Motivering van de wijzigingen

Inleiding

Reeds kort na de goedkeuring van de laatste aanpassing meerjarenplan (december 2021), wordt de wereld en dus ook de gemeente Sint-Katelijne-Waver opnieuw geconfronteerd met een crisis, namelijk de oorlog in Oekraïne. De impact is enerzijds voelbaar door de maatregelen die we nemen in het kader van de opvang van vluchtelingen (met bijhorende financiële impact). Daarnaast is er ook sinds eind 2021 een sterke stijging van de energieprijzen. Tot slot hebben al die invloeden een rechtstreekse impact op de loonkost van de gemeente door de diverse indexsprongen. Ook in deze aanpassing van het meerjarenplan worden de verwachte gevolgen opnieuw zo goed mogelijk opgenomen, maar er blijft nog steeds grote onzekerheid op dit moment.

Bij het afwerken van de documenten bijvoorbeeld, bleek al dat de verwachtingen voor de overschrijding van de spilindex al achterhaald waren, de cijfers zoals ze nu voorliggen zijn gebaseerd op de verwachtingen van het planbureau van april 2022. De bijkomende indexaanpassing werd berekend en deze is kleiner dan de voorziene buffer die we hebben staan voor personeelsuitgaven, daarnaast zijn er nog diverse weddevaststellingen die moeten gedaan worden. We gaan er van uit dat we deze (beperkte) aanpassing kunnen opvangen met de huidige voorziene kredieten.

Resultaat, overdrachten en kredietverschuivingen

Het resultaat en de overdracht van de investeringskredieten van 2021 worden ook in deze aanpassing meerjarenplan verwerkt. Ondertussen werden ook opnieuw een aantal kredietverschuivingen doorgevoerd, sommige in afwachting van deze aanpassing van het meerjarenplan, anderen definitief. Eén en ander brengt met zich mee dat de cijfers die later aan bod komen een momentopname zijn, waarop nog altijd verschuivingen kunnen doorgevoerd worden in de loop van het meerjarenplan. De totaliteit van de kredieten binnen exploitatie, investeringen en financiering blijft echter gelijk tot aan de volgende aanpassing van het meerjarenplan.

Motivering van de wijzigingen

De belangrijkste reden voor de aanpassing meerjarenplanning was de Oekraïnecrisis, hiervoor dienden we een aantal kredieten op te nemen om concrete afspraken in werking te laten treden. Daarnaast waren er ook de stijgende personeelskosten (door de indexaanpassing), welke voor de rest van de legislatuur een totale stijging in exploitatie-uitgaven van 3,2 mio euro teweeg brengt. Daarnaast is er ook een sterke stijging van de energieprijzen. Voor gas en elektriciteit samen voorzien we een stijging van ruim 1,8 mio euro gedurende de rest van dit meerjarenplan, we gaan er wel van uit dat de uitzonderlijke stijging van dit jaar lichtjes afneemt naar de volgende jaren toe.

Sinds 1 juli 2017 werken de gemeente en het OCMW in een geïntegreerde organisatiestructuur. Na vijf jaar is het tijd dit organogram na evaluatie licht bij te sturen. De wijzigingen zijn budgetneutraal, met uitzondering van de werving van een (hoofd)maatschappelijk werker, die vooral voortvloeit uit de toenemende werklast ten gevolge van de Oekraïnecrisis. Deze aanpassingen aan het organogram zijn mee opgenomen in deze aanpassing meerjarenplanning, aangezien beide punten op dezelfde raad geagendeerd zijn.

Om al deze verwerkingen mogelijk te maken werd allereerst het gunstige rekeningresultaat van 2021 ingebracht. Daarnaast zijn de belangrijkste aanpassingen een verwachte stijging in inkomsten uit de aanvullende personenbelastingen en opcentiemen onroerende voorheffing omwille van de inflatie (uiteraard vertraagd, dus impact slechts beperkt voelbaar). Om de responsabiliseringsbijdrage te optimaliseren, wordt een aantal statutaire personeelsleden overgedragen van gemeente naar OCMW. Deze overdracht staat op dezelfde raad geagendeerd als de aanpassing van het meerjarenplan en is dan ook al in deze aanpassing verwerkt. Een aantal investeringen konden bijgestuurd worden (o.a. Berlaarbaan en subsidies SUI). De andere exploitatiekosten werden voorlopig nog niet verhoogd, m.a.w. het is moeilijk in te schatten op welke exploitatie-uitgaven de loonstijgingen en de stijgingen van energiekosten voelbaar zullen zijn. Daarnaast hebben we ook nog geen aangepaste cijfers gekregen van politie, brandweer, zorgbedrijf, …  want ook daar zullen de kosten stijgen. 

Tot slot hebben we de opname van de leningen herzien in functie van de aanpassingen die werden doorgevoerd, hierdoor verschuiven een aantal leningen wat ook een invloed heeft op de aflossingen en intresten. Het totaalbedrag aan opname van nieuwe leningen werd echter niet verminderd, wat het hoge budgettair resultaat in 2025 verklaart. Het totaal aan nieuwe leningen werd bewust nog niet verminderd omdat we voorzichtig uitkijken naar onder ander de officiële herramingen van de aanvullende personenbelasting en opcentiemen onroerende voorheffing maar ook een duidelijkere prognose van de prijsstijgingen en bijgevolg ook de hogere uit te keren werkingssubsidies zoals hierboven reeds vermeld. 

Hierna vindt u de details van de wijzigingen in deze aanpassing van het meerjarenplan.