Motivering van de wijzigingen

Voorwoord

Het meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver dient zich te realiseren in een ongezien tijdsgewricht dat van crisis naar crisis lijkt te hollen. 

Op 18 maart 2020 begon de coronacrisis, die in verschillende golven hevig woedde tot en met 17 februari 2022, met ongeziene lockdowns, oversterfte, ziekte, menselijk leed, mondmaskerplicht, massale vaccinaties o.l.v. de gemeenten, maatschappelijk onbehagen, economische malaise, technische werkloosheid, ondersteuning van het maatschappelijk en economisch weefsel, verplicht telewerken, digitaal vergaderen enzovoort, tot gevolg. 

Om de gemeentelijke aanpak van de coronacrisis te coördineren werden alle gemeentelijke initiatieven gebundeld in een nieuwe prioritaire actie in het meerjarenplan (Actie 5.6.1. Coronamaatregelen). De impact van de coronacrisis op de gehele gemeentelijke organisatie was enorm, net als op de gehele samenleving. Op dit moment, bij de start van de negende coronagolf, lijkt alvast deze crisis op zijn einde te lopen.

Geen twee jaar later, op 24 februari 2022, viel Rusland in een grootschalig offensief buurland Oekraïne binnen met de bedoeling het democratische bestuur omver te werpen en het land feitelijk of juridisch te annexeren. Negen maanden later is de oorlog nog volop bezig en stellen we vast dat Oekraïne niet alleen de aanval op onder meer Kiev en Odessa kon afslaan, maar meerdere gebieden kon heroveren en dat Rusland in het defensief zit. Dit dankzij massale westerse financiële en militaire steun. Maar wel ten koste van bijzonder veel slachtoffers onder de militairen en de burgerbevolking. Sinds het stokken van het offensief lijkt Rusland het geweer van schouder te veranderen en richt het zijn raketten op semiburgerlijke doelen waardoor de elektriciteits- en watervoorziening ernstig in het gedrang komt. Ook de veiligheid van grote kerncentrales in Oekraïne lijkt niet steeds gewaarborgd. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog is er weer een grote oorlog in Europa en voor het eerst sinds de Koude Oorlog ervaren we weer een nucleaire dreiging. 

Rechtstreeks gevolg van deze oorlog in Oekraïne is een enorme vluchtelingencrisis, waarbij naast 8 miljoen vluchtelingen binnen Oekraïne zelf ongeveer 7,8 miljoen Oekraïners elders in Europa een veiligere plek opgezocht hebben, vooral in Polen. In Vlaanderen gaat het over een goede 30.000 vluchtelingen. 

In Sint-Katelijne-Waver tellen we op dit moment 62 Oekraïense vluchtelingen op ons grondgebied. 
Om de gemeentelijke aanpak van de Oekraïnecrisis te coördineren werden alle initiatieven van de gemeente en het OCMW gebundeld in een nieuwe prioritaire actie in het meerjarenplan (Actie 5.7.1. Oorlogscrisis Oekraïne). Het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver runt een eigen opvangcentrum in de leegstaande gebouwen van Borgerstein, waar op dit moment 33 Oekraïense vluchtelingen verblijven. Alle mensen op de vlucht uit Oekraïne kunnen 'tijdelijke bescherming' aanvragen. Nieuwkomers met dit statuut hebben recht op tijdelijk verblijf en OCMW-steun voor zover nodig om menswaardig te leven en om werk te zoeken. De aanpak van de Oekraïnecrisis zorgt voor heel wat extra werk. Onze technische diensten springen in om het opvangcentrum op praktisch vlak in te richten en te runnen. Onze dienst huis van het kind stelt alles in het werk om de kinderen een goede plek in het onderwijs te geven. Het meeste werk komt terecht bij onze samenlevingsconsulent en onze sociale dienst. Gelukkig hebben we dankzij hard werken al deze functies de laatste jaren kunnen invullen, in tegenstelling tot heel wat andere lokale besturen. Toch is het noodzakelijk onze sociale dienst met één extra VTE te versterken. Het aantal vluchtelingen dreigt verder te stijgen en ook de (her)huisvestingsproblematiek neemt toe.

Tot slot worden we geconfronteerd met een derde crisis, namelijk een ongeziene inflatie- en energiecrisis, ten gevolge van de twee eerder genoemde crisissen. Sinds 2013 zijn we gewoon geraakt aan lage inflatiecijfers. In 2021 begon er wereldwijd een onverwacht stevige economische herleving na de lockdowns van 2020, met leveringsproblemen en stijgende prijzen tot gevolg, goed voor een gemiddelde jaarinflatie van 2,44% (tegenover 0,74% in 2020). Sinds de inval van Rusland in Oekraïne werden heel wat westerse sancties tegen Rusland afgekondigd en diende de afhankelijkheid van Russisch gas en Russische olie afgebouwd te worden. Dit leidde tot een ongeziene stijging van de prijzen van motorbrandstoffen, maar extremer nog van elektriciteit en aardgas. Ten gevolge hiervan explodeerde ook de inflatie, met in oktober de hoogste inflatie in België sinds 1975. Volgens het planbureau zal de gemiddelde jaarinflatie in 2022 uitkomen op 9,5% en in 2023 op 5,4%.

Deze inflatie heeft een enorme impact op onze gezinnen en onze bedrijven. Ondanks stevige tussenkomsten uit de reeds lege schatkist om de prijzen deels te compenseren hebben heel wat gezinnen het moeilijk. Dit leidt opnieuw tot een verhoogde druk op onze sociale dienst. Mensen zijn massaal op zoek naar energiebesparende maatregelen, wat tot een overbelasting en wachtlijsten bij onze intergemeentelijke dienstverlening van Stekr leidt. 

Ook heel wat bedrijven staan onder druk door de combinatie van de gestegen energieprijzen, materiaalprijzen en loonkosten. Het is af te wachten hoe het economisch weefsel dit doorstaat, maar er is nu al sprake van sluitende ondernemingen, delocalisatie en tijdelijke werkloosheid. 

Het planbureau blijft echter gematigd positief. De piekende inflatie zou de bbp-groei doen stilvallen vanaf het vierde kwartaal van 2022. De bbp-groei zou vanaf het tweede kwartaal van 2023 opnieuw positief worden en in de tweede helft van het jaar verder aantrekken. Ook de koopkracht zou opnieuw met groei aanknopen in 2023. De spilindex zou tussen medio 2021 en medio 2023 maar liefst negen keer overschreden worden. De eerste zes overschrijdingen hebben reeds plaatsgevonden. De volgende drie overschrijdingen worden voorzien in december van dit jaar en februari en juli 2023. Dankzij de automatische indexering van de lonen en sociale uitkeringen en de sterke stijging van het aantal jobs gaat de koopkracht (gemeten als het reëel beschikbaar inkomen per hoofd van de bevolking) dit jaar slechts licht achteruit (0,1%). In 2023 overtreft de indexering van de lonen en van de sociale uitkeringen de inflatie, waardoor de koopkracht herneemt (0,7%). Ondanks de conjunctuurvertraging zouden er dit jaar in België 100.000 extra banen bijkomen, en in 2023 39.000 extra jobs.

De galopperende inflatie heeft ook enorme gevolgen voor de lokale financiën. Net als elke onderneming wordt het lokaal bestuur geconfronteerd met de stijgende prijzen, zowel op vlak van exploitatie-uitgaven als investeringen. Gelet op ons groot gebouwpatrimonium met o.m. drie grote basisscholen en vijf BKO’s wegen de energieprijzen sterk door. Daar komt dan nog de openbare verlichting bij. Verder worden we zoals elke overheid twee maanden na het overschrijden van de spilindex geconfronteerd met een stijging van de personeelsuitgaven van 2%. Voor de leeflonen is dit al na één maand, waarvan 45% ten laste is van het OCMW. En dit maar liefst negen maal op twee jaar tijd! De rentevoeten voor onze nieuwe leningen zullen ook fors stijgen, wat eveneens een negatieve impact heeft op onze exploitatie-uitgaven.

Aan de andere kant stijgen onze inkomsten heel wat trager. Personenbelastingen, onroerende voorheffing en aanvullende verkeersbelastingen zijn weliswaar geïndexeerd, maar de verhoogde inkomsten komen met één tot twee jaar vertraging bij de gemeente binnen. Heel wat lokale retributies en belastingen, zoals bijv. op identiteitskaarten, omgevingsvergunningen of de bedrijfsbelasting zijn niet automatisch geïndexeerd. Het gemeentefonds groeit met 3,5% per jaar, ruim onvoldoende om de jaarinflatie van 9,5% in 2022 en 5,4% in 2023 te dekken.

Toch slaagt Sint-Katelijne-Waver erin opnieuw een meerjarenplan in evenwicht te presenteren. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de grootsteden Antwerpen en Gent lukt dit zonder aan de dienstverlening te raken. Ook zonder te besparen op personeel, wat automatisch tot een verminderde dienstverlening zou leiden. Wel wordt er heel kritisch naar de eigen werking op het vlak van exploitatie gekeken. Er wordt op het energieverbruik bespaard door de straatverlichting van zondag tot en met donderdag tussen 1u en 5u te doven en de temperatuur in de gemeentelijk infrastructuur met 1 tot 2 graden te verlagen. De extra steun vanuit Vlaanderen ten bedrage van 570.214 euro en de vervroegde doorstorting van twee maanden ontvangsten personenbelasting door de federale overheid steken een handje toe. Dit alles leidt ertoe dat de financiële indicatoren ten opzichte van de vorige aanpassing van het meerjarenplan verbeteren. Ook wordt er geen enkele retributie of belasting verhoogd. De ingeschreven leningen verminderen. Dankzij de robuustheid van de lokale financiën van Sint-Katelijne-Waver zijn we goed op weg om ook deze derde crisis het hoofd te bieden en de acties uit het meerjarenplan verder uit te voeren. Al kan een vierde crisis ook voor Sint-Katelijne-Waver er één te veel zijn.

Resultaat, overdrachten en kredietverschuivingen

Het resultaat en de overdracht van de investeringskredieten van 2021 werden reeds in de vorige aanpassing meerjarenplan verwerkt. Ondertussen werden ook opnieuw een aantal kredietverschuivingen doorgevoerd, sommige in afwachting van deze aanpassing van het meerjarenplan, anderen definitief. Eén en ander brengt met zich mee dat de cijfers die later aan bod komen een momentopname zijn, waarop nog altijd verschuivingen kunnen doorgevoerd worden in de loop van het meerjarenplan. De totaliteit van de kredieten binnen exploitatie, investeringen en financiering blijft echter gelijk tot aan de volgende aanpassing van het meerjarenplan.

Grootste wijzigingen

Voor een aantal investeringen worden de voorziene kredieten naar een ander jaar verschoven, rekening houdend met de verwachte realisatietermijnen, zoals o.a. bij de fietssnelweg aan het stationsplein, de fietsverbinding aan de R6, de ANPR-camera's en flitspalen, de heraanleg van de Populierenstraat, de bouw van de fuif- en evenementenzaal en de bijhorende buitenaanleg en weg, het buitengewoon onderhoud aan de scholen en aan de zwembaden, de aanleg van het binnengebied Bruultjeshoek, de renovatie van de kerk en de dorpskernvernieuwing in Onze-Lieve-Vrouw-Waver, de werken in Borgersteinpark, de heraanleg van de Bosstraat en de investeringssubsidie aan de kerkfabriek Sint-Augustinus. Er worden ook extra kredieten ingeschreven voor een bijkomend stuk aan de fietsverbinding R6 en voor een fietspad aan Strijbroek. Het fietspad aan de Mechelsesteenweg wordt voorlopig nog niet heraangelegd. Voor investeringen aan de toegankelijkheid van het openbaar domein worden ook extra kredieten voorzien. De inzet van het investeringsfonds van Pidpa-HidroRio werd ook correct ingeschreven. Er worden extra kredieten voorzien voor subsidies aan jeugdverenigingen voor de bouw van nieuwe lokalen en aan de sportverenigingen voor kunstgrasvelden. De investeringen voor het buitengewoon onderhoud aan de zwembaden worden ook opgetrokken. Er wordt krediet voorzien voor het buitengewoon onderhoud aan de werkplaatsen (de bouw van een nieuwe loods en een uitbreiding aan de bureauruimtes). Hoe de prijzen van de investeringen in de volgende jaren gaan stijgen, blijft moeilijk in te schatten. Voor de uitgaven waarvoor de overheidsopdracht al loopt en er meer duidelijkheid is over o.a. de hogere materiaalprijzen, werden deze kredieten aangepast (bvb. de investeringen in binnengebied Bruultjeshoek). Voor de andere investeringskredieten voorzien we een buffer van 450.000 euro jaarlijks om prijsstijgingen te kunnen opvangen, daar waar we niet binnen budget kunnen blijven.  De investeringsontvangsten en vnl. de fietspadsubsidies schuiven mee op met de planning van de werken.  Ook de verkoop van Ijzerenveld aan de Duffelse Volkswoningen en van site Leyland schuiven een jaar op. De verkoop van de woning aan de Albertstraat (na opsplitsing van de oude drukkerij) wordt ook voorzien.  

De personeelskosten blijven stijgen, net als de energieprijzen. Voor personeel dienen we zo'n 2,5 mio euro extra uitgaven in te schrijven ten opzichte van de vorige aanpassing van het meerjarenplan. Bij een vorige aanpassing werden er nog kredieten voorzien om in te stappen in een pensioenverzekering voor mandatarissen om de pensioenlast in de volgende legislaturen te kunnen milderen, maar gezien de huidige economische situatie, werd beslist om dit voorlopig niet te doen en bijgevolg worden de kredieten geschrapt. Voor gas en elektriciteit samen voorzien we een stijging van ruim 1,3 mio euro gedurende de rest van dit meerjarenplan ten opzichte van de vorige aanpassing. Voorlopig kunnen we er nog wel van uitgaan dat de uitzonderlijke stijging vanaf 2024 opnieuw gradueel zal afnemen. We hebben ons hierbij gebaseerd op de vooruitzichten van het Vlaams Energiebedrijf. De andere exploitatiekosten werden voorlopig verhoogd daar waar we al nieuwe prijzen ontvangen hebben. Bovendien hebben we ook aangepaste cijfers gekregen van politie, brandweer, IVAREM en zorgbedrijf, …  want ook daar zijn de kosten gestegen. Om andere prijsstijgingen te kunnen opvangen, voorzien we ook binnen exploitatie jaarlijks een buffer van 500.000 euro voor andere stijgende werkingskosten.  Om de responsabiliseringsbijdrage te optimaliseren, zullen begin volgend jaar een aantal statutaire personeelsleden opnieuw worden overgedragen van OCMW naar gemeente. Omwille van de verschuiving van de bouw van de fuif- en evenementenzaal verschuiven ook de bijhorende exploitatiekosten. Wat betreft de ontvangsten zijn de belangrijkste aanpassingen een verwachte stijging in inkomsten uit de aanvullende personenbelastingen en opcentiemen onroerende voorheffing omwille van de inflatie, en bij de personenbelasting ook omwille van die eenmalige vervroegde doorstorting van twee maanden in 2023. Op basis van de eerste inkomsten uit de GAS5-boetes kon een verwachte stijging worden ingeschreven. Er werd ook een opsplitsing gemaakt in de kredieten tussen de verschillende GAS-boetes.

Tot slot hebben we de opname van de leningen herzien in functie van de aanpassingen die werden doorgevoerd. Hierdoor verschuiven een aantal leningen wat ook een invloed heeft op de aflossingen en intresten. Het totaalbedrag aan opname van nieuwe leningen kon ook worden verminderd ten opzichte van de vorige aanpassing aan het meerjarenplan, nl. met 510.000 euro tot 19,85 mio euro.  Aangezien de inflatie ook een impact heeft op de rentevoeten, zullen de intresten wel enorm stijgen.

Hierna vindt u de details van de wijzigingen in deze aanpassing van het meerjarenplan.

Samenvatting van de wijzigingen 2020-2025
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck
Krediet 2022 Wijziging Krediet 2022 na AMJP06 Krediet 2023 Wijziging Krediet 2023 na AMJP06
Exploitatie
Ontvangsten 39.755.506 1.383.226 41.138.732 40.208.027 5.176.107 45.384.134
Uitgaven 38.738.893 326.868 39.065.761 39.190.956 3.863.797 43.054.753
Saldo 1.016.613 1.056.358 2.072.972 1.017.071 1.312.310 2.329.381
Investeringen
Ontvangsten 3.317.509 -1.988.276 1.329.233 3.700.310 715.974 4.416.284
Uitgaven 15.336.695 -5.615.033 9.721.663 15.369.221 -4.429.333 10.939.888
Saldo -12.019.186 3.626.757 -8.392.429 -11.668.910 5.145.307 -6.523.603
Financiering
Ontvangsten 3.821.044 -2.663.766 1.157.278 12.484.596 -8.649.286 3.835.310
Uitgaven 1.570.162 -20.566 1.549.596 1.835.714 -151.923 1.683.791
Saldo 2.250.882 -2.643.200 -392.318 10.648.883 -8.497.364 2.151.519
Krediet 2024 Wijziging Krediet 2024 na AMJP06 Krediet 2025 Wijziging Krediet 2025 na AMJP06
Exploitatie
Ontvangsten 41.729.793 3.792.261 45.522.054 42.272.116 4.122.342 46.394.459
Uitgaven 40.062.852 3.283.656 43.346.508 40.310.529 4.007.426 44.317.955
Saldo 1.666.941 508.605 2.175.547 1.961.587 114.917 2.076.503
Investeringen
Ontvangsten 624.121 -76.801 547.320 1.773.711 607.999 2.381.710
Uitgaven 3.557.252 12.320.420 15.877.672 4.104.476 1.866.030 5.970.506
Saldo -2.933.131 -12.397.221 -15.330.352 -2.330.765 -1.258.031 -3.588.796
Financiering
Ontvangsten 3.289.944 11.410.714 14.700.658 2.742.338 778.714 3.521.052
Uitgaven 2.020.400 -474.060 1.546.341 2.189.123 -181.623 2.007.500
Saldo 1.269.543 11.884.774 13.154.317 553.216 960.337 1.513.552
AMJP06/2022: Samenvatting van de wijzigingen 2020-2025
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)
Overzicht van de wijzigingen 2020-2025
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck
Gewijzigde ramingen AMJP 2022 Krediet 2022 na AMJP06 AMJP 2023 Krediet 2023 na AMJP06 AMJP 2024 Krediet 2024 na AMJP06 AMJP 2025 Krediet 2025 na AMJP06
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!
AP 1.1. Inclusieve samenleving
AC 1.1.1. Maatschappelijke dienstverlening.
Uitgaven 5.500,00 49.000,00 7.650,00 51.150,00 7.650,00 51.150,00 7.650,00 51.150,00
OCMW - U - E - MJP001648 - Sociale premies voor personen met een beperking. 1.000,00 44.500,00 3.150,00 46.650,00 3.150,00 46.650,00 3.150,00 46.650,00
OCMW - U - E - MJP002100 - Samenwerkingsovereenkomst Foodsavers - sociale kruidenier van Ecoso vzw 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
AC 1.1.10. Vereenzaming
Uitgaven -4.000,00 5.397,35 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
GEM - U - E - MJP001939 - Acties regenboog- en gelijke kansenbeleid -4.000,00 5.397,35 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
AC 1.1.2. Tijdelijke werkervaring
Ontvangsten 1.000,00 307.760,00 79.532,00 386.292,00 84.872,00 391.632,00 90.319,00 397.079,00
OCMW - O - E - MJP000098 - Subsidie leerwerknemers 0,00 301.760,00 79.532,00 381.292,00 84.872,00 386.632,00 90.319,00 392.079,00
OCMW - O - E - MJP001277 - Terugvordering kosten ter beschikking stelling leerwerknemers aan andere ondernemingen 1.000,00 6.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Uitgaven 0,00 619.049,00 -14.923,00 618.036,00 -15.749,00 629.870,00 -16.590,00 641.942,00
OCMW - U - E - MJP000081 - Vakantiegeld: leerwerknemers - niet-vastbenoemd personeel 0,00 42.102,00 -12.319,00 30.778,00 -12.566,00 31.393,00 -12.817,00 32.021,00
OCMW - U - E - MJP000082 - Bezoldiging leerwerknemers 0,00 439.266,00 12.479,00 461.550,00 12.342,00 470.395,00 12.203,00 479.417,00
OCMW - U - E - MJP000086 - Patronale bijdrage RSZPPO: leerwerknemers - niet vastbenoemd personeel 0,00 136.262,00 -14.709,00 124.278,00 -15.115,00 126.652,00 -15.529,00 129.074,00
OCMW - U - E - MJP000091 - Vergoedingen voor verplaatsingen van en naar het werk: leerwerknemers 0,00 1.419,00 -374,00 1.430,00 -410,00 1.430,00 -447,00 1.430,00
AC 1.1.3. Sociale innovatie
Uitgaven -12.000,00 0,00 3.000,00 12.000,00 3.000,00 9.000,00 6.000,00 6.000,00
GEM - U - E - MJP002006 - Ondersteuning Ecoso voor de realisatie van hun winkel gelegen Leliestraat -12.000,00 0,00 3.000,00 12.000,00 3.000,00 9.000,00 6.000,00 6.000,00
AC 1.1.5. Intrafamiliaal geweld
Uitgaven 0,00 17.070,00 100,00 17.100,00 100,00 17.100,00 100,00 17.100,00
OCMW - U - E - MJP001271 - Ondersteunen van het Family Justice Center 0,00 17.070,00 100,00 17.100,00 100,00 17.100,00 100,00 17.100,00
AC 1.1.6. Vrije tijd kansengroepen
Ontvangsten 3.000,00 12.000,00 3.000,00 12.000,00 3.000,00 12.000,00 3.000,00 12.000,00
OCMW - O - E - MJP001274 - Subsidies Toelage participatie en sociale activering 3.000,00 12.000,00 3.000,00 12.000,00 3.000,00 12.000,00 3.000,00 12.000,00
Uitgaven 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3.830,00 13.830,00
GEM - U - I - MJP001738 - Plaatsen van extra rustbanken en ander straatmeubilair 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3.830,00 13.830,00
AC 1.1.7. Nieuwe inwoners en inburgeraars
Ontvangsten 0,00 0,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00
GEM - O - E - MJP002179 - Subsidie Plan Samenleven in samenwerking met Lier 0,00 0,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00
Uitgaven 3.000,00 3.000,00 0,00 5.228,00 0,00 5.307,00 0,00 5.386,00
GEM - U - E - MJP000894 - Diverse acties m.b.t. integratie van alle burgers 3.000,00 3.000,00 0,00 5.228,00 0,00 5.307,00 0,00 5.386,00
AC 1.1.8. Woonwagenterrein
Uitgaven 200,00 20.671,00 200,00 20.963,00 200,00 21.260,00 200,00 21.561,00
GEM - U - E - MJP000895 - Beheer en onderhoud van het woonwagenterrein 200,00 20.671,00 200,00 20.963,00 200,00 21.260,00 200,00 21.561,00
AP 1.2. Kinderarmoedebestrijding
AC 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding
Uitgaven -1.500,00 1.500,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
GEM - U - E - MJP000899 - Project "Samen lezen - samen leren" (SAM) -1.500,00 1.500,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
AP 1.3. Sociaal woonaanbod
AC 1.3.3. Noodwoningen
Ontvangsten 20.000,00 35.322,00 0,00 35.852,00 0,00 36.390,00 0,00 36.936,00
OCMW - O - E - MJP001282 - Inkomsten verhuur noodwoningen 20.000,00 35.322,00 0,00 35.852,00 0,00 36.390,00 0,00 36.936,00
Uitgaven 224,00 423,50 814,00 2.539,90 559,00 2.310,20 588,00 2.365,60
OCMW - U - E - MJP001279 - Elektriciteit noodwoningen 79,00 145,50 200,00 775,30 187,00 771,10 193,00 785,90
OCMW - U - E - MJP001280 - Gas noodwoningen 145,00 278,00 614,00 1.764,60 372,00 1.539,10 395,00 1.579,70
AC 1.3.4. Lokaal Opvang Initiatief (LOI)
Uitgaven -5.490,25 13.142,75 2.126,00 13.840,90 318,00 12.209,00 318,00 12.388,10
OCMW - U - E - MJP001285 - Algemene kosten technische werking -7.000,00 3.510,00 0,00 6.516,00 0,00 6.613,00 0,00 6.713,00
OCMW - U - E - MJP001289 - Elektriciteit noodwoningen 405,00 1.876,30 617,00 1.602,60 204,00 1.205,00 216,00 1.231,30
OCMW - U - E - MJP001291 - Gas LOI asielzoekers 1.500,00 4.443,70 2.000,00 3.972,30 639,00 2.641,00 661,00 2.693,80
OCMW - U - E - MJP001568 - Benodigdheden onderhoud van de woningen 0,00 2.208,00 -491,00 1.750,00 -525,00 1.750,00 -559,00 1.750,00
OCMW - U - E - MJP002014 - Prestaties onderhoud van de woningen -395,25 1.104,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AP 1.4. Extramurale zorg
AC 1.4.2. Mantelzorg
Uitgaven -250,00 68.000,00 -10.000,00 80.250,00 -10.000,00 80.250,00 -10.000,00 80.250,00
OCMW - U - E - MJP001309 - Mantelzorgpremie 0,00 68.000,00 -10.000,00 80.000,00 -10.000,00 80.000,00 -10.000,00 80.000,00
OCMW - U - E - MJP001311 - Aanbieden psychologische begeleiding, infosessies en vorming aan mantelzorgers -250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00
AP 1.6. Dierenwelzijn
AC 1.6.1. Dierenwelzijn
Uitgaven -600,00 23.478,00 14.929,00 29.200,00 -267,00 14.200,00 -466,00 14.200,00
GEM - U - E - MJP000900 - Ondersteunen dierenbescherming Mechelen 0,00 12.878,00 -1.071,00 12.000,00 -1.267,00 12.000,00 -1.466,00 12.000,00
GEM - U - E - MJP000901 - Opstellen en uitvoeren zwerfkattenbeleid -600,00 100,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00
GEM - U - E - MJP000903 - Uitbreiden bloemenweides en inzetten op een bijenvriendelijke gemeente 0,00 500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.500,00
GEM - U - I - MJP000902 - Uitbreiden aantal hondenlosloopzones en hondenwandelroutes 0,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AC 1.6.2. Hinderlijke dieren
Uitgaven -9.848,13 26.951,87 -5.000,00 12.500,00 -5.000,00 12.500,00 -5.000,00 12.500,00
GEM - U - E - MJP000906 - Beperken overlast eikenprocessierupsen -4.500,00 5.000,00 -5.000,00 12.500,00 -5.000,00 12.500,00 -5.000,00 12.500,00
GEM - U - I - MJP001964 - Beperken overlast ratten via systeem van smarttraps -5.348,13 21.951,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AP 1.8. Vrijwilligersbeleid
AC 1.8.1. Vrijwilligers
Uitgaven 1.300,00 3.352,50 1.300,00 3.300,00 1.300,00 3.300,00 1.300,00 3.300,00
GEM - U - E - MJP000909 - Ondersteunen en waarderen van vrijwilligers 1.300,00 3.352,50 1.300,00 3.300,00 1.300,00 3.300,00 1.300,00 3.300,00
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!
AP 2.1. Verkeersveiligheid
AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers
Ontvangsten -279.300,00 0,00 -443.900,00 113.800,00 273.200,00 273.200,00 208.000,00 208.000,00
GEM - O - I - MJP000911 - Subsidies fietssnelweg aan het Stationsplein -208.000,00 0,00 -208.000,00 0,00 208.000,00 208.000,00 208.000,00 208.000,00
GEM - O - I - MJP001888 - Fietssubsidie Kopenhagen - Fietsverbinding R6 -42.500,00 0,00 42.500,00 85.000,00 58.000,00 58.000,00 0,00 0,00
GEM - O - I - MJP001903 - Fietssubsidie Kopenhagen - Wilsonstraat -28.800,00 0,00 21.600,00 28.800,00 7.200,00 7.200,00 0,00 0,00
GEM - O - I - MJP001934 - Fietssubsidie Kopenhagen - Mechelsesteenweg 0,00 0,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uitgaven -886.022,39 24.925,01 -344.714,51 607.871,70 835.847,84 835.847,84 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP000910 - Aanleg fietssnelweg aan het Stationsplein -597.201,48 7.587,35 -113.646,36 35.000,00 710.847,84 710.847,84 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP000912 - Aanleg fietsverbinding R6 -217.908,91 7.110,45 225.908,91 325.908,91 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP001631 - Samenwerkingsovereenkomst met de Provincie Antwerpen voor het optimaliseren van de fietsostrade -46.962,79 227,21 46.962,79 46.962,79 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP001633 - Heraanleg fietspad Mechelsesteenweg (tussen Nr’s 211-319) - erelonen en werken -23.949,21 10.000,00 -703.939,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP002173 - Fietspad Strijbroek - erelonen en werken 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid
Uitgaven -6.023,00 14.177,00 27.698,00 57.898,00 25.000,00 45.200,00 0,00 0,00
GEM - U - E - MJP001755 - Mobiliteitscoördinatiecentrum (VLOT) i.s.m. Stad Mechelen -6.023,00 14.177,00 6.023,00 26.223,00 0,00 20.200,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP000914 - Uitwerken parkeerbeleid 0,00 0,00 -3.325,00 6.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP002170 - Aanpassing aan de infrastructuur i.k.v. laadpalenbeleid 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00
AC 2.1.3. Verkeershandhaving
Uitgaven -557.000,00 108.218,45 322.000,00 662.000,00 140.000,00 230.000,00 8.000,00 70.000,00
GEM - U - E - MJP000917 - Uitbouwen netwerk ANPR-camera's - jaarlijkse kosten -25.000,00 52.500,00 -13.000,00 50.000,00 -10.000,00 80.000,00 8.000,00 70.000,00
GEM - U - I - MJP000916 - Uitbouwen netwerk ANPR-camera's -300.000,00 55.718,45 150.000,00 302.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP000918 - Plaatsen van bijkomende flitspalen, smileys en aankoop andere verkeerstechnische meettoestellen -232.000,00 0,00 185.000,00 310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AP 2.2. Bereikbaarheid
AC 2.2.1. Bereikbaarheid
Ontvangsten 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - O - I - MJP002180 - Subsidie Toegankelijke Halte 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uitgaven -16.675,00 63.356,37 104.800,00 174.636,00 -10.000,00 55.000,00 -10.000,00 55.000,00
GEM - U - E - MJP000979 - Aanbieden derdebetalerssysteem De Lijn aan jongeren uit onze gemeente -10.000,00 55.000,00 -10.000,00 55.000,00 -10.000,00 55.000,00 -10.000,00 55.000,00
GEM - U - E - MJP001902 - Samenwerkingsovereenkomst Igemo: bereikbare regio 0,00 5.031,37 200,00 5.036,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - E - MJP002084 - Samenwerkingsovereenkomst Igemo: bereikbare regio - Vrachtwagenparkeren 3.325,00 3.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - E - MJP002174 - Screening toegankelijkheid gemeentehuis (labeltraject toegankelijkheid gebouw) 0,00 0,00 4.600,00 4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP001756 - Studiekost toegankelijke halte -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP002099 - Toegankelijkheid openbaar domein (bushaltes, voetpaden, ...) 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AC 2.2.2. Infrastructuur
Ontvangsten 0,00 435.520,00 -387.500,00 12.500,00 -350.000,00 50.000,00 400.000,00 400.000,00
GEM - O - F - MJP002195 - Heraanleg Vossevelden via investeringsfonds 274.084,31 274.084,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - O - F - MJP002196 - Wegenis- en rioleringswerken Leemstraat, deel Ijzersteinlei, deel Kegelslei en Lemenhoekstraat via investeringsfonds 21.381,03 21.381,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - O - F - MJP002197 - Rioleringswerken Schrans via investeringsfonds 140.054,66 140.054,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - O - I - MJP000930 - Heraanleg Bergstraat, Oude-Bergstraat-Heiken en Slameuterstraat - fietspadsubsidie 0,00 0,00 -400.000,00 0,00 -400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00
GEM - O - I - MJP000939 - Investeringsfonds Hidrorio -129.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - O - I - MJP000942 - Heraanleg Vossevelden via investeringsfonds -261.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - O - I - MJP001880 - Wegenis- en rioleringswerken Leemstraat, deel Ijzersteinlei, deel Kegelslei en Lemenhoekstraat via investeringsfonds -45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - O - I - MJP002181 - subsidie duurzame mobiliteit: hoppinpunten 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
Uitgaven -79.651,98 820.124,81 292.849,60 474.246,60 39.734,00 255.400,00 17.830,00 182.700,00
GEM - U - E - MJP000934 - Interventiebestek bestaande weg- en fietsinfrastructuur 0,00 155.564,00 -2.897,00 155.000,00 -5.266,00 155.000,00 -7.670,00 155.000,00
GEM - U - I - MJP000923 - Heraanleg Waverstraat 0,00 200.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP000925 - Heraanleg Populierenstraat -150.746,60 24.253,40 150.746,60 150.746,60 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP000926 - Heraanleg Leemstraat, Ijzersteinlei, deel Kegelslei en deel Lemenhoekstraat (tot Putte) -31.084,91 54.879,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP000928 - Heraanleg Bergstraat, Heivelden en Rozenlaan i.s.m. Aquafin -5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP000932 - Voorzien van beveiligde en gekeurde markt- en feestverlichtingskasten bij de heraanleg van nieuwe wegen en pleinen -22.500,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP000938 - Aanleg veilige fietspaden N14 (Lange Zandstraat-Walemstraat) - erelonen -25.000,00 0,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 37.500,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP000940 - Definitieve oplevering projecten wegenis (Stationsstraat,Lange Zandstraat-Heide-Kalkoenstraat, Schrans-Kruisweglei,Leemstraat+Hoogstraat, Oudestraat-Ijzerenveld) - erelonen 0,00 12.351,62 0,00 6.000,00 6.500,00 11.900,00 0,00 2.200,00
GEM - U - I - MJP001580 - Uitbreiding en aanpassing openbare verlichting -38.605,25 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
GEM - U - I - MJP001731 - Parking Albertstraat -29.679,90 69.611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP001917 - Hoogstraat - bermen -55.000,00 0,00 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP001920 - N1 - Ereloonovereenkomst -12.500,00 0,00 12.500,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP001921 - N14 - Ereloonovereenkomst -5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP002019 - Pidpaproject K-17-015: Weg- en rioleringswerken in Lintseheide, Waterstraat en Heidestraat (Duffel) 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.000,00 3.000,00
GEM - U - I - MJP002101 - Aanpassing rijweg Slameuterstraat na plaatsing ANPR camera's 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP002135 - Erelonen ontwerper Wilsonstraat (deel Halewijnstraat-grens Duffel) – fietspaden 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00 17.500,00 17.500,00
GEM - U - I - MJP002198 - Heraanleg Leemstraat, Ijzersteinlei, deel Kegelslei en deel Lemenhoekstraat (tot Putte) (via investeringsfonds) 21.381,03 21.381,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP002199 - Heraanleg Vossevelden (via investeringsfonds) 274.084,31 274.084,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AP 2.3. Duurzame mobiliteit
AC 2.3.1. Modal shift
Uitgaven -25.000,00 1.500,00 49.500,00 51.000,00 24.500,00 26.000,00 24.500,00 26.000,00
GEM - U - E - MJP000944 - Promoten deelmobiliteit en aanbieden eigen wagen als deelwagen 0,00 1.500,00 -500,00 1.000,00 -500,00 1.000,00 -500,00 1.000,00
GEM - U - E - MJP002194 - Implementatie fietsdeelsysteem 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
GEM - U - I - MJP000946 - Uitvoeren infrastructuurwerken i.h.k.v. duurzame mobiliteit -25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AP 2.4. Veiligheid
AC 2.4.1. Geïntegreerde veiligheid
Ontvangsten -95.486,00 114.514,00 81.748,00 291.748,00 81.748,00 291.748,00 81.748,00 291.748,00
GEM - O - E - MJP000955 - Geïnde gemeentelijke administratieve sancties en GAS4 -180.942,00 29.058,00 -174.620,00 35.380,00 -174.620,00 35.380,00 -174.620,00 35.380,00
GEM - O - E - MJP002153 - Geinde gemeentelijke administratieve sancties - GAS5 85.456,00 85.456,00 256.368,00 256.368,00 256.368,00 256.368,00 256.368,00 256.368,00
Uitgaven 196.211,25 3.776.358,25 476.206,00 4.087.912,00 399.122,00 4.141.778,00 507.330,00 4.312.095,00
GEM - U - E - MJP000954 - Verderzetten samenwerking GASAM 6.490,00 52.740,00 32.545,00 79.140,00 32.195,00 79.140,00 31.840,00 79.140,00
GEM - U - E - MJP000980 - Ondersteunen brandweerzone Rivierenland - exploitatie 0,00 1.026.200,00 0,00 1.026.200,00 72.846,00 1.099.046,00 230.269,00 1.256.469,00
GEM - U - E - MJP000981 - Ondersteunen politiezone Boduk AP - exploitatie -20.752,00 2.397.025,00 442.731,00 2.873.972,00 287.081,00 2.848.922,00 238.221,00 2.861.816,00
GEM - U - E - MJP002093 - Eindafrekening provincie Brandweerbijdrage - exploitatie 209.638,25 209.638,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - E - MJP002166 - Uitvoeren noodplanningsbeleid via samenwerkingsverband Waterkant 0,00 0,00 7.000,00 24.750,00 7.000,00 24.750,00 7.000,00 24.750,00
GEM - U - I - MJP000951 - Ondersteunen politiezone Boduk AP - investering 835,00 90.755,00 -6.070,00 83.850,00 0,00 89.920,00 0,00 89.920,00
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!
AP 3.1. Sociaal leven
AC 3.1.1. Evenementen
Ontvangsten -9.500,00 54.500,00 0,00 54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 54.000,00
GEM - O - E - MJP000958 - Ontvangsten seniorenreis -5.500,00 14.000,00 0,00 19.500,00 0,00 19.500,00 0,00 19.500,00
GEM - O - E - MJP000971 - Organisatie evenementen - inkomsten -4.000,00 40.500,00 0,00 34.500,00 0,00 34.500,00 0,00 34.500,00
Uitgaven -13.037,85 60.722,40 2.900,00 73.400,00 2.900,00 74.400,00 1.900,00 72.400,00
GEM - U - E - MJP000956 - Organisatie seniorenreis -7.000,00 33.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
GEM - U - E - MJP000961 - Organisatie Kadodderloop 0,00 13.008,18 3.000,00 10.500,00 3.000,00 10.500,00 3.000,00 10.500,00
GEM - U - E - MJP000962 - Organisatie Kadodderloop - subsidie ThinkPink -37,85 1.162,15 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
GEM - U - E - MJP000968 - Organisatie Week van de Groentestreek 0,00 6.341,68 -3.000,00 7.000,00 -3.000,00 7.000,00 -3.000,00 7.000,00
GEM - U - E - MJP000969 - Organisatie Katelijne Klassiek -5.000,00 2.256,43 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
GEM - U - E - MJP000972 - Inrichting eregalerij winnaars Katelijnse Keien 0,00 853,96 900,00 1.700,00 900,00 1.700,00 900,00 1.700,00
GEM - U - E - MJP000975 - Wielerwedstrijd Groenteprijs -1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - E - MJP001567 - Organisatie buitenspeeldag 0,00 4.100,00 1.000,00 4.000,00 1.000,00 4.000,00 1.000,00 4.000,00
GEM - U - E - MJP002127 - Organisatie toneelvoorstelling in lokaal dialect 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
AC 3.1.2. Ondersteuning verenigingen
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
GEM - O - F - MJP002184 - Kapitaal - scouts Centrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
Uitgaven 1.050,00 102.117,00 72.300,00 383.372,00 366.300,00 457.377,00 1.300,00 92.383,00
GEM - U - E - MJP000988 - Dijksteinkermiscomité : kermis + nieuw project -4.250,00 0,00 0,00 4.250,00 0,00 4.250,00 0,00 4.250,00
GEM - U - E - MJP000989 - Organisatie evenementen - impulssubsidie 9.000,00 90.000,00 0,00 81.000,00 0,00 81.000,00 0,00 81.000,00
GEM - U - E - MJP001014 - Lidmaatschap Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw 100,00 611,00 100,00 616,00 100,00 621,00 100,00 627,00
GEM - U - E - MJP001023 - Rolkar Rivierenland 1.200,00 6.506,00 1.200,00 6.506,00 1.200,00 6.506,00 1.200,00 6.506,00
GEM - U - E - MJP002201 - Huur zalen ter beschikking voor verenigingen tijdens afbraak site Hagelstein 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - F - MJP002183 - Lening aan scouts Centrum 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP001970 - Subsidie jeugdvereniging i.k.v. reglement 0,00 0,00 65.000,00 285.000,00 285.000,00 285.000,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP002055 - Fietsbib: tijdelijke locatie voorzien (d.m.v. containerconstructies) -5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AC 3.1.3. Bibliotheek en vorming
Ontvangsten -5.500,00 13.500,00 -5.000,00 14.000,00 -4.500,00 14.500,00 -4.500,00 14.500,00
GEM - O - E - MJP001040 - Uitwerken activiteitenaanbod bibliotheek - inkomsten -1.000,00 2.000,00 -500,00 2.500,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
GEM - O - E - MJP001047 - Bibliotheek - boetes -1.000,00 6.000,00 -1.000,00 6.000,00 -1.000,00 6.000,00 -1.000,00 6.000,00
GEM - O - E - MJP001048 - Bibliotheek - lidgelden 2.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00
GEM - O - E - MJP001049 - PBS Cultuurconnect - subsidie -5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00
GEM - O - E - MJP001051 - Vergoeding beschadigde of verloren materialen -500,00 500,00 -500,00 500,00 -500,00 500,00 -500,00 500,00
Uitgaven -2.500,00 10.786,00 -700,00 13.706,00 -1.200,00 13.776,00 -4.700,00 13.848,00
GEM - U - E - MJP001041 - Uitwerken activiteitenaanbod bibliotheek - Uitgaven 0,00 8.700,00 -700,00 9.000,00 -1.200,00 9.000,00 -4.700,00 9.000,00
GEM - U - E - MJP001044 - Informeren, sensibiliseren en zorgen voor vorming op maat van kinderen en jongeren -2.500,00 2.086,00 0,00 4.706,00 0,00 4.776,00 0,00 4.848,00
AC 3.1.4. UiTPAS
Ontvangsten -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
GEM - O - E - MJP001061 - Ontvangsten verkoop UiTPAS -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Uitgaven -2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
GEM - U - E - MJP001059 - Uitwerken aanbodzijde UiTPAS -500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
GEM - U - E - MJP001060 - Actieve werving gebruikers UiTPAS -2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
AC 3.1.5. Kunst
Uitgaven -2.100,00 500,00 1.000,00 1.500,00 0,00 2.600,00 0,00 500,00
GEM - U - E - MJP001062 - Organisatie tweejaarlijkse Kunstroute -2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00
GEM - U - E - MJP001063 - Promoten trappenhal gemeentehuis als expositieruimte 0,00 500,00 1.000,00 1.500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
AC 3.1.6. Fuif- en evenementenhal
Ontvangsten 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 -5.000,00 5.000,00
GEM - O - E - MJP001393 - Evenementenhal - inkomsten 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 -5.000,00 5.000,00
Uitgaven 0,00 148.646,36 -7.862.393,54 113.500,00 7.722.893,54 7.807.893,54 118.601,00 203.601,00
GEM - U - E - MJP001389 - Bouw evenementenhal - ABR-polis + brandverzekering 0,00 0,00 8.000,00 13.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00
GEM - U - E - MJP001390 - Evenementenhal - schoonmaak/glaswas 0,00 0,00 -35.000,00 0,00 -75.000,00 0,00 -60.000,00 15.000,00
GEM - U - E - MJP001392 - Evenementenhal - aankoop klein materiaal 0,00 0,00 -2.500,00 0,00 -5.000,00 0,00 -2.500,00 2.500,00
GEM - U - E - MJP001394 - Evenementenhal - administratieve kosten 0,00 0,00 -2.500,00 0,00 -5.000,00 0,00 -2.500,00 2.500,00
GEM - U - E - MJP001395 - Evenementenhal - organiseren openingsevenement 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
GEM - U - E - MJP002137 - Evenementenhal - Beheersysteem onbemande bib - onderhoudskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
GEM - U - E - MJP002143 - Evenementenhal: elektriciteit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00 17.500,00
GEM - U - E - MJP002144 - Evenementenhal: water 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
GEM - U - E - MJP002145 - Evenementenhal: onderhoud gebouwen (contracten) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.550,00 18.550,00
GEM - U - E - MJP002146 - Evenementenhal: drankautomaten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00
GEM - U - E - MJP002148 - Evenementenhal - bijkomend halftijds D-medewerker (zaalwachter) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00
GEM - U - I - MJP001388 - Bouw evenementenhal 0,00 148.646,36 -6.752.393,54 100.000,00 6.752.393,54 6.752.393,54 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP001883 - Evenementenhal - aanleg omgeving 0,00 0,00 -1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP001936 - Evenementenhal - Beheersysteem onbemande bib 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
GEM - U - I - MJP002136 - Evenementenhal - inrichting en aankleding bibliotheekruimte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
GEM - U - I - MJP002138 - Evenementenhal: Vrijetijdsite - Conservatorium - aankoop materiaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.300,00 4.300,00
GEM - U - I - MJP002139 - Evenementenhal: Vrijetijdsite - Evenementenzaal- aankoop materiaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.751,00 69.751,00
GEM - U - I - MJP002147 - Evenementenhal: Vrijetijdsite - Kind en Gezin - aankoop materiaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
AP 3.2. Flankerend en coördinerend onderwijsbeleid
AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid
Ontvangsten 1.710,00 19.710,00 16.000,00 20.000,00 41.000,00 45.000,00 16.000,00 20.000,00
GEM - O - E - MJP001989 - Aanmeldsysteem onderwijs - subsidie tussenkomst in onderhoudskosten 1.710,00 1.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - O - E - MJP002034 - Organisatie zomerscholen - Subsidie 0,00 18.000,00 16.000,00 20.000,00 16.000,00 20.000,00 16.000,00 20.000,00
GEM - O - E - MJP002155 - Project huiswerkbegeleiding - subsidie van Nationale Loterij 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00
Uitgaven -14.237,85 194.623,15 35.899,00 219.280,00 16.186,00 200.913,00 20.497,00 206.597,00
GEM - U - E - MJP001070 - Voor- en naschoolse bewaking vrij onderwijs -10.120,67 26.470,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - E - MJP001072 - Bijtaken gemeentelijk onderwijs 3.166,00 89.163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - E - MJP001076 - Conservatorium - ereloon auteursrechten -150,00 0,00 -150,00 0,00 -150,00 0,00 -150,00 0,00
GEM - U - E - MJP001079 - Conservatorium - terugbetaling deel inschrijvingsgeld leerlingen -1.860,00 4.140,00 -1.500,00 4.500,00 -1.500,00 4.500,00 1.500,00 7.500,00
GEM - U - E - MJP001081 - Diverse acties rond het flankerend en coördinerend onderwijsbeleid -25.000,00 16.657,00 0,00 45.850,00 0,00 45.850,00 0,00 45.850,00
GEM - U - E - MJP002015 - Menstruatiearmoede: opstart van project -789,18 2.210,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - E - MJP002032 - Organisatie zomerscholen - aanstellen lesgevers (monitoren) 0,00 6.000,00 4.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00
GEM - U - E - MJP002033 - Organisatie zomerscholen 0,00 8.000,00 5.800,00 7.000,00 5.800,00 7.000,00 5.800,00 7.000,00
GEM - U - E - MJP002067 - Menstruatiearmoede: subsidiereglement 0,00 643,00 -150,00 1.300,00 -150,00 1.300,00 -150,00 1.300,00
GEM - U - E - MJP002085 - Voor- en naschoolse bewaking vrij onderwijs - volgens nieuw reglement (ingang september 2022) 0,00 20.822,66 8.889,00 66.303,00 10.215,00 67.629,00 11.567,00 68.981,00
GEM - U - E - MJP002154 - Project huiswerkbegeleiding 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - E - MJP002161 - Bijtaken gemeentelijk onderwijs (nieuw reglement) 20.516,00 20.516,00 -1.990,00 65.327,00 -2.029,00 66.634,00 -2.070,00 67.966,00
AC 3.2.2. Veilig schoolverkeer
Uitgaven -460,00 40.014,63 -6.201,00 34.500,00 -6.233,00 34.500,00 -6.265,00 34.700,00
GEM - U - E - MJP001087 - Inzetten van gemachtigde opzichters i.s.m. VDAB 0,00 38.414,63 -5.610,00 33.000,00 -5.610,00 33.000,00 -5.610,00 33.200,00
GEM - U - E - MJP001088 - Uitrusting en kledij gemachtigde opzichters -460,00 1.600,00 -591,00 1.500,00 -623,00 1.500,00 -655,00 1.500,00
AC 3.2.3. Kinderopvang en vakantiewerking
Ontvangsten 126.550,00 713.550,00 151.162,41 741.162,41 151.162,41 741.162,41 151.162,41 741.162,41
GEM - O - E - MJP001095 - Flexibele kinderopvang - subsidie 125.917,00 712.917,00 150.362,41 737.362,41 150.362,41 737.362,41 150.362,41 737.362,41
GEM - O - E - MJP001938 - Lokaal loket kinderopvang: subsidie 633,00 633,00 800,00 3.800,00 800,00 3.800,00 800,00 3.800,00
Uitgaven -6.000,00 98.506,00 2.300,00 102.457,00 -200,00 101.384,00 -200,00 102.833,00
GEM - U - E - MJP001089 - Vakantiewerking - organisatie -3.000,00 49.207,00 -3.000,00 52.421,00 -3.000,00 53.252,00 -3.000,00 54.096,00
GEM - U - E - MJP001091 - Vakantiewerking - onkosten wijkwerkers en vrijwilligers 0,00 3.150,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00
GEM - U - E - MJP001093 - Flexibele kinderopvang - dagelijkse werking en vakantiewerking 0,00 39.149,00 1.000,00 40.736,00 1.000,00 41.332,00 1.000,00 41.937,00
GEM - U - E - MJP001097 - Opnemen regierol in het kader van het lokaal loket kinderopvang -3.000,00 7.000,00 800,00 3.800,00 800,00 3.800,00 800,00 3.800,00
GEM - U - I - MJP002159 - Vakantiewerking: container voor opslag 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AP 3.3. Sport en beweging
AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur
Uitgaven -2.668.210,90 88.387,95 2.478.328,79 2.882.956,79 1.180.000,00 1.287.677,00 -10.000,00 85.849,00
GEM - U - E - MJP001406 - Sporthal Loerenboske - schoonmaak (incl. matten, glaswas) -5.000,00 34.161,16 -10.000,00 47.613,00 -10.000,00 48.477,00 -10.000,00 49.354,00
GEM - U - I - MJP001099 - Speeltoestellen, sporttoestellen en speelbossen -73.000,00 7.381,55 73.000,00 98.000,00 30.000,00 55.000,00 0,00 25.000,00
GEM - U - I - MJP001100 - Binnengebied Bruultjeshoek - spelinfrastructuur -73.000,00 0,00 73.000,00 73.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP001101 - Binnengebied Bruultjeshoek - sportinfrastructuur -171.641,00 0,00 171.641,00 171.641,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP001102 - Subsidiereglement voor aanleg en onderhoud kunstgrasvelden voor sportverenigingen -250.000,00 0,00 250.000,00 500.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP001398 - Bruultjeshoek (inclusief uitbreiding) - investeringen -175.687,79 17.182,21 175.687,79 232.577,79 0,00 4.840,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP001400 - Michielsbad (inclusief dakrenovatie) - investeringen -239.195,00 0,00 0,00 4.840,00 455.000,00 464.680,00 0,00 4.840,00
GEM - U - I - MJP001403 - Maanhoevebad (inclusief dakrenovatie) - investeringen -181.497,84 26.880,03 0,00 4.840,00 455.000,00 464.680,00 0,00 4.840,00
GEM - U - I - MJP001464 - Sporthal Loerenboske - investeringen -10.000,00 0,00 10.000,00 15.445,00 0,00 0,00 0,00 1.815,00
GEM - U - I - MJP001918 - Valkstraat - wandelpad i.k.v. voetbal -35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP002090 - Binnengebied Bruultjeshoek - aanleg -1.454.189,27 2.783,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AC 3.3.2. Sport- en bewegingsinitiatieven
Ontvangsten -1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00
GEM - O - E - MJP001108 - Jaarlijkse G-sportdag - subsidie -1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00
Uitgaven -1.000,00 31.250,28 2.812,00 33.000,00 2.405,00 33.000,00 1.991,00 33.000,00
GEM - U - E - MJP001106 - Aanbieden initiatie & Start2, .. (Interscholensportdagen, kleutersportdagen, Vlaamse Veldloop, …) 2.000,00 31.250,28 858,00 27.000,00 466,00 27.000,00 68,00 27.000,00
GEM - U - E - MJP001109 - Jaarlijkse G-sportdag - organisatie -3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
GEM - U - E - MJP001110 - Uitwerken sport- en bewegingsaanbod voor senioren 0,00 0,00 1.954,00 3.000,00 1.939,00 3.000,00 1.923,00 3.000,00
AP 3.4. Gezondheid
AC 3.4.1. Gezondheid
Uitgaven 1.800,00 6.068,95 4.300,00 5.200,00 4.300,00 5.200,00 4.300,00 5.200,00
GEM - U - E - MJP001114 - Organisatie sensibiliseringsacties voor bewustwording gezonde levensstijl i.s.m. Logo Mechelen en Vigez 0,00 1.400,00 1.000,00 1.400,00 1.000,00 1.400,00 1.000,00 1.400,00
GEM - U - E - MJP001119 - Ondersteunen scholen en verenigingen bij organisatie acties rond mentale en fysieke gezondheid 0,00 0,00 -500,00 0,00 -500,00 0,00 -500,00 0,00
GEM - U - E - MJP001842 - Onderhoudscontract en vervanging bestaande AED-toestellen (+/- levensduur van 8 jaar) 0,00 2.868,95 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
GEM - U - E - MJP002068 - EHBO Cursussen voor verenigingen 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
AP 3.5. Economie
AC 3.5.1. Detailhandel en horeca
Uitgaven 0,00 227,40 450,00 750,00 450,00 750,00 450,00 750,00
GEM - U - E - MJP002106 - Skwinkelbon - onderzoeken mogelijkheden Skwinkelbon-app 0,00 227,40 450,00 750,00 450,00 750,00 450,00 750,00
AC 3.5.2. Startende ondernemers
Ontvangsten 0,00 0,00 -6.195,00 0,00 6.195,00 6.195,00 0,00 0,00
GEM - O - E - MJP002113 - Subsidie voor organisatie workshops voor handelaars en ondernemers 0,00 0,00 -6.195,00 0,00 6.195,00 6.195,00 0,00 0,00
Uitgaven -15.395,00 0,00 6.195,00 6.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - E - MJP001129 - Aanbieden starterspakket aan startende ondernemers -9.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - E - MJP002110 - Organisatie workshops voor handelaars en ondernemers -6.195,00 0,00 6.195,00 6.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AC 3.5.3. Ondernemingsbeleid
Uitgaven -5.000,00 25.300,00 -289.000,00 216.000,00 301.000,00 306.000,00 1.000,00 6.000,00
GEM - U - E - MJP001132 - Organiseren jaarlijkse netwerkavonden met KMO's en detailhandelaars -5.000,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - E - MJP001134 - Ontwikkeling KMO-zone Dreefvelden 0,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - E - MJP002114 - Organiseren jaarlijkse netwerkavonden met KMO's en detailhandelaars 0,00 0,00 1.000,00 6.000,00 1.000,00 6.000,00 1.000,00 6.000,00
GEM - U - I - MJP001914 - Verleggen van de tijdelijke weg Dreefvelden: uitvoering 0,00 0,00 -300.000,00 200.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
AP 3.6. Toerisme en erfgoed
AC 3.6.1. Toerisme
Ontvangsten -1.400,00 1.000,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00
GEM - O - E - MJP001142 - Tussenkomst in de organisatie van groepsbezoeken -1.400,00 1.000,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00
Uitgaven -5.000,00 4.900,00 0,00 9.900,00 0,00 9.900,00 0,00 9.900,00
GEM - U - E - MJP001143 - Opening toeristisch seizoen -2.000,00 1.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
GEM - U - E - MJP001563 - Promotie toerisme - werkingskosten -3.000,00 3.900,00 0,00 6.900,00 0,00 6.900,00 0,00 6.900,00
AC 3.6.3. 't Grom en Midzeelhoeve
Uitgaven 0,00 236.275,15 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP001145 - Subsidie aan vzw Midzeelhoeve voor renovatie en restauratie GROM 2.0 - Midzeelhoeve II 0,00 236.275,15 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AC 3.6.4. Erfgoed
Uitgaven -824,00 0,00 0,00 837,00 -2.000,00 849,00 0,00 862,00
GEM - U - E - MJP001148 - Organisatie Erfgoeddag -824,00 0,00 0,00 837,00 0,00 849,00 0,00 862,00
GEM - U - E - MJP001149 - Openingsreceptie Open Monumentendag 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00
AC 3.6.5. Onroerend erfgoed
Uitgaven -157.726,69 0,00 200.968,08 205.968,08 0,00 50.000,00 0,00 300.000,00
GEM - U - I - MJP001153 - Renoveren kerk, Pastorij en het Raadhuis in dorpskern Onze-Lieve-Vrouw-Waver - erelonen en uitvoering -150.968,08 0,00 150.968,08 155.968,08 0,00 50.000,00 0,00 300.000,00
GEM - U - I - MJP002088 - Schranshoeve - uitvoeren instandhoudingswerken -6.758,61 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AP 3.7. Citymarketing
AC 3.7.1. Citymarketing
Ontvangsten 0,00 500,00 5.000,00 5.500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
GEM - O - E - MJP001963 - Verkoop SKW-artikelen 0,00 500,00 5.000,00 5.500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Uitgaven -8.000,00 9.000,00 13.000,00 30.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
GEM - U - E - MJP001154 - Uitwerken citymarketing via verschillende communicatiekanalen -8.000,00 9.000,00 13.000,00 30.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
AP 3.8. Begraafplaatsen
AC 3.8.1. Begraafplaatsen
Uitgaven -23.993,00 182.032,20 75.593,00 132.093,00 60.500,00 97.000,00 -21.400,00 110.100,00
GEM - U - E - MJP001161 - Onderhouden van een groetplaats op elke begraafplaats -500,00 0,00 -500,00 0,00 -500,00 0,00 -500,00 0,00
GEM - U - E - MJP002075 - Onderhouden begraafplaatsen (inclusief funerair erfgoed) 0,00 13.306,28 2.000,00 12.000,00 2.000,00 12.000,00 2.000,00 12.000,00
GEM - U - E - MJP002076 - Bestelling naamplaatjes,sterretjes en hangslotjes, ... voor begraafplaatsen 0,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00
GEM - U - I - MJP001582 - Renovatie dodenhuisje -23.493,00 450,00 23.493,00 23.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP001988 - Ontgraven van vervallen concessies 0,00 127.089,40 55.000,00 60.000,00 0,00 5.000,00 -55.000,00 5.000,00
GEM - U - I - MJP002042 - Aanbieden van alle traditionele vormen van begraving en onderzoeken welke nieuwe vormen van begravingen kunnen worden aangeboden 0,00 40.186,52 -5.400,00 34.600,00 58.000,00 78.000,00 31.100,00 91.100,00
AP 3.9. Levensbeschouwingen
AC 3.9.1. Kerkfabrieken
Uitgaven -311.573,00 39.721,23 326.817,00 343.053,00 9.616,00 34.677,00 9.808,00 21.498,00
GEM - U - E - MJP001166 - Kerkfabriek Sint-Catharina - werkingssubsidie 9.627,00 13.115,00 5.617,00 16.853,00 9.616,00 21.077,00 9.808,00 21.498,00
GEM - U - I - MJP001163 - Kerkfabriek De Goede Herder - investeringssubsidie -66.200,00 26.606,23 66.200,00 71.200,00 0,00 13.600,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP001164 - Kerkfabriek Sint-Augustinus - investeringssubsidie -255.000,00 0,00 255.000,00 255.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AP 3.10 Gemeentelijk onderwijs
AC 3.10.1 Gemeentelijk onderwijs
Ontvangsten 11.053,00 506.973,00 29.777,00 535.852,00 29.777,00 546.209,00 29.777,00 556.773,00
GEM - O - E - MJP000595 - Subsidies school Dijkstein 11.053,00 506.973,00 29.777,00 535.852,00 29.777,00 546.209,00 29.777,00 556.773,00
Uitgaven -483.034,07 491.609,75 241.745,33 596.759,33 375.344,59 711.422,59 47.406,00 386.433,00
GEM - U - E - MJP000569 - Beheers- en werkingskosten van de informatica -6.000,00 20.413,00 0,00 26.624,00 0,00 26.838,00 0,00 27.055,00
GEM - U - E - MJP000570 - Beheers- en werkingskosten van de informatica 0,00 18.835,00 -7.835,00 11.157,00 -7.835,00 11.317,00 -7.835,00 11.479,00
GEM - U - E - MJP000571 - Beheers- en werkingskosten van de informatica -7.000,00 14.457,00 0,00 14.071,00 0,00 14.187,00 0,00 14.305,00
GEM - U - E - MJP000592 - Studie- en vormingsdagen (op basis van subsidie Vl. G.) 0,00 3.925,00 1.150,00 5.075,00 0,00 3.045,00 0,00 3.045,00
GEM - U - E - MJP000598 - Technisch materiaal en prestaties 1.456,00 44.290,00 1.456,00 40.467,00 1.456,00 41.052,00 1.456,00 41.646,00
GEM - U - E - MJP000599 - Technisch materiaal en prestaties 1.456,00 81.212,00 29.744,00 99.697,00 29.744,00 100.746,00 29.744,00 101.811,00
GEM - U - E - MJP000600 - Technisch materiaal en prestaties 1.456,00 52.090,22 11.456,00 72.494,00 1.456,00 54.314,00 1.456,00 55.107,00
GEM - U - E - MJP000638 - Telefoonkosten en internet school Dijkstein 0,00 2.153,11 600,00 2.500,00 600,00 2.500,00 600,00 2.500,00
GEM - U - E - MJP000652 - Onderhouden en moderniseren van onze drie schoolgebouwen: GLOC - onderhoud gebouw 1.547,62 11.290,00 3.000,00 13.000,00 3.000,00 13.000,00 3.000,00 13.000,00
GEM - U - E - MJP000654 - Onderhouden en moderniseren van onze drie schoolgebouwen: Dijkstein - onderhoud gebouw 2.250,09 27.000,06 5.000,00 15.000,00 5.000,00 15.000,00 5.000,00 15.000,00
GEM - U - E - MJP000656 - Onderhouden en moderniseren van onze drie schoolgebouwen: Octopus - onderhoud gebouw 1.904,09 11.904,09 3.000,00 13.000,00 3.000,00 13.000,00 3.000,00 13.000,00
GEM - U - E - MJP000662 - Benodigdheden school Dijkstein 0,00 3.860,00 1.745,00 5.245,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
GEM - U - E - MJP000663 - Benodigdheden school Gloc 0,00 7.660,00 2.960,00 6.460,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
GEM - U - E - MJP000664 - Benodigdheden school Octopus 0,00 9.035,00 2.660,00 6.160,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
GEM - U - E - MJP000882 - Onderhoudsproducten Dijkstein 0,00 15.800,00 1.500,00 17.300,00 1.500,00 17.300,00 1.500,00 17.300,00
GEM - U - E - MJP000883 - Onderhoudsproducten Gloc 0,00 10.950,00 1.050,00 12.000,00 1.050,00 12.000,00 1.050,00 12.000,00
GEM - U - E - MJP000884 - Onderhoudsproducten Octopus 0,00 9.800,00 600,00 10.400,00 600,00 10.400,00 600,00 10.400,00
GEM - U - E - MJP001843 - Aanstelling van leerkrachten via werkingsmiddelen -2.664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP000563 - Aankoop meubilair -5.893,88 4.936,30 5.893,88 10.193,88 0,00 4.300,00 0,00 4.300,00
GEM - U - I - MJP000565 - Aankoop computermateriaal (2022 - Digisprong) -11.386,22 57.205,21 11.386,22 11.386,22 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP000606 - Vervangingsinvesteringen: Speelplaats en sport -8.587,10 0,00 8.587,10 10.737,10 0,00 2.150,00 0,00 2.150,00
GEM - U - I - MJP000653 - Onderhouden en moderniseren van onze drie schoolgebouwen: GLOC - buitengewoon onderhoud gebouw -17.611,79 27.957,50 0,00 20.000,00 17.611,79 25.611,79 0,00 8.000,00
GEM - U - I - MJP000655 - Onderhouden en moderniseren van onze drie schoolgebouwen: Dijkstein - buitengewoon onderhoud gebouw -62.986,07 17.455,88 0,00 8.000,00 62.986,07 70.986,07 0,00 8.000,00
GEM - U - I - MJP000657 - Onderhouden en moderniseren van onze drie schoolgebouwen: Octopus - buitengewoon onderhoud gebouw -297.340,73 2.058,33 50.000,00 58.000,00 247.340,73 255.340,73 0,00 8.000,00
GEM - U - I - MJP001584 - Heraanleg speelplaats school Dijkstein -69.957,13 999,00 69.957,13 69.957,13 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP001937 - Speeltoestellen locaties BKO -1.676,95 23.323,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP001967 - Speeltoestellen school Gloc -15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP002128 - Speeltoestel school Octopus 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP002175 - Aankoop computermateriaal (overdracht van exploitatie voor grotere investeringsaankopen) 0,00 0,00 7.835,00 7.835,00 7.835,00 7.835,00 7.835,00 7.835,00
GEM - U - I - MJP002176 - Aankoop computermateriaal (overdracht van exploitatie voor grotere investeringsaankopen) 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP002177 - Aankoop computermateriaal (overdracht van exploitatie voor grotere investeringsaankopen) 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!
AP 4.1. Kindvriendelijke gemeente
AC 4.1.1. Kindvriendelijke gemeente
Uitgaven -4.000,00 3.121,00 0,00 7.183,00 0,00 7.245,00 0,00 7.309,00
GEM - U - E - MJP001170 - Kindvriendelijke gemeente - participatief onderzoek i.h.k.v. verlenging label -4.000,00 3.121,00 0,00 7.183,00 0,00 7.245,00 0,00 7.309,00
AC 4.1.2. Huis van het Kind
Ontvangsten 800,00 7.800,00 800,00 7.800,00 800,00 7.800,00 800,00 7.800,00
GEM - O - E - MJP001171 - Omvormen adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)-vrijetijdsparticipatie naar overlegplatform netwerk Huis van het Kind 800,00 7.800,00 800,00 7.800,00 800,00 7.800,00 800,00 7.800,00
AP 4.2. Ruimtelijke orde
AC 4.2.1. Beleidsplan ruimte
Uitgaven -56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP001175 - Ontwikkeling van beleidsinstrumenten ruimtelijke planning en omgeving -56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AC 4.2.2. RUP's
Uitgaven -10.200,00 5.000,00 21.500,00 41.500,00 38.500,00 38.500,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP001177 - RUP De Wijnvelden -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP001180 - RUP Lemenhoek -10.000,00 5.000,00 0,00 20.000,00 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP002103 - RUP Midzelen 0,00 0,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 0,00 0,00
AP 4.3. Goed wonen
AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer
Ontvangsten -67.055,00 0,00 67.055,00 67.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - O - I - MJP001202 - Borgersteinpark - subsidie "Natuur in je buurt" ANB -67.055,00 0,00 67.055,00 67.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uitgaven -325.441,40 40.477,00 304.441,40 373.941,40 16.000,00 53.500,00 10.000,00 47.500,00
GEM - U - E - MJP001195 - Opmaak visie en acties rond de groen-blauwe dooradering binnen onze gemeente -21.000,00 4.000,00 10.000,00 35.000,00 11.000,00 11.000,00 10.000,00 10.000,00
GEM - U - I - MJP001184 - Borgersteinpark - opmaak parkbeheerplan -11.655,00 0,00 11.655,00 11.655,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP001197 - Ondersteunen Natuurpunt bij aankoop natuurgebieden -15.000,00 0,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 0,00 5.000,00
GEM - U - I - MJP001203 - Borgersteinpark - inrichting zone 'Avontuurlijk spelen' -45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP001204 - Borgersteinpark - inrichting sporttoestellen -26.336,40 0,00 26.336,40 26.336,40 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP001205 - Borgersteinpark - inrichting paden en infrastructuur -115.000,00 0,00 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP001585 - Opmaak beheersplannen en acties (o.a. Bos Verloren Hoek, oude spoorwegberm, inplantingsplan RLRL, ...) -7.000,00 3.427,00 7.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP001978 - Uitbreiden bestaande bossen door creeëren van wandellussen en trage wegen -50.000,00 0,00 50.000,00 60.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
GEM - U - I - MJP001980 - Uitvoeren acties (park)beheerplannen -29.450,00 33.050,00 29.450,00 51.950,00 0,00 22.500,00 0,00 22.500,00
GEM - U - I - MJP001981 - Borgersteinpark - aanvullende groenwerken -5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AC 4.3.2. Groenonderhoud
Uitgaven -7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEM - U - I - MJP001982 - Realiseren groene long naast R6 -7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AC 4.3.3. Waterbeheer
Uitgaven 0,00 65.000,00 -5.000,00 45.000,00 -5.000,00 45.000,00 -5.000,00 45.000,00
GEM - U - I - MJP001212 - Noodinterventie waterlopen en waterpartijen 0,00 65.000,00 -5.000,00 45.000,00 -5.000,00 45.000,00 -5.000,00 45.000,00
AC 4.3.4. Dorpskernvernieuwing O.L.V.-Waver