Beleidsevaluatie

Toelichting bij de beleidsevaluatie

Terug naar navigatie - Toelichting

Voor de verplichte jaarlijkse beleidsevaluatie legt de regelgeving geen gestandaardiseerd schema op. De bedoeling is dat het een beknopt en leesbaar document is dat de raadsleden een antwoord geeft op de vraag in welke mate en tegen welke kost de acties of actieplannen en beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan gerealiseerd werden.

In de beleidsevaluatie ligt de focus op de rapportering over het prioritaire beleid. Aangezien ons bestuur ervoor gekozen heeft om te rapporteren op actieniveau, vindt u hieronder per beleidsdoelstelling in de eerste plaats de prioritaire acties die hieraan gekoppeld zijn.

De beleidsevaluatie beschrijft de mate waarin het bestuur de prioritaire acties heeft uitgevoerd die het voor 2021 had ingeschreven in de strategische nota van het meerjarenplan. Er wordt aangegeven in welke mate deze acties gerealiseerd werden en tot welke uitgaven en ontvangsten dit voor het boekjaar 2021 geleid heeft. 

Voor de opmaak van dit onderdeel werd gebruik gemaakt van de opvolgings- en rapporteringstoepassing ‘Pepperflow’. In deze toepassing werden alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en actie overgenomen die eerder werden gevalideerd door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn naar aanleiding van de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 en de latere wijzigingen.

Op deze manier willen we op een open, transparante en overzichtelijke manier inhoudelijk rapporteren over de mate waarin acties worden gerealiseerd. Deze informatie wordt onderverdeeld op basis van 3 standaardindicatoren ‘stand van zaken', 'tijdpad en mijlpalen' en 'wat kost het?':

De detailinformatie over de uitgaven en ontvangsten wordt voor de niet-prioritaire acties niet opgenomen in de beleidsevaluatie, maar wel in de documentatie bij de jaarrekening (https://infonet.skw.be/detail.aspx?id=1536&f=66936). De beleidsevaluatie vermeldt wel per beleidsdoelstelling het totaal van de geboekte ontvangsten en uitgaven voor alle niet-prioritaire acties.

Daarnaast moet de beleidsevaluatie verwijzen naar de plaats waar het overzicht beschikbaar is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in de jaarrekening. Het bestuur heeft ervoor gekozen dit op te nemen in de documentatie. De documentatie is beschikbaar op infonet via volgende link https://infonet.skw.be/detail.aspx?id=1536&f=66936 en ook via de bijlagen in het beleidsportaal. 

De jaarrekening is ook raadpleegbaar op het online beleidsportaal van Pepperflow en dit via volgende link: https://sint-katelijne-waver.begrotingsapp.be/

De vijf ankerwoorden uit het bestuursakkoord vormen de rode draad doorheen het meerjarenplan: sociaal, duurzaam, participatief, kindvriendelijk en klantvriendelijk.
Voor elke actie uit het meerjarenplan werden de betrokken ankerwoorden gevisualiseerd door middel van een passend icoontje.

BD1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!

Terug naar navigatie - Omschrijving

Sint-Katelijne-Waver is een (h)echte gemeenschap, het is onze gemeenschap. “Sociaal” is een van onze ankerwoorden. We zorgen voor iedereen die deel wil uitmaken van deze warme en Vlaamse gemeenschap, zodat iedereen hier zijn thuis kan bouwen. Onze visie is gebaseerd op een verhaal van rechten en plichten, uitgaande van onze waarden en onze taal, het Nederlands. Bouwen aan een Vlaamse gemeenschap betekent dat we de meest kwetsbaren meetrekken, zodat iedereen zijn plaats in de samenleving kan opnemen en kan deelnemen aan het gemeenschapsleven. We helpen mensen in armoede en richten daarbij onze specifieke aandacht op kinderarmoede. We werken aan integrale toegankelijkheid. Ook dieren liggen ons nauw aan het hart. We betonen solidariteit met de wereld.

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Prioritaire acties

Terug naar navigatie - Prioritaire acties
Indicator 1.1.2 Tijdelijke werkervaring
Aantal 2019 2020 2021
Tijdelijke werkervaringstrajecten inclusief art. 60 20 20 15
Toetredingen tot de reguliere arbeidsmarkt na t.w.e.-traject 7 4 10
Voorbereidende arbeidstrajectbegeleiding 20 10 2
Actieve wijkwerkers 30 23 15
Stopzettingen wegens pensioen 1 2 4
Stopzettingen wegens werk 1 1 1

Indicator 1.1.7. Nieuwe inwoners & inburgeraars
Aantal 2019 2020 2021
Inwoners 21018 21186 21386
Nieuwe inwoners 1462 1317 1281
Nieuwe gezinnen 212 365 357
Deelnemers onthaaldag 81 0 122
Inburgeraars die naar de onthaaldag komen 2 0 1
Inburgeraars die traject (taallessen,…) volgen 17 15 25

Indicator 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding
Percentage 2019 2020
Kansarmoede-index 6,24 4,5
Onderwijsarmoede-index 0,4 -

Indicator 1.3.1. Sociale huisvesting
Aantal 2020 2021
Nog te realiseren sociale huurwoningen binnen bindend sociaal objectief 130 91

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1

Terug naar navigatie - Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1
Jaarrekening 2021 Huidig krediet 2021 Uitgaven 2021 Ontvangsten 2021
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!
GEM
AP 1.1. Inclusieve samenleving
AC 1.1.4. Eerstelijnszone en welzijnskoepel
Exploitatie
Uitgaven 9.000 8.898 0
64 - Toelagen 9.000 8.898 0
AC 1.1.7. Nieuwe inwoners en inburgeraars
Exploitatie
Uitgaven 5.575 2.204 0
61 - Werkingskosten 5.575 2.204 0
AP 1.2. Kinderarmoedebestrijding
AC 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding
Exploitatie
Uitgaven 2.900 1.896 0
61 - Werkingskosten 2.900 1.896 0
OCMW
AP 1.1. Inclusieve samenleving
AC 1.1.2. Tijdelijke werkervaring
Exploitatie
Ontvangsten 226.760 0 207.251
74 - Ontvangen subsidies 226.760 0 207.251
Uitgaven 316.960 328.876 0
61 - Werkingskosten 102 0 0
62 - Personeelskosten 316.858 328.876 0
AP 1.3. Sociaal woonaanbod
AC 1.3.1. Sociale huisvesting
Exploitatie
Uitgaven 5.260 5.255 0
61 - Werkingskosten 5.260 5.255 0
AP 1.5. Zorgbedrijf
AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland
Exploitatie
Uitgaven 2.576.193 2.576.193 0
64 - Toelagen 2.576.193 2.576.193 0
Financiering
Ontvangsten 112.617 0 112.617
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar 112.617 0 112.617

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1

Terug naar navigatie - Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1
Jaarrekening 2021 Huidig krediet 2021 Uitgaven 2021 Ontvangsten 2021
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!
GEM
Exploitatie
Ontvangsten 15.501 0 12.185
70 - Prestaties 12.301 0 12.185
74 - Ontvangen subsidies 3.200 0 0
Uitgaven 96.712 86.013 0
61 - Werkingskosten 60.342 49.643 0
64 - Toelagen 36.370 36.370 0
Investeringen
Uitgaven 39.086 35.430 0
22 - Infrastructuur 39.086 35.430 0
OCMW
Exploitatie
Ontvangsten 73.143 0 65.601
70 - Prestaties 44.800 0 46.983
74 - Ontvangen subsidies 28.343 0 18.618
Uitgaven 231.881 189.037 0
61 - Werkingskosten 58.572 41.572 0
64 - Toelagen 173.309 147.466 0

BD2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!

Terug naar navigatie - Omschrijving

Veiligheid staat bij ons hoog op de agenda. We gaan verder de strijd aan met criminaliteit op alle vlakken en verhogen de verkeersveiligheid. We werken aan het veiligheidsgevoel: mensen moeten zich veilig, geborgen en echt thuis voelen in onze gemeente. We zetten nog meer in op een comfortabele, vlotte, duurzame én veilige mobiliteit voor alle inwoners. “Een plaats voor iedereen en iedereen op zijn plaats” is het credo.

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Prioritaire acties

Terug naar navigatie - Prioritaire acties
Indicator 2.1.1.A. Veiligheid zwakke weggebruikers
Aandeel van de inwoners dat 2017 2020
Vindt dat de fietspaden in goede staat zijn in de gemeente 47 % 43 %
Vindt dat de straten en voetpaden in de buurt over het algemeen netjes zijn in de gemeente 70 % 59 %
Vindt dat de voetpaden in goede staat zijn in de gemeente 51 % 47 %
Vindt dat er voldoende fietspaden zijn in de gemeente 57 % 50 %
Vindt het veilig om te fietsen in de gemeente 62 % 51 %
Vindt het voor kinderen veilig om zich te verplaatsen in de gemeente 39 % -

Indicator 2.1.1.B. Veiligheid zwakke weggebruikers - Fietsers
Aantal fietsers 2018 2019 2020
Betrokken in ongeval (lichtgewonden) 18 - -
Betrokken in ongeval (zwaargewonden) 1 0 5
Betrokken in ongeval (doden) 0 1 0

Indicator 2.1.1.C. Veiligheid zwakke weggebruikers - Voetgangers
Aantal voetgangers 2018 2019 2020
Betrokken in ongeval (lichtgewonden) 1 - -
Betrokken in ongeval (zwaargewonden) 0 0 0
Betrokken in ongeval (doden) 0 0 0

Indicator 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid - Aandeel van de inwoners dat vindt dat er voldoende parkeerplaatsen zijn voor de bewoners
Jaar eens neutraal oneens
2017 53 % 24 % 24 %
2020 63 % 17 % 20 %

Indicator 2.1.3. Verkeershandhaving - ANPR
Aantal 2019 2020 2021
Gecontroleerde voertuigen op snelheid door de verschillende ANPR-trajectcontrole 2249233 3315431 11369176
Uitgeschreven PV's op basis van ANPR-trajectcontrole (snelheid) 617 6042 14978
Uitgeschreven PV's op basis van ANPR-trajectcontrole (vrachtwagensluis) 1385 1849 3579

Indicator 2.1.3. Verkeershandhaving - Ongevallen
Aantal 2018 2019 2020
Verkeersongevallen 45 37 34

Indicator 2.2.2. Infrastructuur
Percentage 2019 2020
Gerealiseerde riolering 70,55 % 72,7 %
Gezuiverd afvalwater 70,22 % 71,52 %

Indicator 2.3.1. Modal shift - Deelwagen
Aantal 2019 2020 2021
Gebruikte deelwagens 4 0 0
Ritten deelwagen 18 0 0

Indicator 2.3.1. Modal shift - Verplaatsing - beschikt over fiets
2017 - Aandeel van de inwoners dat elektrische fiets fiets
Beschikt in het gezin over minstens één fiets of elektrische fiets 26 % 93 %

Indicator 2.3.1. Modal shift - Aandeel van de inwoners dat de fiets heeft genomen voor korte afstanden
Jaar minstens dagelijks minstens maandelijks nooit of uitzonderlijk
2017 45 % 23 % 32 %
2020 57 % 23 % 21 %

Indicator 2.3.1. Modal shift - Modale verdeling naar dominant vervoersmiddel voor verplaatsing tussen woonplaats en school/werk
Jaar te voet fiets openbaar vervoer auto andere
2017 6 % 17 % 16 % 55 % 5 %
2020 1 % 27 % 16 % 53 % 3 %

Indicator 2.3.1. Modal shift - Verplaatsing - Aandeel van inwoners dat in het gezin over minstens één wagen, motor of bromfiets beschikt
Jaar motor of bromfiets auto
2017 12 % 90 %
2020 10 % 96 %

Indicator 2.3.1. Modal shift - Verplaatsing - woon-werk verkeer - Tijdsduur van de verplaatsing tussen woonplaats en werk, school of opleiding
Jaar 15' of minder >15' tot 30' >30' tot 1u >1u
2017 23 % 28 % 31 % 17 %

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2

Terug naar navigatie - Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2
Jaarrekening 2021 Huidig krediet 2021 Uitgaven 2021 Ontvangsten 2021
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!
GEM
AP 2.1. Verkeersveiligheid
AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers
Investeringen
Uitgaven 2.904 2.904 0
22 - Infrastructuur 2.904 2.904 0
AC 2.1.3. Verkeershandhaving
Exploitatie
Uitgaven 46.868 44.971 0
61 - Werkingskosten 46.868 44.971 0
Investeringen
Ontvangsten 31.159 0 31.159
15 - Investeringssubsidies 31.159 0 31.159
Uitgaven 31.159 31.159 0
22 - Infrastructuur 31.159 31.159 0
AP 2.2. Bereikbaarheid
AC 2.2.2. Infrastructuur
Exploitatie
Uitgaven 90.121 63.696 0
61 - Werkingskosten 90.121 63.696 0
Investeringen
Uitgaven 861.217 861.216 0
22 - Infrastructuur 861.217 861.216 0
AP 2.3. Duurzame mobiliteit
AC 2.3.1. Modal shift
Exploitatie
Uitgaven 1.012 12 0
61 - Werkingskosten 1.012 12 0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2

Terug naar navigatie - Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2
Jaarrekening 2021 Huidig krediet 2021 Uitgaven 2021 Ontvangsten 2021
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!
GEM
Exploitatie
Ontvangsten 51.876 0 54.071
70 - Prestaties 11.876 0 12.086
73 - Belastingen 40.000 0 41.984
Uitgaven 3.145.464 3.138.153 0
61 - Werkingskosten 57.160 56.514 0
64 - Toelagen 3.088.304 3.081.639 0
Investeringen
Uitgaven 114.720 114.720 0
66 - Investeringstoelagen 114.720 114.720 0

BD3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!

Terug naar navigatie - Omschrijving

Sint-Katelijne-Waver zit vol leven. Dit willen we zo houden en verder uitbouwen. We zorgen ervoor dat alle inwoners kunnen deelnemen aan evenementen, feesten, sport, beweging, cultuur, vorming en het verenigingsleven. Als gemeente creëren we aantrekkelijke publieke ruimten op maat voor onze gemeente “vol van leven”. We versterken erfgoed en toerisme binnen Sint-Katelijne-Waver en promoten dit nog beter. We versterken onze lokale economie, onze land- en tuinbouw en de paardensector. We zorgen voor een uitgebreid en kwalitatief aanbod inzake onderwijs en flexibele kinderopvang. Onze begraafplaatsen worden groene, stille oasen van rust en afscheid.

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Prioritaire acties

Terug naar navigatie - Prioritaire acties
Indicator 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur - Bezoekers infrastructuur
Aantal 2019 2020 2021
Bezoekers Maanhoevebad 51084 24058 39657
Bezoekers Michielsbad 39631 25873 47227
Regelmatige gebruikers sporthal Bruultjeshoek 29 26 23
Regelmatige gebruikers sporthal Loerenboske 18 18 14
Gebruiksuren sporthal Bruultjeshoek 9932 7454 9305
Gebruiksuren sporthal Loerenboske 2571 1342 2459

Indicator 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur - Sport- en speelvoorzieningen
2017 - Aandeel van de inwoners dat eens neutraal oneens
Vindt dat er voldoende geschikte plekken zijn voor de jeugd 50 % 24 % 25 %
Vindt dat er voldoende speelvoorzieningen zijn voor kinderen tot 12j 60 % 19 % 22 %

Indicator 3.5.1. Detailhandel en horeca - Handelspanden
Aantal 2019 2020 2021
Horecazaken 57 57 58
Ingevulde handelspanden 249 251 260

Indicator 3.5.1. Detailhandel en horeca - Horeca-voorzieningen
2017 - Aandeel van de inwoners dat eens neutraal oneens
Vindt dat er voldoende shopping en winkelvoorzieningen zijn voor andere goederen 49 % 27 % 23 %
Vindt dat er voldoende winkelvoorzieningen zijn in de buurt voor dagelijkse goederen 71 % 14 % 15 %

Indicator 3.6.1. Toerisme
Aantal bezoekers 2019 2020 2021
Proefstation groenteteelt 295 0 0
Roosendael 12195 5690 5867
Wintertuin 11656 2890 3868

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3

Terug naar navigatie - Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3
Jaarrekening 2021 Huidig krediet 2021 Uitgaven 2021 Ontvangsten 2021
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!
GEM
AP 3.1. Sociaal leven
AC 3.1.4. UiTPAS
Exploitatie
Ontvangsten 1.000 0 0
70 - Prestaties 1.000 0 0
Uitgaven 500 0 0
61 - Werkingskosten 500 0 0
AC 3.1.6. Fuif- en evenementenhal
Investeringen
Uitgaven 226.073 226.073 0
21 - Plannen en studies 27.113 27.113 0
22 - Infrastructuur 198.960 198.960 0
AP 3.2. Flankerend en coördinerend onderwijsbeleid
AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid
Exploitatie
Ontvangsten 0 0 1.710
74 - Ontvangen subsidies 0 0 1.710
Uitgaven 313.279 268.896 0
61 - Werkingskosten 52.154 34.197 0
62 - Personeelskosten 121.091 129.958 0
64 - Toelagen 140.034 104.742 0
AP 3.3. Sport en beweging
AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur
Exploitatie
Uitgaven 66.319 44.124 0
61 - Werkingskosten 66.319 44.124 0
Investeringen
Uitgaven 559.606 405.404 0
21 - Plannen en studies 27.145 27.145 0
22 - Infrastructuur 250.079 95.876 0
23 - Machines, installaties en uitrusting 32.382 32.382 0
66 - Investeringstoelagen 250.000 250.000 0
AP 3.5. Economie
AC 3.5.1. Detailhandel en horeca
Exploitatie
Uitgaven 81.100 70.084 0
61 - Werkingskosten 20.100 9.409 0
64 - Toelagen 61.000 60.675 0
AP 3.6. Toerisme en erfgoed
AC 3.6.1. Toerisme
Exploitatie
Ontvangsten 2.400 0 70
70 - Prestaties 2.400 0 70
Uitgaven 59.900 58.425 0
61 - Werkingskosten 14.900 13.425 0
64 - Toelagen 45.000 45.000 0
AP 3.7. Citymarketing
AC 3.7.1. Citymarketing
Exploitatie
Ontvangsten 200 0 249
70 - Prestaties 200 0 249
Uitgaven 10.218 9.612 0
61 - Werkingskosten 10.218 9.612 0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3

Terug naar navigatie - Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3
Jaarrekening 2021 Huidig krediet 2021 Uitgaven 2021 Ontvangsten 2021
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!
GEM
Exploitatie
Ontvangsten 2.213.899 0 2.137.695
70 - Prestaties 540.000 0 371.316
73 - Belastingen 6.000 0 5.915
74 - Ontvangen subsidies 1.667.714 0 1.760.280
75 - Schuld Ontvangsten 185 0 184
Uitgaven 1.462.556 1.255.911 0
61 - Werkingskosten 1.086.388 911.294 0
64 - Toelagen 376.168 344.617 0
Financiering
Ontvangsten 22.502 0 22.501
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar 22.502 0 22.501
Investeringen
Ontvangsten 165.104 0 167.333
15 - Investeringssubsidies 165.104 0 167.333
Uitgaven 581.035 549.353 0
22 - Infrastructuur 228.290 228.290 0
23 - Machines, installaties en uitrusting 47.163 36.617 0
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 11.107 10.945 0
66 - Investeringstoelagen 294.476 273.502 0
OCMW
Exploitatie
Uitgaven 1.800 1.756 0
64 - Toelagen 1.800 1.756 0

BD4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!

Terug naar navigatie - Omschrijving

We bouwen ons beleid uit met een langetermijnvisie. “Kindvriendelijk” is daarbij een van de ankerwoorden. Een kindvriendelijk beleid is mensvriendelijk en toekomstgericht. Een ander ankerwoord is “duurzaam”. We houden bij alles rekening met de impact op de toekomst van onze planeet. We houden onze gemeente landelijk en groen dankzij een evenwichtig ruimtelijk beleid, waarin wonen, leven, ontspannen, natuur, industrie, land- en tuinbouw, paardenhouderij, lokale economie, mobiliteit, enzovoort hand in hand gaan. We investeren in moderne technologie, met oog voor wie de technologische evolutie (te) snel gaat.

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Prioritaire acties

Terug naar navigatie - Prioritaire acties
Indicator 4.3.1. Natuur- en parkbeheer - Beheerplannen
Aantal 2019 2020 2021
Aantal lopende trajecten voor het opstelling van een beheerplan 1 2 3

Indicator 4.3.1. Natuur- en parkbeheer - Aandeel inwoners die een bezoek brachten aan een bos en een park in de gemeente
Jaar > 12x/jaar nooit tot 12x/jaar van mening dat dit niet aanwezig is
2017 37 % 15 % 45 % 3 %
2020 41 % 11 % 47 % 1 %

Indicator 4.3.1. Natuur- en parkbeheer - Natuur- en groenvoorzieningen
Percentage van de inwoners dat 2017 2020
Is tevreden over de natuur- en groenvoorzieningen in de gemeente 68 % 73 %
Vindt dat er voldoende aanbod aan groen is in de buurt 80 % 80 %
Is tevreden over zicht op groen vanuit de woning 81 % 78 %

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Duurzame energiebronnen
Percentage van de inwoners dat 2017 2020
Woont in een woning met een energiezuinige ketel 68 % 82 %
Woont in een woning met zonneboiler 7 % 56 %
Woont in een woning met zonnepanelen 27 % 56 %

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Duurzame initiatieven
Aantal 2019 2020 2021
Aantal bereikte gezinnen in project "Van thermoscan naar renofan" 0 0 74
Aantal bereikte gezinnen middels thermografische scans in het project See2Do! 93 15 0
Aantal vrijwilligers die mee hun schouders zetten onder project "Van thermoscan naar renofan" 0 1 5

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Verbruik aardgas
Verbruik aardgas (kWh) 2018 2019 2020 2021
Bibliotheek Leyland 256752,35 kWh 244278,26 kWh 336858,93 kWh 327450,65 kWh
BKO Boshuis 54090,29 kWh 49262,73 kWh 49047,51 kWh 77601,14 kWh
BKO Kikiwikies 44279,63 kWh 42540,93 kWh 48879,16 kWh 51687,3 kWh
BKO Speelhuis 88789,82 kWh 92214,66 kWh 90221,34 kWh 83369,97 kWh
Gemeentehuis 261073,46 kWh 263406,17 kWh 285015,98 kWh 313244,25 kWh
Gemeentelijke werkplaats 301318,38 kWh 195706,29 kWh 183650,04 kWh 223084,07 kWh
Huis van de verenigingen 74693,16 kWh 71380,59 kWh 83267,63 kWh 138697,19 kWh
Kleuter- en lager school Dijkstein 368837,18 kWh 372539,63 kWh 416027,1 kWh 501958,52 kWh
Kleuterschool GLOC 279779,18 kWh 254922,3 kWh 283040,56 kWh 332276,37 kWh
Lagere school GLOC 189757,04 kWh 173876,36 kWh 192434,8 kWh 200749,67 kWh
Maanhoevebad 373882,3 kWh 418693,69 kWh 365977,35 kWh 357824,14 kWh
Michielsbad 342120,46 kWh 301203,4 kWh 284163,38 kWh 49253,37 kWh
Multifunctionele zaal Dijkstein 62293,45 kWh 90766,7 kWh 83478,97 kWh 93258,73 kWh
Raadhuis 119871,67 kWh 97832,37 kWh 92313,52 kWh 76479,78 kWh
School Octopus 317205,9 kWh 331923,98 kWh 364844,32 kWh 357869,25 kWh
Sint-Michielsdomein 11374,86 kWh 75014,37 kWh 75891,89 kWh 65950,61 kWh
Sporthal Bruultjeshoek 250745,33 kWh 247692,75 kWh 279647,52 kWh 331860,11 kWh

Indicator 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid - Verbruik elektriciteit
Verbruik elektriciteit (kWh) 2018 2019 2020 2021
Bibliotheek Leyland 29065,22 kWh 27186,65 kWh 22070,92 kWh 26925,7 kWh
BKO Boshuis 3586,88 kWh 3161,72 kWh 2701,22 kWh 4005,92 kWh
BKO Kikiwikies 6575,85 kWh 5719,69 kWh 5196,56 kWh 5487,24 kWh
BKO Robbedoes 17633,42 kWh 11651,7 kWh 3698,88 kWh 13173 kWh
BKO Speelhuis 4269,68 kWh 3674,3 kWh 3304,93 kWh 4497,68 kWh
Gemeentehuis 195271,25 kWh 183532,16 kWh 129183,47 kWh 150520,76 kWh
Gemeentelijke werkplaats 27422,28 kWh 27872,73 kWh 27058,41 kWh 30010,06 kWh
Huis van de verenigingen 2990,96 kWh 3166,47 kWh 3186,27 kWh 3194,93 kWh
Kleuterschool Dijkstein 42249,11 kWh 42068,63 kWh 36696,43 kWh 36772,7 kWh
Kleuterschool GLOC 19082,89 kWh 17723,99 kWh 16864,08 kWh 19237,9 kWh
Lagere school Dijkstein 54826,44 kWh 50962,48 kWh 52716,33 kWh 40803,05 kWh
Lagere school GLOC 47221,72 kWh 47176,81 kWh 43912,27 kWh 48387,85 kWh
Michielsbad 100670,64 kWh 93136 kWh 94272,26 kWh 103527,15 kWh
Multifunctionele zaal Dijkstein 49993,5 kWh 63982 kWh 61288 kWh 59941,38 kWh
Raadhuis 5315,44 kWh 5131,57 kWh 5051,92 kWh 4541,99 kWh
School Octopus 60292,17 kWh 61061,8 kWh 62928,29 kWh 75684,64 kWh
Sint-Michielsdomein 19940,36 kWh 12816,64 kWh 9082 kWh 11140 kWh
Sporthal Bruultjeshoek 118570,29 kWh 119205,07 kWh 77862,54 kWh 96762,46 kWh

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4

Terug naar navigatie - Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4
Jaarrekening 2021 Huidig krediet 2021 Uitgaven 2021 Ontvangsten 2021
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!
GEM
AP 4.1. Kindvriendelijke gemeente
AC 4.1.1. Kindvriendelijke gemeente
Exploitatie
Uitgaven 11.157 8.002 0
61 - Werkingskosten 11.157 8.002 0
AC 4.1.2. Huis van het Kind
Exploitatie
Ontvangsten 7.000 0 10.167
74 - Ontvangen subsidies 7.000 0 10.167
Uitgaven 17.573 10.199 0
61 - Werkingskosten 17.573 10.199 0
AP 4.2. Ruimtelijke orde
AC 4.2.2. RUP's
Investeringen
Uitgaven 32.314 32.031 0
21 - Plannen en studies 32.314 32.031 0
AP 4.3. Goed wonen
AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer
Exploitatie
Ontvangsten 0 0 347
74 - Ontvangen subsidies 0 0 347
Uitgaven 112.627 82.705 0
61 - Werkingskosten 43.627 21.897 0
64 - Toelagen 69.000 60.808 0
Investeringen
Ontvangsten 25.329 0 25.329
15 - Investeringssubsidies 25.329 0 25.329
Uitgaven 182.313 159.204 0
21 - Plannen en studies 9.237 7.770 0
22 - Infrastructuur 173.076 151.434 0
AC 4.3.4. Dorpskernvernieuwing O.L.V.-Waver
Investeringen
Uitgaven 104.881 104.881 0
21 - Plannen en studies 25.632 25.632 0
22 - Infrastructuur 79.249 79.249 0
AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum
Investeringen
Uitgaven 5.153 5.153 0
22 - Infrastructuur 5.153 5.153 0
AP 4.5. Milieu en energie
AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid
Exploitatie
Ontvangsten 28.779 0 10.435
74 - Ontvangen subsidies 28.779 0 10.435
Uitgaven 75.946 66.907 0
61 - Werkingskosten 69.238 63.875 0
65 - Schulden 6.708 3.032 0
Financiering
Ontvangsten 290.680 0 203.203
17 - Schulden > 1 jaar 290.680 0 203.203
Uitgaven 114.067 88.734 0
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 114.067 88.734 0
Investeringen
Ontvangsten 49.767 0 49.766
28 - Financiële vaste activa 49.767 0 49.766
Uitgaven 427.350 339.449 0
22 - Infrastructuur 25.717 25.716 0
23 - Machines, installaties en uitrusting 30.380 29.959 0
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 80.573 80.572 0
25 - Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht 290.680 203.203 0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4

Terug naar navigatie - Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4
Jaarrekening 2021 Huidig krediet 2021 Uitgaven 2021 Ontvangsten 2021
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!
GEM
Exploitatie
Ontvangsten 692.697 0 772.108
70 - Prestaties 3.791 0 5.472
73 - Belastingen 688.406 0 765.386
74 - Ontvangen subsidies 500 0 1.250
Uitgaven 2.214.922 1.976.570 0
61 - Werkingskosten 1.958.930 1.757.447 0
64 - Toelagen 255.992 219.123 0
Investeringen
Uitgaven 60.013 36.046 0
22 - Infrastructuur 60.013 36.046 0

BD5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!

Terug naar navigatie - Omschrijving

Onze gemeente wordt verantwoordelijk bestuurd. We stellen steeds het algemeen belang voorop. We versterken de participatie en inspraak van alle inwoners, met bijzondere aandacht voor onze jeugd. Ankerwoord is “participatief”: we gaan voor meer samenwerking, met onze burgers, met onze partners, met andere besturen. We optimaliseren de dienstverlening voor alle inwoners. Klantvriendelijk” is het vijfde ankerwoord. Onze burgers zijn onze klanten. De centen van Sint-Katelijne-Waver worden beheerd als een goed huisvader. We zetten in op een efficiënte werking in een gezond financieel kader en met een mensgericht personeelsbeleid.

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Prioritaire acties

Terug naar navigatie - Prioritaire acties
Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Tevredenheid dienstverlening
Percentage van de inwoners dat tevreden is over de 2017 2020
De wijze waarop wordt omgesprongen met vragen van inwoners 53 % 47 %
Digitale dienstverlening 73 % 78 %
Loketvoorzieningen 83 % 79 %

Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Vormen dienstverlening
Percentage van de dienstverlening die verloopt op 2019 2020 2021
Afspraak 31 % 32 % 37 %
Vrije inloop 30 % 12 % 0 %
Digitale wijze 39 % 56 % 63 %
Telefoons afgehandeld in KCC op totaal aantal inkomende telefoons 0 % 0 % 61 %

Indicator 5.1.1. Klantenonthaal - Tevredenheid klantenonthaal
Percentage van de inwoners dat tevreden is over 2019
De werking van de onthaalbalie 80 %
Het telefonisch onthaal 79 %

Indicator 5.1.3. Digitale dienstverlening
Aandeel inwoners dat tevreden is over 2017 2020
De digitale dienstverlening in de gemeente 73 % 78 %

Indicator 5.2.2. Consultatie en participatie - Hoplr
Aantal 2018 2019 2020 2021
Huishoudens actief op Hoplr 1030 2052 2484 2885

Indicator 5.2.2. Consultatie en participatie - Participatie
Percentage van de inwoners dat tevreden is over 2017 2020
De inspanningen die het gemeentebestuur levert om bewoners te betrekken bij veranderingen 60 % 38 %
De manier waarop het gemeentebestuur omspringt met vragen van inwoners 53 % 47 %

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5

Terug naar navigatie - Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5
Jaarrekening 2021 Huidig krediet 2021 Uitgaven 2021 Ontvangsten 2021
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!
GEM
AP 5.1. Dienstverlening
AC 5.1.1. Klantenonthaal
Investeringen
Uitgaven 839 839 0
22 - Infrastructuur 839 839 0
AC 5.1.3. Digitale dienstverlening
Exploitatie
Uitgaven 14.000 0 0
61 - Werkingskosten 14.000 0 0
AP 5.2. Communicatie & participatie
AC 5.2.2. Consultatie & participatie
Exploitatie
Uitgaven 8.500 2.500 0
64 - Toelagen 8.500 2.500 0
AP 5.6. Coronamaatregelen
AC 5.6.1. Coronamaatregelen
Exploitatie
Ontvangsten 99.545 0 126.045
74 - Ontvangen subsidies 99.545 0 126.045
Uitgaven 230.685 229.958 0
61 - Werkingskosten 81.708 78.118 0
62 - Personeelskosten 28.800 28.260 0
64 - Toelagen 120.176 123.580 0
Financiering
Uitgaven 100.000 100.000 0
29 - Vorderingen > 1 jaar 100.000 100.000 0
OCMW
AP 5.6. Coronamaatregelen
AC 5.6.1. Coronamaatregelen
Exploitatie
Ontvangsten 50.250 0 40.607
74 - Ontvangen subsidies 50.250 0 40.607
Uitgaven 154.793 119.819 0
61 - Werkingskosten 1.151 1.151 0
62 - Personeelskosten 60.900 49.644 0
64 - Toelagen 92.742 69.025 0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5

Terug naar navigatie - Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5
Jaarrekening 2021 Huidig krediet 2021 Uitgaven 2021 Ontvangsten 2021
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!
GEM
Exploitatie
Ontvangsten 17.922.134 0 18.106.528
70 - Prestaties 160.424 0 154.388
73 - Belastingen 17.761.210 0 17.950.959
74 - Ontvangen subsidies 500 0 1.181
Uitgaven 303.205 283.793 0
61 - Werkingskosten 110.157 91.027 0
64 - Toelagen 28.000 27.718 0
65 - Schulden 165.048 165.048 0
Financiering
Uitgaven 832.338 832.337 0
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 832.338 832.337 0
Investeringen
Ontvangsten 12.060 0 12.060
26 - Andere materiële vaste activa 12.060 0 12.060
Uitgaven 195.187 195.187 0
22 - Infrastructuur 193.991 193.991 0
66 - Investeringstoelagen 1.195 1.195 0
OCMW
Exploitatie
Uitgaven 11.601 10.367 0
61 - Werkingskosten 5.101 4.721 0
64 - Toelagen 6.500 5.646 0

Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen

Terug naar navigatie - Eigen financiële tabel
Jaarrekening 2021 Huidig krediet 2021 Uitgaven 2021 Ontvangsten 2021
GEM
Exploitatie
Ontvangsten 12.650.506 0 13.353.479
70 - Prestaties 1.027.805 0 1.018.342
74 - Ontvangen subsidies 10.623.229 0 11.307.317
75 - Schuld Ontvangsten 999.472 0 1.027.821
Uitgaven 18.232.649 18.439.841 0
61 - Werkingskosten 3.820.362 3.478.407 0
62 - Personeelskosten 14.235.130 14.756.267 0
64 - Toelagen 84.628 112.754 0
65 - Schulden 92.529 92.412 0
Financiering
Ontvangsten 62.756 0 62.755
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar 62.756 0 62.755
Uitgaven 586.551 586.550 0
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 586.551 586.550 0
Investeringen
Ontvangsten 93.509 0 40.471
15 - Investeringssubsidies 55.557 0 0
28 - Financiële vaste activa 0 0 128
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar 37.952 0 40.343
Uitgaven 317.381 312.746 0
22 - Infrastructuur 70.596 70.596 0
23 - Machines, installaties en uitrusting 8.070 8.043 0
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 238.714 234.107 0
28 - Financiële vaste activa 0 0 0
OCMW
Exploitatie
Ontvangsten 3.411.137 0 3.297.259
70 - Prestaties 2.145.483 0 1.980.868
74 - Ontvangen subsidies 1.265.604 0 1.316.367
75 - Schuld Ontvangsten 50 0 24
Uitgaven 4.613.454 4.312.401 0
61 - Werkingskosten 147.938 119.514 0
62 - Personeelskosten 3.551.187 3.435.057 0
64 - Toelagen 914.139 757.651 0
65 - Schulden 190 179 0
Investeringen
Ontvangsten 21.791 0 21.791
15 - Investeringssubsidies 21.791 0 21.791
Uitgaven 2.540 2.540 0
22 - Infrastructuur 2.540 2.540 0
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0 0 0