0 0 0 0 0
Saldo -114.993 -114.720 -115.555 -108.650 -114.720 -114.720
Financiering
Uitgave 0 0 0 0 0 0
Ontvangst 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
AMJP06/2022: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 2020-2025
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Schema T2 : Overzicht ontvangsten en uitgaven economische aard

Terug naar navigatie - Schema T2
T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 2020-2025
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck
I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Operationele uitgaven 32.113.742 33.436.402 38.834.894 42.847.475 43.045.759 43.521.169
1. Goederen en diensten 6.396.383 6.922.180 9.411.738 10.542.605 10.054.723 10.140.545
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 17.576.386 18.678.418 21.388.542 23.488.046 24.231.423 24.614.124
a. Politiek personeel 533.297 614.554 667.881 720.855 735.155 749.676
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 5.988.852 5.664.651 6.393.073 6.794.451 6.922.878 6.758.165
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 5.312.001 6.285.207 7.704.658 8.865.550 9.333.174 9.732.005
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur 103.360 129.958 117.296 73.096 74.558 76.049
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 5.074.477 5.330.591 5.705.901 6.215.642 6.339.959 6.466.577
f. Andere personeelskosten 406.803 477.534 567.869 568.393 570.638 571.489
g. Pensioenen 157.595 175.923 231.864 250.059 255.060 260.161
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 908.121 920.437 1.233.491 1.053.307 992.157 992.157
4. Toegestane werkingssubsidies 7.145.637 6.843.182 6.744.748 7.704.142 7.708.081 7.714.967
- aan de districten 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 45.686 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 2.602.004 2.576.193 1.845.358 2.494.154 2.490.437 2.381.531
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 1.948.979 2.010.860 2.397.025 2.873.972 2.848.922 2.861.816
- aan de hulpverleningszone 1.069.649 1.026.200 1.235.838 1.026.200 1.099.046 1.256.469
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 260.606 200.663 215.947 224.902 209.981 173.868
- aan besturen van de eredienst 747 3.257 16.535 16.853 21.207 21.498
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 1.217.965 1.026.009 1.034.045 1.068.061 1.038.488 1.019.785
5. Andere operationele uitgaven 87.216 72.186 56.375 59.375 59.375 59.375
B. Financiële uitgaven 292.914 260.671 230.867 207.278 300.749 796.787
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 291.506 253.375 228.677 204.718 298.189 794.227
- aan financiële instellingen 193.435 250.323 142.493 119.639 214.031 711.651
- aan andere entiteiten 98.071 3.051 86.184 85.079 84.158 82.576
2. Andere financiële uitgaven 1.408 7.296 2.190 2.560 2.560 2.560
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0 0 0 0 0
II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Operationele ontvangsten 36.975.474 37.167.777 40.456.824 44.727.578 44.867.238 45.741.451
1. Ontvangsten uit de werking 3.492.449 3.601.960 4.716.233 4.780.868 4.787.600 4.473.854
2. Fiscale ontvangsten en boetes 19.280.998 18.764.244 19.460.817 22.873.216 22.521.631 23.192.851
a. Aanvullende belastingen 16.284.031 15.913.180 16.527.910 19.730.596 19.332.844 19.954.146
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7.612.441 7.603.266 7.649.751 8.442.859 8.773.349 8.843.694
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 8.290.062 7.859.941 8.439.005 10.821.579 10.093.337 10.644.294
- Andere aanvullende belastingen 381.528 449.972 439.154 466.158 466.158 466.158
b. Andere belastingen en boetes 2.996.967 2.851.064 2.932.907 3.142.620 3.188.787 3.238.705
3. Werkingssubsidies 13.944.666 14.560.172 15.940.918 16.689.920 17.161.662 17.665.809
a. Algemene werkingssubsidies 5.707.415 5.792.490 6.182.239 6.482.277 6.807.697 7.066.032
- Gemeentefonds 4.754.439 4.924.717 5.077.164 5.234.418 5.397.168 5.565.755
- Andere algemene werkingssubsidies 952.977 867.773 1.105.075 1.247.859 1.410.529 1.500.277
- van de federale overheid 35 1.369 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 914.738 866.404 1.105.075 1.247.859 1.410.529 1.500.277
- van de provincie 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 38.203 0 0 0 0 0
b. Specifieke werkingssubsidies 8.237.250 8.767.682 9.758.679 10.207.643 10.353.965 10.599.778
- van de federale overheid 899.052 986.719 1.127.522 1.062.087 1.013.277 1.018.725
- van de Vlaamse overheid 6.693.282 7.577.911 8.404.253 8.918.651 9.088.783 9.354.148
- van de provincie 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 644.917 203.052 226.904 226.905 251.905 226.905
4. Recuperatie individuele hulpverlening 138.624 148.224 172.465 172.465 172.465 172.465
5. Andere operationele ontvangsten 118.737 93.177 166.390 211.110 223.880 236.472
B. Financiële ontvangsten 1.002.837 1.028.028 681.909 656.556 654.817 653.008
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 0 0 0
III. Exploitatiesaldo 5.571.655 4.498.732 2.072.972 2.329.381 2.175.547 2.076.503
I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Investeringen in financiële vaste activa 37.112 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 37.112 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 3.564.190 2.655.226 8.328.459 9.105.085 14.992.733 5.756.286
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3.564.190 2.655.226 7.346.928 8.237.188 14.330.233 5.193.786
a. Terreinen en gebouwen 807.693 980.817 1.401.389 2.905.669 9.463.738 407.180
b. Wegen en andere infrastructuur 1.471.396 1.038.582 4.758.086 4.001.934 4.008.151 3.910.631
c. Roerende goederen 239.004 432.624 661.059 803.192 331.950 349.581
d. Leasing en soortgelijke rechten 1.046.098 203.203 526.394 526.394 526.394 526.394
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 981.531 867.896 662.500 562.500
a. Onroerende goederen 0 0 981.531 867.896 662.500 562.500
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 65.778 119.691 195.078 357.715 96.000 64.500
D. Toegestane investeringssubsidies 497.610 639.417 1.198.125 1.477.088 788.939 149.720
- aan de districten 0 0 0 0 0 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 10.000 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 90.193 89.920 90.755 83.850 89.920 89.920
- aan de hulpverleningszone 24.800 24.800 24.800 24.800 24.800 24.800
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 0 0 0 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 2.473 25.027 26.606 341.200 23.600 0
- aan andere begunstigden 370.143 499.670 1.055.964 1.027.238 650.619 35.000
II. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa 74.762 49.894 49.766 49.766 49.766 49.766
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 74.762 49.894 49.766 49.766 49.766 49.766
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 37.112 12.060 111.053 3.087.820 0 1.150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 37.112 0 77.920 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 37.112 0 77.920 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 12.060 33.133 3.087.820 0 1.150.000
a. Onroerende goederen 0 12.060 33.133 3.087.820 0 1.150.000
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 403.469 285.955 1.168.414 1.278.698 497.554 1.181.944
- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 103.434 229.467 1.057.647 1.278.698 497.554 1.181.944
- van de provincie 223.681 0 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 76.353 56.488 110.768 0 0 0
III. Investeringssaldo -3.649.347 -3.066.426 -8.392.429 -6.523.603 -15.330.352 -3.588.796
Saldo exploitatie en investeringen 1.922.309 1.432.306 -6.319.458 -4.194.222 -13.154.806 -1.512.293
I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Vereffening van financiële schulden 2.049.826 1.507.622 1.549.596 1.603.791 1.466.341 2.007.500
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 2.049.826 1.507.622 1.549.596 1.603.791 1.466.341 2.007.500
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 0 0 0 0 0 0
B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 20.000 100.000 0 80.000 80.000 0
1. Toegestane leningen 20.000 100.000 0 80.000 80.000 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 0 0 0 0 0 0
- aan de hulpverleningszone 0 0 0 0 0 0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 0 0 0 0 0 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 20.000 100.000 0 80.000 80.000 0
2. Toegestaan betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0
D. Vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsverminderingen 0 0 0 0 0 0
II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Aangaan van financiële schulden 1.046.098 203.203 526.394 3.636.394 14.491.394 3.301.394
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 0 0 0 3.110.000 13.965.000 2.775.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 1.046.098 203.203 526.394 526.394 526.394 526.394
B. Aangaan van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 189.431 197.873 630.884 198.916 209.264 219.658
1. Terugvordering van toegestane leningen 189.431 197.873 630.884 198.916 209.264 219.658
a. Periodieke terugvorderingen 189.431 197.873 195.364 198.916 209.264 219.658
b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 435.520 0 0 0
2. Vereffening van betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0
D. Vereffening van vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsvermeerderingen 0 0 0 0 0 0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele 0 0 0 0 0 0
III. Financieringssaldo -834.298 -1.206.546 -392.318 2.151.519 13.154.317 1.513.552
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Budgettair resultaat van het boekjaar 1.088.011 225.760 -6.711.776 -2.042.703 -489 1.260
AMJP06/2022: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 2020-2025
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Schema T3 : Overzicht investeringsprojecten

Terug naar navigatie - Schema T3
T3: Investeringsprojecten 2020-2025
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck
PRIO IP-AC000032: AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland
AC000032: AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 10.000 0 0 0 10.000
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 10.000 0 10.000
II. ONTVANGSTEN 0 0 0 0 0 0
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0
Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 10.000 0 0 0 0 0 0
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 10.000 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN 0 0 0 0 0 0 0
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0 0
PRIO IP-AC000038: AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers
AC000038: AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 81.068 0 1.449.886 0 1.530.954
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 80.841 0 1.402.924 0 1.483.764
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 80.841 0 1.402.924 0 1.483.764
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 80.841 1.402.924 1.483.764
c. Roerende goederen 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 227 46.963 47.190
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0
II. ONTVANGSTEN 0 41.391 0 636.391 0 677.783
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 41.391 636.391 677.783
Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 59.406 2.904 18.758 6.167 607.872 835.848 0
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 59.406 2.904 18.531 6.167 560.909 835.848 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 59.406 2.904 18.531 6.167 560.909 835.848 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 59.406 2.904 18.531 6.167 560.909 835.848 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 227 0 46.963 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN 0 0 41.391 0 155.191 273.200 208.000
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 41.391 0 155.191 273.200 208.000
PRIO IP-AC000039: AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid
AC000039: AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 0 0 96.675 0 96.675
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 50.000 0 50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 50.000 0 50.000
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 50.000 50.000
c. Roerende goederen 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 46.675 46.675
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0
II. ONTVANGSTEN 0 0 0 0 0 0
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0