Strategische nota

De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen van het bestuur. Alleen over de prioritaire doelstellingen zal aan de gemeenteraad uitgebreid gerapporteerd worden. 
Het meerjarenplan werd opgebouwd rond vijf beleidsdoelstellingen:

  1. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!
  2. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!
  3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!
  4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!
  5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!

Onder deze vijf beleidsdoelstellingen werden 34 actieplannen gemaakt, en daaronder 84 acties. Daarnaast hebben we de categorie NIDOV, de “niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen”. 32 van deze 84 acties worden als “prioritair” beschouwd, acties die de raad dermate belangrijk vindt dat er expliciet over gerapporteerd moet worden in de beleidsrapporten. 

In de strategische nota zelf vinden de raadsleden de formulering en de cijfers tot op het niveau van de acties. Het detailniveau van de individuele ramingen binnen de acties is te lezen in het volledig gedetailleerde meerjarenplan dat in de documentatie wordt opgenomen.

De documentatie is beschikbaar voor de raadsleden op infonet (https://infonet.skw.be/detail.aspx?id=1536&f=71567) en na goedkeuring/vaststelling door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op de website op https://www.sintkatelijnewaver.be/meerjarenplan-skw

BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!

Terug naar navigatie - Omschrijving

Sint-Katelijne-Waver is een (h)echte gemeenschap, het is onze gemeenschap. “Sociaal” is een van onze ankerwoorden. We zorgen voor iedereen die deel wil uitmaken van deze warme en Vlaamse gemeenschap, zodat iedereen hier zijn thuis kan bouwen. Onze visie is gebaseerd op een verhaal van rechten en plichten, uitgaande van onze waarden en onze taal, het Nederlands. Bouwen aan een Vlaamse gemeenschap betekent dat we de meest kwetsbaren meetrekken, zodat iedereen zijn plaats in de samenleving kan opnemen en kan deelnemen aan het gemeenschapsleven. We helpen mensen in armoede en richten daarbij onze specifieke aandacht op kinderarmoede. We werken aan integrale toegankelijkheid. Ook dieren liggen ons nauw aan het hart. We betonen solidariteit met de wereld.

Terug naar navigatie - Actieplannen

AP 1.1. Inclusieve samenleving

Terug naar navigatie - AP 1.1. Inclusieve samenleving

We streven naar een inclusieve samenleving waarbij alle inwoners gelijke kansen krijgen om actief te participeren aan de samenleving en dit in al haar facetten.

AP 1.5. Zorgbedrijf

Terug naar navigatie - AP 1.5. Zorgbedrijf

We realiseren verschillende vormen van zorg binnen de welzijnsvereniging “Zorgbedrijf Rivierenland”.

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1

Terug naar navigatie - Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1
Overzicht van de prioritaire acties per beleidsdoelstelling, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven Krediet 2022 na AMJP05 Krediet 2023 na AMJP05 Krediet 2024 na AMJP05 Krediet 2025 na AMJP05
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!
AP 1.1. Inclusieve samenleving
AC 1.1.2. Tijdelijke werkervaring
Exploitatie
Ontvangsten 306.760 306.760 306.760 306.760
74 - Ontvangen subsidies 306.760 306.760 306.760 306.760
Uitgaven 626.058 639.903 652.699 665.752
61 - Werkingskosten 102 102 102 102
62 - Personeelskosten 625.956 639.801 652.597 665.650
AC 1.1.4. Eerstelijnszone en welzijnskoepel
Exploitatie
Uitgaven 9.000 9.000 9.000 9.000
64 - Toelagen 9.000 9.000 9.000 9.000
AC 1.1.7. Nieuwe inwoners en inburgeraars
Exploitatie
Ontvangsten 20.000 0 0 0
70 - Prestaties 20.000 0 0 0
Uitgaven 0 5.228 5.307 5.386
61 - Werkingskosten 0 5.228 5.307 5.386
AP 1.2. Kinderarmoedebestrijding
AC 1.2.1. Kinderarmoedebestrijding
Exploitatie
Uitgaven 3.300 3.300 3.300 3.300
61 - Werkingskosten 3.300 3.300 3.300 3.300
AP 1.3. Sociaal woonaanbod
AC 1.3.1. Sociale huisvesting
Exploitatie
Uitgaven 5.100 5.100 5.100 5.100
61 - Werkingskosten 5.100 5.100 5.100 5.100
AP 1.5. Zorgbedrijf
AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland
Exploitatie
Uitgaven 1.850.358 2.504.154 2.500.437 2.391.531
64 - Toelagen 1.850.358 2.504.154 2.500.437 2.391.531
Financiering
Ontvangsten 114.869 117.167 119.510 121.900
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar 114.869 117.167 119.510 121.900

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1

Terug naar navigatie - Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 1
Overzicht van ontvangsten en uitgaven van de niet-prioritaire acties per beleidsdoelstelling Krediet 2022 na AMJP05 Krediet 2023 na AMJP05 Krediet 2024 na AMJP05 Krediet 2025 na AMJP05
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!
Exploitatie
Ontvangsten 57.269 155.193 155.987 156.794
70 - Prestaties 27.869 48.650 49.444 50.251
74 - Ontvangen subsidies 29.400 106.543 106.543 106.543
Uitgaven 437.412 422.929 421.109 416.916
61 - Werkingskosten 164.109 145.571 146.751 148.558
64 - Toelagen 273.303 277.358 274.358 268.358
Investeringen
Uitgaven 47.300 10.000 10.000 10.000
22 - Infrastructuur 20.000 10.000 10.000 10.000
23 - Machines, installaties en uitrusting 27.300 0 0 0

BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!

Terug naar navigatie - Omschrijving

Veiligheid staat bij ons hoog op de agenda. We gaan verder de strijd aan met criminaliteit op alle vlakken en verhogen de verkeersveiligheid. We werken aan het veiligheidsgevoel: mensen moeten zich veilig, geborgen en echt thuis voelen in onze gemeente. We zetten nog meer in op een comfortabele, vlotte, duurzame én veilige mobiliteit voor alle inwoners. “Een plaats voor iedereen en iedereen op zijn plaats” is het credo.

Terug naar navigatie - Actieplan

AP 2.1. Verkeersveiligheid

Terug naar navigatie - AP 2.1. Verkeersveiligheid

We zetten in op het verhogen van de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid in onze gemeente.

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2

Terug naar navigatie - Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2
Overzicht van de prioritaire acties per beleidsdoelstelling, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven Krediet 2022 na AMJP05 Krediet 2023 na AMJP05 Krediet 2024 na AMJP05 Krediet 2025 na AMJP05
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!
AP 2.1. Verkeersveiligheid
AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers
Investeringen
Ontvangsten 320.691 599.091 0 0
15 - Investeringssubsidies 320.691 599.091 0 0
Uitgaven 1.069.705 803.940 0 0
21 - Plannen en studies 47.190 0 0 0
22 - Infrastructuur 1.022.515 803.940 0 0
AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid
Exploitatie
Uitgaven 20.200 20.200 20.200 0
61 - Werkingskosten 20.200 20.200 20.200 0
Investeringen
Uitgaven 0 50.000 0 0
21 - Plannen en studies 0 50.000 0 0
AC 2.1.3. Verkeershandhaving
Exploitatie
Uitgaven 80.591 66.137 93.184 65.232
61 - Werkingskosten 80.591 66.137 93.184 65.232
Investeringen
Ontvangsten 97.275 0 0 0
15 - Investeringssubsidies 97.275 0 0 0
Uitgaven 684.993 277.000 0 0
22 - Infrastructuur 684.993 277.000 0 0
AP 2.2. Bereikbaarheid
AC 2.2.2. Infrastructuur
Exploitatie
Uitgaven 196.471 199.267 202.107 204.989
61 - Werkingskosten 196.471 199.267 202.107 204.989
Investeringen
Ontvangsten 435.520 400.000 400.000 453.992
15 - Investeringssubsidies 435.520 400.000 400.000 453.992
Uitgaven 2.191.231 839.444 797.803 2.468.801
22 - Infrastructuur 1.878.730 839.444 797.803 2.468.801
23 - Machines, installaties en uitrusting 22.501 0 0 0
66 - Investeringstoelagen 290.000 0 0 0
AP 2.3. Duurzame mobiliteit
AC 2.3.1. Modal shift
Exploitatie
Uitgaven 2.500 2.500 2.500 2.500
61 - Werkingskosten 2.500 2.500 2.500 2.500
Investeringen
Uitgaven 25.000 0 0 0
22 - Infrastructuur 25.000 0 0 0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2

Terug naar navigatie - Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 2
Overzicht van ontvangsten en uitgaven van de niet-prioritaire acties per beleidsdoelstelling Krediet 2022 na AMJP05 Krediet 2023 na AMJP05 Krediet 2024 na AMJP05 Krediet 2025 na AMJP05
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!
Exploitatie
Ontvangsten 222.054 222.234 222.418 222.604
70 - Prestaties 12.054 12.234 12.418 12.604
73 - Belastingen 210.000 210.000 210.000 210.000
Uitgaven 3.577.813 3.591.622 3.717.736 3.779.845
61 - Werkingskosten 68.836 69.181 64.695 65.050
64 - Toelagen 3.508.977 3.522.441 3.653.041 3.714.795
Investeringen
Uitgaven 124.720 114.720 114.720 114.720
21 - Plannen en studies 10.000 0 0 0
66 - Investeringstoelagen 114.720 114.720 114.720 114.720

BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!

Terug naar navigatie - Omschrijving

Sint-Katelijne-Waver zit vol leven. Dit willen we zo houden en verder uitbouwen. We zorgen ervoor dat alle inwoners kunnen deelnemen aan evenementen, feesten, sport, beweging, cultuur, vorming en het verenigingsleven. Als gemeente creëren we aantrekkelijke publieke ruimten op maat voor onze gemeente “vol van leven”. We versterken erfgoed en toerisme binnen Sint-Katelijne-Waver en promoten dit nog beter. We versterken onze lokale economie, onze land- en tuinbouw en de paardensector. We zorgen voor een uitgebreid en kwalitatief aanbod inzake onderwijs en flexibele kinderopvang. Onze begraafplaatsen worden groene, stille oasen van rust en afscheid.

Terug naar navigatie - Actieplan

AP 3.1. Sociaal leven

Terug naar navigatie - AP 3.1. Sociaal leven

We zorgen ervoor dat alle inwoners van jong tot oud kunnen deelnemen aan evenementen, feesten, cultuur, vorming en het verenigingsleven.

AP 3.2. Flankerend en coördinerend onderwijsbeleid

Terug naar navigatie - AP 3.2. Flankerend en coördinerend onderwijsbeleid

We blijven inzetten op een kwaliteitsvolle en flexibele kinderopvang en vakantiewerking waar kinderen van de geboorte tot de lagere school terecht kunnen en voeren een flankerend en coördinerend onderwijsbeleid voor al onze scholen.

AP 3.3. Sport en beweging

Terug naar navigatie - AP 3.3. Sport en beweging

We zorgen ervoor dat alle inwoners van jong tot oud kunnen deelnemen aan sport, beweging, vrijetijdsbeleving en ontmoetingskansen in een kwaliteitsvolle en duurzame infrastructuur.

AP 3.5. Economie

Terug naar navigatie - AP 3.5. Economie

We blijven inzetten op de promotie van onze lokale handelaars en een sterke detailhandel met extra aandacht en ondersteuning voor startende ondernemers.

AP 3.6. Toerisme en erfgoed

Terug naar navigatie - AP 3.6. Toerisme en erfgoed

We ondersteunen en promoten de historische, culturele toeristische troeven van Sint-Katelijne-Waver bij onze inwoners en ook buiten onze gemeente.

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3

Terug naar navigatie - Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3
Overzicht van de prioritaire acties per beleidsdoelstelling, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven Krediet 2022 na AMJP05 Krediet 2023 na AMJP05 Krediet 2024 na AMJP05 Krediet 2025 na AMJP05
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!
AP 3.1. Sociaal leven
AC 3.1.4. UiTPAS
Exploitatie
Ontvangsten 1.000 1.000 1.000 1.000
70 - Prestaties 1.000 1.000 1.000 1.000
Uitgaven 2.500 2.500 2.500 2.500
61 - Werkingskosten 2.500 2.500 2.500 2.500
AC 3.1.6. Fuif- en evenementenhal
Exploitatie
Ontvangsten 0 5.000 10.000 10.000
70 - Prestaties 0 5.000 10.000 10.000
Uitgaven 13.500 53.500 85.000 85.000
61 - Werkingskosten 13.500 53.500 85.000 85.000
Investeringen
Uitgaven 18.302 8.091.040 0 0
21 - Plannen en studies 18.302 20.000 0 0
22 - Infrastructuur 0 8.051.040 0 0
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0 20.000 0 0
AP 3.2. Flankerend en coördinerend onderwijsbeleid
AC 3.2.1. Flankerende maatregelen en coördinerend beleid
Exploitatie
Ontvangsten 18.000 4.000 4.000 4.000
74 - Ontvangen subsidies 18.000 4.000 4.000 4.000
Uitgaven 346.344 319.083 320.653 322.254
61 - Werkingskosten 96.716 96.783 96.852 96.921
62 - Personeelskosten 99.614 79.086 80.587 82.119
64 - Toelagen 150.014 143.214 143.214 143.214
AP 3.3. Sport en beweging
AC 3.3.1. Sport- en speelinfrastructuur
Exploitatie
Uitgaven 70.351 71.399 72.462 73.542
61 - Werkingskosten 70.351 71.399 72.462 73.542
Investeringen
Ontvangsten 0 149.000 0 0
15 - Investeringssubsidies 0 149.000 0 0
Uitgaven 2.761.438 347.015 67.350 38.310
21 - Plannen en studies 14.792 0 0 0
22 - Infrastructuur 2.132.415 66.570 24.200 9.680
23 - Machines, installaties en uitrusting 364.232 30.445 43.150 28.630
66 - Investeringstoelagen 250.000 250.000 0 0
AP 3.5. Economie
AC 3.5.1. Detailhandel en horeca
Exploitatie
Uitgaven 67.100 64.600 64.600 64.600
61 - Werkingskosten 14.600 12.100 12.100 12.100
64 - Toelagen 52.500 52.500 52.500 52.500
AP 3.6. Toerisme en erfgoed
AC 3.6.1. Toerisme
Exploitatie
Ontvangsten 2.400 2.400 2.400 2.400
70 - Prestaties 2.400 2.400 2.400 2.400
Uitgaven 54.900 54.900 54.900 54.900
61 - Werkingskosten 9.900 9.900 9.900 9.900
64 - Toelagen 45.000 45.000 45.000 45.000
AP 3.7. Citymarketing
AC 3.7.1. Citymarketing
Exploitatie
Ontvangsten 500 500 500 500
70 - Prestaties 500 500 500 500
Uitgaven 17.000 17.000 17.000 17.000
61 - Werkingskosten 17.000 17.000 17.000 17.000

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3

Terug naar navigatie - Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 3
Overzicht van ontvangsten en uitgaven van de niet-prioritaire acties per beleidsdoelstelling Krediet 2022 na AMJP05 Krediet 2023 na AMJP05 Krediet 2024 na AMJP05 Krediet 2025 na AMJP05
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!
Exploitatie
Ontvangsten 2.406.376 2.388.300 2.423.247 2.424.812
70 - Prestaties 684.600 654.600 674.600 654.600
73 - Belastingen 7.000 7.000 7.000 7.000
74 - Ontvangen subsidies 1.714.741 1.726.669 1.741.620 1.763.190
75 - Schuld Ontvangsten 35 31 27 22
Uitgaven 1.667.048 1.573.788 1.576.586 1.564.052
61 - Werkingskosten 1.287.109 1.191.591 1.218.034 1.206.401
64 - Toelagen 379.939 382.197 358.552 357.651
Financiering
Ontvangsten 7.739 8.993 16.998 17.002
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar 7.739 8.993 16.998 17.002
Uitgaven 0 80.000 0 0
29 - Vorderingen > 1 jaar 0 80.000 0 0
Investeringen
Ontvangsten 28.800 0 136.402 0
15 - Investeringssubsidies 28.800 0 136.402 0
Uitgaven 2.065.327 1.031.703 252.684 498.465
21 - Plannen en studies 30.000 0 0 0
22 - Infrastructuur 778.331 546.000 79.000 384.000
23 - Machines, installaties en uitrusting 208.258 51.155 31.155 71.155
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 250.462 13.310 13.310 13.310
66 - Investeringstoelagen 798.275 421.238 129.219 30.000

BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!

Terug naar navigatie - Omschrijving

We bouwen ons beleid uit met een langetermijnvisie. “Kindvriendelijk” is daarbij een van de ankerwoorden. Een kindvriendelijk beleid is mensvriendelijk en toekomstgericht. Een ander ankerwoord is “duurzaam”. We houden bij alles rekening met de impact op de toekomst van onze planeet. We houden onze gemeente landelijk en groen dankzij een evenwichtig ruimtelijk beleid, waarin wonen, leven, ontspannen, natuur, industrie, land- en tuinbouw, paardenhouderij, lokale economie, mobiliteit, enzovoort hand in hand gaan. We investeren in moderne technologie, met oog voor wie de technologische evolutie (te) snel gaat.

Terug naar navigatie - Actieplan

AP 4.1. Kindvriendelijke gemeente

Terug naar navigatie - AP 4.1. Kindvriendelijke gemeente

We bouwen verder op het behaalde label van kindvriendelijke gemeente en bouwen onze dienstverlening naar kinderen en jongeren verder uit tot een echt Huis van het Kind.

AP 4.2. Ruimtelijke orde

Terug naar navigatie - AP 4.2. Ruimtelijke orde

We zorgen via de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en een beleidsplan ruimte voor een evenwichtig ruimtelijk beleid waarin wonen, leven, ontspannen, groen, industrie, land- en tuinbouw, lokale economie en mobiliteit hand in hand gaan.

AP 4.3. Goed wonen

Terug naar navigatie - AP 4.3. Goed wonen

We zetten samen met externe partners in op het verfraaien en vergroenen van onze parken, pleintjes, buurten, wijken en onze dorpskernen zodat onze inwoners van jong tot oud kunnen genieten van een aangename, kwaliteitsvolle en veilige leefomgeving.

AP 4.5. Milieu en energie

Terug naar navigatie - AP 4.5. Milieu en energie

We verbeteren de kwaliteit van het leefmilieu in onze gemeente, verkleinen de afvalberg, dringen zwerfvuil en sluikstorten terug en geven vanuit onze regierol mee vorm aan de energietransitie.

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4

Terug naar navigatie - Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4
Overzicht van de prioritaire acties per beleidsdoelstelling, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven Krediet 2022 na AMJP05 Krediet 2023 na AMJP05 Krediet 2024 na AMJP05 Krediet 2025 na AMJP05
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!
AP 4.1. Kindvriendelijke gemeente
AC 4.1.1. Kindvriendelijke gemeente
Exploitatie
Uitgaven 7.121 7.183 7.245 7.309
61 - Werkingskosten 7.121 7.183 7.245 7.309
AC 4.1.2. Huis van het Kind
Exploitatie
Ontvangsten 7.000 7.000 7.000 7.000
74 - Ontvangen subsidies 7.000 7.000 7.000 7.000
Uitgaven 11.000 11.000 11.000 11.000
61 - Werkingskosten 11.000 11.000 11.000 11.000
AP 4.2. Ruimtelijke orde
AC 4.2.1. Beleidsplan ruimte
Investeringen
Uitgaven 90.000 0 0 0
21 - Plannen en studies 90.000 0 0 0
AC 4.2.2. RUP's
Investeringen
Uitgaven 47.900 20.000 0 0
21 - Plannen en studies 47.900 20.000 0 0
AP 4.3. Goed wonen
AC 4.3.1. Natuur- en parkbeheer
Exploitatie
Uitgaven 120.319 119.751 96.191 95.636
61 - Werkingskosten 53.319 53.751 29.191 29.636
64 - Toelagen 67.000 66.000 67.000 66.000
Investeringen
Ontvangsten 77.248 0 0 0
15 - Investeringssubsidies 77.248 0 0 0
Uitgaven 351.111 44.500 37.500 37.500
21 - Plannen en studies 11.655 0 0 0
22 - Infrastructuur 253.120 39.500 32.500 32.500
23 - Machines, installaties en uitrusting 71.336 0 0 0
66 - Investeringstoelagen 15.000 5.000 5.000 5.000
AC 4.3.4. Dorpskernvernieuwing O.L.V.-Waver
Investeringen
Ontvangsten 765.000 847.000 0 82.000
15 - Investeringssubsidies 765.000 847.000 0 82.000
Uitgaven 3.460.839 1.960.000 1.532.000 380.000
21 - Plannen en studies 142.621 24.000 47.000 0
22 - Infrastructuur 3.318.218 1.936.000 1.485.000 380.000
AC 4.3.5. Dorpskernvernieuwing centrum
Investeringen
Uitgaven 52.451 953.834 41.000 0
21 - Plannen en studies 5.000 25.000 40.000 0
22 - Infrastructuur 47.451 928.834 1.000 0
AP 4.5. Milieu en energie
AC 4.5.1. Klimaat- en energiebeleid
Exploitatie
Ontvangsten 84.118 49.772 55.385 60.956
74 - Ontvangen subsidies 84.118 49.772 55.385 60.956
Uitgaven 50.959 51.838 50.453 54.900
61 - Werkingskosten 42.303 41.400 38.400 41.400
65 - Schulden 8.656 10.438 12.053 13.500
Financiering
Ontvangsten 290.680 290.680 290.680 290.680
17 - Schulden > 1 jaar 290.680 290.680 290.680 290.680
Uitgaven 133.151 152.236 171.320 190.405
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 133.151 152.236 171.320 190.405
Investeringen
Ontvangsten 66.785 49.767 49.767 49.767
15 - Investeringssubsidies 17.018 0 0 0
28 - Financiële vaste activa 49.767 49.767 49.767 49.767
Uitgaven 330.260 308.680 308.680 308.680
23 - Machines, installaties en uitrusting 39.580 18.000 18.000 18.000
25 - Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht 290.680 290.680 290.680 290.680

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4

Terug naar navigatie - Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 4
Overzicht van ontvangsten en uitgaven van de niet-prioritaire acties per beleidsdoelstelling Krediet 2022 na AMJP05 Krediet 2023 na AMJP05 Krediet 2024 na AMJP05 Krediet 2025 na AMJP05
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!
Exploitatie
Ontvangsten 705.374 710.553 715.730 720.909
70 - Prestaties 11.550 11.810 12.069 12.329
73 - Belastingen 693.324 698.243 703.161 708.080
74 - Ontvangen subsidies 500 500 500 500
Uitgaven 1.986.686 1.969.032 1.989.150 2.017.522
61 - Werkingskosten 1.733.732 1.714.025 1.789.072 1.816.680
64 - Toelagen 252.954 255.007 200.078 200.842
Investeringen
Uitgaven 87.500 53.000 50.000 50.000
22 - Infrastructuur 87.500 50.000 50.000 50.000
23 - Machines, installaties en uitrusting 0 3.000 0 0

BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!

Terug naar navigatie - Omschrijving

Onze gemeente wordt verantwoordelijk bestuurd. We stellen steeds het algemeen belang voorop. We versterken de participatie en inspraak van alle inwoners, met bijzondere aandacht voor onze jeugd. Ankerwoord is “participatief”: we gaan voor meer samenwerking, met onze burgers, met onze partners, met andere besturen. We optimaliseren de dienstverlening voor alle inwoners. Klantvriendelijk” is het vijfde ankerwoord. Onze burgers zijn onze klanten. De centen van Sint-Katelijne-Waver worden beheerd als een goed huisvader. We zetten in op een efficiënte werking in een gezond financieel kader en met een mensgericht personeelsbeleid.

Terug naar navigatie - Actieplan

AP 5.1. Dienstverlening

Terug naar navigatie - AP 5.1. Dienstverlening

We optimaliseren de dienstverlening naar onze burgers en klanten verder, met onder meer een nog uitgebreider digitaal loket, zonder hierbij het persoonlijk contact uit het oog te verliezen.

AP 5.6. Coronamaatregelen

Terug naar navigatie - AP 5.6. Coronamaatregelen

We zetten onze interne werking en onze externe dienstverlening zo volwaardig mogelijk, maar coronaproof verder. Tegelijk nemen we maatregelen om de lokale gemeenschap te ondersteunen inzake gemeenschapsleven, economie en op sociaal vlak.

Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5

Terug naar navigatie - Financieel overzicht prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5
Overzicht van de prioritaire acties per beleidsdoelstelling, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven Krediet 2022 na AMJP05 Krediet 2023 na AMJP05 Krediet 2024 na AMJP05 Krediet 2025 na AMJP05
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!
AP 5.1. Dienstverlening
AC 5.1.1. Klantenonthaal
Investeringen
Uitgaven 63.661 0 0 0
22 - Infrastructuur 63.661 0 0 0
AC 5.1.3. Digitale dienstverlening
Exploitatie
Ontvangsten 193.905 12.689 12.689 45.320
70 - Prestaties 12.500 12.500 12.500 0
74 - Ontvangen subsidies 181.405 189 189 45.320
Uitgaven 99.768 92.771 104.490 36.486
61 - Werkingskosten 63.806 36.500 47.150 36.486
62 - Personeelskosten 35.963 56.271 57.340 0
AP 5.2. Communicatie & participatie
AC 5.2.2. Consultatie & participatie
Exploitatie
Uitgaven 28.455 23.500 23.500 23.500
61 - Werkingskosten 4.955 0 0 0
64 - Toelagen 23.500 23.500 23.500 23.500
AP 5.6. Coronamaatregelen
AC 5.6.1. Coronamaatregelen
Exploitatie
Ontvangsten 4.709 0 0 0
74 - Ontvangen subsidies 4.709 0 0 0
Uitgaven 48.610 6.000 0 0
61 - Werkingskosten 19.300 0 0 0
62 - Personeelskosten 18.660 0 0 0
64 - Toelagen 10.650 6.000 0 0
Financiering
Ontvangsten 10.000 10.000 10.000 10.000
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar 10.000 10.000 10.000 10.000
AP 5.7. Oorlogscrisis Oekraïne
AC 5.7.1. Oorlogscrisis Oekraïne
Exploitatie
Ontvangsten 159.340 0 0 0
74 - Ontvangen subsidies 159.340 0 0 0
Uitgaven 191.650 0 0 0
61 - Werkingskosten 118.650 0 0 0
64 - Toelagen 73.000 0 0 0

Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5

Terug naar navigatie - Financieel overzicht niet-prioritaire acties Beleidsdoelstelling 5
Overzicht van ontvangsten en uitgaven van de niet-prioritaire acties per beleidsdoelstelling Krediet 2022 na AMJP05 Krediet 2023 na AMJP05 Krediet 2024 na AMJP05 Krediet 2025 na AMJP05
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!
Exploitatie
Ontvangsten 18.255.411 18.670.697 19.871.673 20.295.730
70 - Prestaties 156.324 156.324 156.324 156.324
73 - Belastingen 18.098.587 18.513.873 19.714.849 20.138.906
74 - Ontvangen subsidies 500 500 500 500
Uitgaven 378.843 315.586 464.867 463.619
61 - Werkingskosten 198.750 122.545 132.951 121.168
64 - Toelagen 37.600 31.600 26.600 26.600
65 - Schulden 142.493 161.441 305.316 315.851
Financiering
Ontvangsten 3.335.000 11.995.000 2.790.000 2.240.000
17 - Schulden > 1 jaar 3.335.000 11.995.000 2.790.000 2.240.000
Uitgaven 848.487 1.013.096 1.256.575 1.404.005
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 848.487 1.013.096 1.256.575 1.404.005
Investeringen
Ontvangsten 1.303.453 1.617.500 0 1.150.000
26 - Andere materiële vaste activa 1.303.453 1.617.500 0 1.150.000
Uitgaven 1.077.747 300.000 221.515 120.000
21 - Plannen en studies 29.396 0 0 0
22 - Infrastructuur 1.028.321 300.000 221.515 120.000
66 - Investeringstoelagen 20.030 0 0 0

Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen

Financieel overzicht van de niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen

Terug naar navigatie - Financieel overzicht van de niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen
Overzicht van ontvangsten en uitgaven van de niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen Krediet 2022 na AMJP05 Krediet 2023 na AMJP05 Krediet 2024 na AMJP05 Krediet 2025 na AMJP05
Exploitatie
Ontvangsten 17.311.290 17.671.929 17.941.005 18.013.331
70 - Prestaties 3.251.864 3.253.578 3.155.872 2.964.878
74 - Ontvangen subsidies 13.388.364 13.775.222 14.143.739 14.485.087
75 - Schuld Ontvangsten 671.062 643.129 641.394 563.367
Uitgaven 26.767.935 26.968.184 27.489.575 27.867.159
61 - Werkingskosten 5.001.382 4.608.283 4.706.021 4.749.803
62 - Personeelskosten 20.707.823 21.300.233 21.729.908 22.084.973
64 - Toelagen 973.114 976.105 972.206 953.151
65 - Schulden 85.616 83.563 81.440 79.232
Financiering
Ontvangsten 62.756 62.756 62.756 62.756
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar 62.756 62.756 62.756 62.756
Uitgaven 588.524 590.382 592.505 594.713
42 - Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 588.524 590.382 592.505 594.713
Investeringen
Ontvangsten 222.738 37.952 37.952 37.952
15 - Investeringssubsidies 184.786 0 0 0
49 - Vorderingen uit toegestane leningen < 1 jaar 37.952 37.952 37.952 37.952
Uitgaven 787.211 164.345 124.000 78.000
22 - Infrastructuur 565.893 46.000 43.500 38.500
23 - Machines, installaties en uitrusting 6.735 18.345 2.500 2.500
24 - Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 214.583 100.000 78.000 37.000